Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ: КОНВЕРГЕНЦИЈА И/ИЛИ ДИВЕРГЕНЦИЈА ЦИЉЕВА

Сажетак

У расправама о различитим аспектима односа између нуклеарне енергије и климатских промена понекад се инсистира на поларизованим ставовима (развој и коришћење нуклеарне енергије се види као једна од недовољно искоришћених могућности за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште или се кроз сагледавање безбедносних аспеката коришћења нуклеарне енергије наглашавају ризици за животну средину). У првом делу рада се указује на најзначајније међународне уговоре у области нуклеарне енергије и климатских промена. У другом делу рада се анализирају одредбе појединих међународних уговора са становишта дефинисаних циљева у области нуклеарне безбедности и климатских промена. Разматра се питање карактера односа између циљева у области нуклеарне енергије и циљева у области климатских промена, тј. до које ме­ре су циљеви у области нуклеарне енергије и циљеви у области климатских промена компатибилни. Поред анализе нормативних аспеката ових односа, у раду се карактер односа између нуклеарне енергије и климатских промена сагледава и кроз перспективе коришћења нуклеарне енергије, односно перспективе климатских промена. Анализа показује да се може рећи да постоје елементи преклапања циљева у ове две групе међународних уговора, али да се не би могло говорити о њиховој јасној конвергенцији или дивергенцији.

 

кључне речи:

Референце

  1. Agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and non-member States of the European Union on the participation of the latter in the Community arrangements for the early exchange of in­formation in the event of radiological emergency (Ecurie), (OJ C 102, 29.4.2003, p. 2-5.)
  2. Boulden Jane, Thakur Ramesh, Weiss Thomas G. United Nations and Nuclear Orders, United Nations University Press, Tokyo, JPN, 2009.
  3. Greenberg Michael, Truelove B. Heather, „Energy Choices and Risk Beliefs: Is It Just Global Warming and Fear of a Nuclear Power Plant Accident?“, Risk Analysis, 31, No. 5, 2011, pp. 819-831. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2010.01535.x
  4. Dimkić Milan (Ed) Climate change impacts on water resources, In­ternational Conference, 17-18 October 2013, Belgrade, Jaroslav Černi, Institute for the development of water resources, 2013.
  5. Dodds Felix, Higham Andrew, Sherman Richard, Climate change and en­ergy insecurity: the challenge for peace, security and development, Earthscan, London, 2009.
  6. Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050, Reference Data Series, No. 1, 2012 Edition, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2012.
  7. Europeans and Nuclear Safety, Special Eurobarometer 271, European Commission, 2007.
  8. Lang Tim, Barling David, „Food security and food sustainability: refor­mulating the debate“, The Geographical Journal, 178, No. 4/2012, pp. 313-326.
  9. Nesterenko B. Alexey, Nesterenko, B. Vassily, Yablokov V. Alexey, „Con­sequences of the Chernobyl Catastrophe for Public Health“, Annals of the New York Academy of Scieneces, 1181, No. 1/2009. pp. 31-220. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04822.x
  10. Ogilvie-White Tanya, Santoro David, Studies in Security and Internatio­nal Affairs: Slaying the Nuclear Dragon: Disarmament Dynamics in the Twenty-First Century, University of Georgia Press, Athens, GA, USA, 2012.
  11. Palfreman Jon, „A Tale of Two Fears: Exploring Media Depictions of Nuclear Power and Global Warming“, Review of Policy Research, Volu­me 23, Number 1 (2006), pp. 23-43.
  12. Register of International Treaties and other agreements in the field of the environment, UNEP: Nairobi, 2005.
  13. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights, A/ HRC/10/61, 15 January 2009.
  14. Starr Chauncey, „The three mile island nuclear accident: the other les­son“, Annals of the New York Academy of Sciences, 365, No. 1/2006, pp. 292-310.
  15. Stoiber Carlton, Baer Alec, Pelzer Norbert, Tonhauser Wolfram, Handbo­ok on Nuclear Law, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2003.
  16. Тодић Драгољуб, Водич кроз ЕУ политике животна средина, Европски покрет у Србији, Београд, 2011. стр. 371-380.
  17. Тодић Драгољуб, „Климатске промене у међународном праву и прописима Републике Србије“, у Предраг Димитријевић, Наташа Стојановић (ур) Екологија и право: тематски зборникрадова, Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2011, стр. 175-196.
  18. Тодић Драгољуб, Димитријевић Душко, „Енергетска безбедност у међународном праву животне средине“, Теме, Бр. 2/2012, стр. 703­721.
  19. Funabashi Harutoshi, „Why the Fukushima Nuclear Disaster is a Man­made Calamity“, International Journal of Japanese Sociology, 21, No. 1/2012, pp. 65-75. doi: 10.1111/j.1475-6781.2012.01161.x.
  20. Higham Andrew, „Creating a climate of security: the latest science and acceptable risk“, in Dodds Felix, Higham Andrew, Sherman Richard, Cli­mate change and energy insecurity: the challenge for peace, security and development, London: Earthscan 2009. pp. 61-70.
  21. Humphreys Jasper, „Resources wars: searching for a new definition“, In­ternational Affairs, 88, No. 5/2012, 1069-1071.
  22. Houghton, J.T., Y Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, PJ. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. Johnson (Eds.) Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, Cam­bridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 2007.
  23. Climate Change 2007: Impact, Adaptation and Vulnerability Contribu­tion of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergo­vernmental Panel on Climate Change Summary for Policymakers. Ge­neva, Switzerland. 2007. http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report _wg2_report_impacts_adaptation_and_vulnerability.htm. (10.4.2011).
  24. Climate change and nuclear power 2013, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2013.
  25. Coley David, Energy and Climate Change: creating a sustainable future, John Wiley & Sons Ltd. 2008.
  26. Consolidated version of the Treaty Establishing the European Atomic En­ergy Community, OJ C 841, 30.3.2010, pp. 1-112.
  27. UNEP Year Book, Emerging issues in our global environment 2012, UNEP, Nairobi, 2012.
  28. Утицај климатских промена на пољопривреду, шумарство и природне екосистеме, Утицај климатских промена на енергију, саобраћај, индустрију, насеља и здравље људи, Утицај климатских промена на водне ресурсе, округли сто „Време, клима, воде и привреда“, Београд, 21. март 1994.
  29. Walker Samuel, Three Miles Island: a nuclear crises in historical per­spectives, University of California Press, Ltd. London, England, 2004.
периодика Политичка ревија 1/2014 УДК: 621.039+551.583]:349.6+341.24 249-268