Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

O NADLEŽNOSTI ZA DONOŠENJE MERA TOKOM VANREDNOG STANJA – POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE

Sažetak

Tokom prošlogodišnjeg vanrednog stanja, zbog nemogućnosti da se Narodna skupština sastane, Vlada Republike Srbije je uz supotpis predsednika Republike, donela Uredbu kojom je trebalo da propiše mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava kako bi se što efikasnije izašlo na kraj sa epidemijom virusa korona. Nekoliko dana kasnije ministar unutrašnjih poslova je doneo Naredbu na osnovu ovlašćenja sadržanih u uredbi. U oktobru 2020. godine, Ustavni sud Srbije je cenio ustavnost pomenute Uredbe. Predmet ovog rada predstavlja tumačenje ustavnih odredbi koje se tiču propisivanja mera kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava tokom vanrednog stanja, kao i ocena aktivnosti i pravnih stavova Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ustavnog suda. Cilj rad je da ukažemo na nedoumice koje postoje u našem pravnom sistemu u ovoj materiji, i predložimo drugačiji pristup od onoga koji su ponudili najviši državni organi, kako bi se u nekoj budućoj situaciji postupalo u skladu sa ustavotvorčevom voljom i eventualno popunile postojeće pravne praznine i otklonile nedorečenosti. U radu je pored pozitivnopravnog korišćen i uporedno-pravni metod, analizirane su dve odluke Ustavnog suda, upotrebljena je savremena literatura iz navedene oblasti, ali su konsultovani i klasični pravni i politikološki tekstovi. Sažeto, glavni zaključak rada je da su Vlada i predsednik Republike postupili suprotno izričitoj ustavnoj normi, a da je Ustavni sud propustio da takav akt sankcioniše.

Ključne reči:

Reference

  • Czech Republic’s Constitution of 1993 with Amendments through 2002, https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2002.pdf, poslednji pristup 10. 07. 2020.
  • Đorđević, Miroslav, i Miloš Stanić. 2021. „Proglašenje vanrednog stanja u Republici Srbiji usled pandemije kovida 19.” U Pandemija kovida 19: Pravni izazovi i odgovori, ur. Vladimir Đurić i Mirjana Glintić, 51–65. Beograd: Institut za uporedno pravo.
  • Hungary’s Constitution of 2011, https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf, Poslednji pristup 10. 07. 2020.
  • Jovanović, Miodrag. 2021. „Ustavni sud u raljama karlšmitovskih pitanja.” Novi Arhiv za pravne i društvene nauke I (1): 155–165. doi: 10.51204/Novi_Arhiv_PFUB_21107A.
  • Jovanović, Slobodan. [1936] 2005. Država Knj. 1. Beograd: Geca Kon A.D. Fototipsko izdanje. Reprint, Beograd: Prosveta. Citati se odnose na fototipsko izdanje
  • Jovičić Miodrag. 2005. Ustav i ustavnost. Beograd: Službeni glasnik.
  • Marinković, Tanasije. 2021. „Ustavna hronika Republike Srbije za prvu polovinu 2020. godine”. Novi Arhiv za pravne i društvene nauke I (1): 124–154. doi: 10.51204/Novi_Arhiv_PFUB_21106A.
  • Marković, Đorđe. 2018. ,,Organski zakon u ustavnopravnom poretku Republike Srbije.” U Univerzalno i osobeno u pravu, ur. Ognjen Vujović, tom I, 287−307. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
  • Marković, Ratko, 2015. Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Dosije studio.
  • Miljojković, Teodora. 2021. “Emergency Governance (Un)Bound: A Brief Reflection on Southeast Europe’s Response to COVID-19 Pandemic.ˮ Pravni zapisi XII (1): 123–145. doi:10.5937/pravzap0-29534.
  • Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, „Službeni glasnik RSˮ, br. 34/20.
  • Odluka Narodne skupštine 65/2020-4, „Službeni glasnik RSˮ, br. 65/2020.
  • Odluka o proglašenju vanrednog stanja, „Službeni glasnik RSˮ, br. 29/20.
  • Odluka o ublažavanju mere ograničenja kretanja tokom vanrednog stanja „Službeni glasnik RSˮ, br 63/2020.
  • Odluka Ustavnog suda Srbije [Odluka USS], IUo-45/2020 od 28. oktobra 2020. godine, „Službeni glasnik RSˮ, br. 126/20.
  • Poslovnik Narodne skupštine, „Službeni glasnik RSˮ, br. 20/12.
  • Poslovnik Vlade, „Službeni glasnik RSˮ br. 61/2006 – prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013, 76/2014 i 8/2019 – dr. uredba.
  • Rešenje Ustavnog suda Srbije [Rešenje USS], IUo-42/2020 od 22. Maja 2020. godine, „Službeni glasnik RSˮ, br. 77/20.
  • Sajó András and Renáta Uitz, 2017. The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism. Oxford: Oxford Univrsity Press.
  • Simović, Darko. 2020. „Vanredno stanje u Srbiji: ustavni okvir i praksa povodom pandemije COVID-19.” Sveske za javno pravo 11 (39): 3–20.
  • Tomić, Zoran R. 2020. „Vanredno stanje i vanredna situacija u srpskom pravu.” Arhiv za pravne i društvene nauke, 115 (3): 9‒29. doi:10.22182/apdn.32020.1.
  • Uredba o merama za vreme vandrednog stanja, „Službeni glasnik RSˮ, br. 31/20.
  • Ustav Crne Gore, „Službeni list CG” br. 1/2007 i 38/2013 – Amandmani I-XVI).
  • Ustav Republike Hrvatske, „Narodne novine” br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
  • Ustav Republike Srbije [URS], „Službeni glasnik RSˮ, br. 98/06.
  • Ustava Republike Slovenije, „Uradni list RS” št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a.
  • Vlada Republike Srbije, n.d. „Sednice Vlade za vreme mandata Vlade Republike Srbije izabrane 28. oktobra 2020. godine – dokumenti sa sednica održanih 2021. godine.ˮ Poslednji pristup 10. 07. 2021. https://www.srbija.gov.rs/dokument/511380/sednice-vlade-za-vreme-mandata-vlade-republike-srbije-izabrane-28-oktobra-2020-godine-dokumenti-sa-sednica-odrzanih-2021-godine.php.
  • Zakon o Narodnoj skupštini [ZONS], „Službeni glasnik RSˮ, br. 9/10.
  • Zakon o policiji [ZOP], „Službeni glasnik RSˮ, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018.
  • Zakon o potvrđivanju uredaba [ZOPU], „Službeni glasnik RSˮ, br. 62/20.
  •  Zakon o važenju uredaba [ZOVU], „Službeni glasnik RS, br. 65/20.
  • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti [ZOZSOZB], „Službeni glasnik RSˮ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020.
  • Устав на Република Северна Македонија, „Службен весник на РМ” 1/92, 31/98, 91/01, 84/03, 107/05, 3/09, 49/11, 6/19, 36/19.
Srpska politička misao 3/2021 3/2021 УДК 342.76(497.11)“2020“ 191-212
ç