Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

O ГРАЂАНСКОЈ НЕПОСЛУШНОСТИ КАО ЕЛЕМЕНТУ ЦИВИЛНЕ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ

Сажетак

У чланку ауторка настоји да грађанску непослушност ближе одреди као један од елемената цивилне политичке културе. Тиме се уводи комплементаран нормативни приступ у разматрање проблему с циљем да се, таквом допуном оног данас преовлађујућег системско-институционалног приступа и њиховим комбиновањем, постигне неопходна флексибилност концепта грађанске непослушности, која би га више приближила друштвеној и политичкој стварности, али и омогућила његову много већу теоријску и практичну употребљивост. Стављајући акценат на партиципативну политичку културу са системом либерално-демократских вредности, развијеним грађанским врлинама и одређеним цивилним оријентацијама, обезбеђује се потребно ревидирање доминантне ролсовске схеме ригидних услова оправданости и могућности примене грађанске непослушности. На тај начин се, наиме, отвара могућност за проширивање легитимног подручја примене, предмета и улоге ове врсте политичке праксе, тако да би и протестне акције нових или тзв. алтернативних друштвених покрета, које се не заснивају увек на разлозима правде, или ма­кар не у оном њеном преовлађујућем одређењу, и које су некад усмерене и против самог постојећег облика либералне демократије, али такође и ненасилни антирежимски протести у недемократским, тј. семидемократским или квазидемократским системима, мо­гли да се разумевају и третирају као акти грађанске непослушности.

кључне речи:

Референце

  1. Almond, Gabriel A., Verba, Sidney, Civilna kultura: Politički stavovi i demokracija u pet zemalja, Politička kultura, Zagreb, 2000.
  2. Arendt, Hannah, „Civil disobedience”, у: Hannah Arendt, Crises of the Republic, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972.
  3. Арент, Хана, „О насиљу”, прев. са енглеског Јасна и Илија Вујачић, у: Чедомир Чупић, Политичка антропологија: хрестоматија, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  4. Bleiker, Roland, “Rawls and the limits of nonviolent civil disobedience”, Social Alternatives, 21, No. 2, Autumn 2002.
  5. Caplan, Bryan, “Nonviolent resistance: Theory and history”, Humane Studies Review, вол. 9, бр. 1, лето 1994; интернет: http://www.HSR. disobedience.htm.
  6. Carter, Alan, “In defence of radical disobedience”, Journal of Applied Philosophy, 15, No. 1, 1998.
  7. Деспотовић, Љубиша, „Политичка социјализација вредности цивилног друштва као нужан услов демократских промена у Србији”, у: Вучина Васовић, Вукашин Павловић (урс.), Услови и стратегије демократизације, ЈУПН, ФПН, Београд, 2004.
  8. Dworkin, Ronald, «Civil disobedience», у: Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Mass. , 1977.
  9. „Грађанска непослушност”, одредница у: Мијатовић, Бошко, Вујачић, Илија, Маринковић, Танасије, Појмовник либералне демократије, Службени гласник, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2008.
  10. Habemas, Jürgen, „Грађанска непослушност тест за демократску правну државу”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска пра­ва и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  11. Хабермас, Јирген, Јавно мнење, Култура, Београд, 1969.
  12. Хајек, Ф. А., Студије из филозофије, политике и економије, Paideia, Београд, 2002.
  13. Jelovac, Dejan, „Kako je moguća građanska neposlušnost u savremenom demokratskom poretku?”; интернет: www.radiostudent.si/projekti/demokracija/teksti/28nepokorscinash.htMl.
  14. Јовановић, Милан, „Политички систем и институционални неред”, Политичка ревија, год. II, бр. 1/03, Институт за политичке студије,
  15. Кант, Имануел, „Одговор на питање: Шта је просвећеност” (1784), у: Ум и слобода: Списи из филозофије историје, права и државе, Идеје, Београд, 1974.
  16. Keane, John, “The politics of retreat”, The Political Quarterly, 61, No. 3, 1990.
  17. Кин, Џон, Цивилно друштво: Старе слике, нове визије, „Филип Вишњић”, Београд, 2003.
  18. Матић, Милан, Човек и политика, у: Милан Матић, Одабрана дела, књига IV, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  19. Матић, Милан, „Грађанин”, одредница у: Милан Матић, Војислав Становчић (урс.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрациjа, Београд, 1993.
  20. Матић, Милан, Подунавац, Милан, Политички систем: Теорије и принципи, Факултет политичких наука, Београд, 1997.
  21. Матић, Милан, „Политичка култура”, одредница у: Милан Матић, Војислав Становчић (урс.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрациjа, Београд, 1993.
  22. Мировић, Александра, „Јавност и медиjи у условима развијеног цивилног друштва”, Српска политичка мисао, год. 13, вол. 16, бр. 1-2/06, Институт за политичке студије, Београд , 2006.
  23. Мировић, Александра, „Савремена схватања цивилног друштва с посебним освртом на концепцију Џона Кина (John Keane)“, Политичка ревија, год. (XVI) IV, вол. 8, бр. 03/05, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  24. Мировић, Александра, „Трочлана формула: цивилно друштво/држава/демократија: Однос између цивилних и државних институција», Политичка ревија, год. (XVIII) V, вол. 10, бр. 1-2/06, Институт за политичке студије, Београд , 2006.
  25. Молнар, Александар, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002.
  26. NeuMann, Franz, „O granicama opravdane neposlušnosti”, у: Franz Neumann, Дeмokratska i autoritarna država: Studije o političkoj i pravnoj teoriji, Naprijed, Zagreb, 1974.
  27. Пантић, Драгомир, „Политичка култура и вредности”, у: Мирјана Васовић (ур.), Фрагменти политичке културе, Институт друштвених наука, Београд, 1998.
  28. Павићевић, Владимир, Грађанска непослушност у савременој политичкој теорији, дипл. рад, ФПН, Београд, јануар 2001; интернет: vladiмirpavicevic.info/tekstovi/gradjanska_neposlusnost_u_ savreмenoj_politickoj_teoriji
  29. Павловић, Вукашин, Друштвени покрети и промене, Факултет политичких наука, Удружење за политичке науке Југославије, Београд, 2003.
  30. Подунавац, Милан, „Појам грађанина” (извод из: Милан Подунавац, Принцип грађанства и поредак политике, „Принцип”, ФПН, Бе­оград, 1998), Република, бр. 192-193, 1998; интернет: www.yurope.coм/zines/republika/arhiva/98/192/INДEX.htм.
  31. Подунавац, Милан, „Политичка култура и политичке установе”, у: Мирјана Васовић (ур.), Фрагменти политичке културе, Институт друштвених наука, Београд, 1998.
  32. Подунавац, Милан, Принцип грађанства и поредак политике, „Принцип” и ФПН, Београд, 1998.
  33. Ролс, Џон, Теорија правде, Службени лист, Београд, ЦИД, Подгори­ца, 1998.
  34. Sabl, Andrew, “Looking forward to justice: Rawlsian civil disobedience and its non-Rawlsian lessons”, The Journal of Political Philosophy, 9, No. 3, 2001.
  35. Спасић, Ивана, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.), Критички појмовник цивилног друштва (II), Група 484, Београд, 2004.
  36. Становчић, Војислав, „Чему се покоравати државној власти? Увод у разматрање о условности и двостраности политичке обавезе грађана”, Наше теме, бр. 9, 1986.
  37. Становчић, Војислав, „О основама и карактеру политичке облигације грађана”, Анали Правног факултета, бр. 1-4/01, Београд, 2001.
  38. Становчић, Војислав, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI, књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992.
  39. Становчић, Војислав, „Шта данас и овде значи и подразумева демократија?”, у: Вучина Васовић, Вукашин Павловић (урс.), Услови и стратегије демократизације, ЈУПН, ФПН, Београд, 2004.
  40. Становчић, Војислав, Власт и слобода, Удружење за политичке нау­ке, Чигоја штампа, Београд, 2003.
  41. Stevanović, Branislav Д., “Theoretical and valuable foundations of the right to civil disobedience”, Facta Universitatis, Series: Philosophy, So­ciology and Psychology, 4, No. 1, 2005; интернет: www.ceeol.coм.
  42. Васовић, Мирјана (ур.), Фрагменти политичке културe, Институт друштвених наука, Београд, 1998.
  43. Васовић, Мирјана, „Политичка социјализација и промене политичке културе”, у: Мирјана Васовић (ур.), Фрагменти политичке културе, Институт друштвених наука, Београд, 1998.
  44. Васовић, Вучина, Павловић Вукашин (урс.), Услови и стратегије демократизације, ЈУПН, ФПН, Београд, 2004.
  45. Вујачић, Илија, Политичка теорија: Студије, портрети, расправе, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  46. Walzer, Michael, Obligations: Essays on Disobedience, War, and Citi­zenship, Harward University Press, Harward, 1970.
  47. Welchman, J., «Is ecosabotage civil disobedience», Philosophy and Ge­ography, 4, No. 1, 2001.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 323.25:321.011.5 1-20