Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE TEORIJE

O KONCEPTU „VELIKE STRATEGIJE” I NjEGOVOJ KORISNOSTI

Sažetak

Koncept velikih strategija prisutan je u studijama spoljne politike već nekoliko decenija, mada u teorijskoj literaturi ne postoji konsenzus o njegovom sadržaju i dometima. Ovaj rad nudi kritički osvrt na različite interpretacije pomenutog koncepta i poredeći shvatanja relevantnih autora, nastoji ukazati na ključne karakteristike koje bi valjana definicija velikih strategija trebalo da obuhvati. Autori ovog rada potom sugerišu da velike strategije obuhvataju viziju idealnog stanja političke zajednice u kojoj su kreirane, viziju idealnog stanja okruženja te političke zajednice, kao i sve resurse i akcije koje se mogu primeniti da bi se ostvarile zacrtane vizije. Takođe, rad ispituje potrebu za postojanjem ovog koncepta i njegovu utemeljenost, uključujući i diskusiju o kritikama koje tvrde da je koncept velikih strategija suviše fluidan i da je njegova sadržina već pokrivena postojećim pojmovima. Autori zaključuju da koncept velikih strategija obogaćuje studije spoljne politike i da poseduje svoju specifičnu različitost i analitičku vrednost i za to iznose nekoliko osnovnih argumenata. Prvo, velike strategije su korisne prilikom istorijskog izučavanja razvoja pojedinih nacija. Drugo, koncept se pokazao kao upotrebljiv u veoma plodnim studijama nastalim u domenu geopolitičke škole mišljenja. Treće, formalni spoljnopolitički i bezbednosni dokumenti država širom sveta često mogu implicirati postojanje velikih strategija tih država. Četvrto, sama svest o postajanju koncepta trajno je izmenila način razmišljanja donosilaca odluka, koji sada teže voditi spoljnu politiku u skladu sa zamišljenom velikom strategijom svoje zemlje.

Ključne reči:

Reference

  • Agnew, Robert. 2003. Re-visioning World Politics. London: Routledge.
  • Beach, Deren, and Pedersen, Rasmus Brun. 2019. Analazying Foreign Policy. London: Red Globe Press.
  • Berger, Peter L., and Luckmann, Thomas. 1991. The Social Construction of Reality. Harmondsworth: Penguin Books.
  • Brands, Hal. 2012. The Promise and Pitfalls of Grand Strategy. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
  • Brands, Hal. 2014. What Good Is Grand Strategy?. Ithaca, NY: Cornell University Press.
  • Brecher, Michael. 1972. The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process. New Heaven: Yale University Press.
  • Brown, Chris. 2019. Understanding International Relations. London: Red Globe Press.
  • Clausewitz, Carl von, Beatrice Heuser, Michael Howard, and Peter Paret. 2007. On War. New York: Oxford University Press.
  • Collin, Gray, and Sloan, Geoffrey. 1999. Geopolitics, Geography and Strategy. London: Routledge.
  • Drezner, Daniel. W., Ronald R. Krebs, and Randall Schweller. 2020. “The End of Grand Strategy.” Foreign Affairs 99 (3): 107–117.
  • Foster, Gregory D. 1985. “Missing and Wanted: A U.S. Grand Strategy.” Strategic Review 13 (4): 13–15.
  • Gasbarri, Flavia. 2020. “Definitions, Debates and Foundational Concepts in Diplomacy, Foreign Policy, Grand Strategy and Statecraft.” Diplomacy and Foreign Policy. Class lecture at King’s College London, London, October 6, 2020.
  • Hooft, Paul van. 2017. “Grand Strategy.” Oxford Bibliographies. Last modified 23 August 2017. https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0218.xml
  • Kennedy, Paul. 1988. The Rise and Fall of the Great Powers. New York, NY: Random House.
  • Kennedy, Paul. 1991. Grand Strategies in War and Peace. New Haven: Yale University Press.
  • Layton, Peter. 2018. “Rethinking Grand Strategy.“ Small Wars Journal. Последњи приступ 19.9.2021. https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/rethinking-grand-strategy
  • Liddell Hart, Basil Henry. 1967. Strategy. New York: Praeger.
  • Martel, William C. 2015. Grand Strategy in Theory and Practice. New York: Cambridge University Press.
  • Ortmann, Stefanie, and Nick Whittaker. 2015. “Geopolitics and Grand Strategy.” In Strategy in the Contemporary World: an Introduction to Strategic Studies, eds. John Baylis, James J. Wirtz, and Colin S. Gray, 299–316. Oxford: Oxford University Press.
  • Posen, Barry R., and Andrew L. Ross. 1996. “Competing Visions for U.S. Grand Strategy.” International Security 21(3): 5–53. doi:10.2307/2539272.
  • Rosenau, James. 1970. “Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model.” Comparative Politics 2(3): 365–387. doi:10.2307/421308
  • Silove, Nina. 2017. “Beyond the Buzzword: The Three Meanings of ‘Grand Strategy’.” Security Studies 27(1): 27–57. doi: 10.1080/09636412.2017.1360073.
  • Spykman, Nicholas. 1966. America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. San Diego: Harcourt Brace.
Politička revija 4/2021 4/2021 УДК 327.01 199-212
ç