Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

NOVA PRAVOSUDNA ZANIMANJA I USLOVI ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Sažetak

Rad je posvećen praktičnoj primeni Zakona o pravosudnom ispitu iz 1997. godine na pravosudne profesije koje su uvedene u pravni sistem Republike Srbije petnaest godina po njegovom donošenju (javni izvršitelj i javni beležnik). Ključni uslov za pristupanje pravosudnom ispitu jeste radno iskustvo na poslovima pravne struke. Dužina radnog iskustva zavisi od toga u kojoj pravosudnoj profesiji je ono sticano. Suočeno sa činjenicom da Zakon o pravosudnom ispitu ne pominje javne beležnike i javne izvršitelje, jer te profesije nisu postojale u vreme kada je on donet, Ministarstvo pravde podvodi u praksi javnobeležničke i izvršiteljske pripravnike pod normu koja se odnosi na pripravnike u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Nakon analize argumenata koje u svojim mišljenjima iznosi Ministarstvo pravde, kao i teorijskih problema vezanih za postojanje pravne praznine i njeno popunjavanje analogijom, autor nastoji da odgovori na pitanje da li se u praksi Zakon o pravosudnom ispitu pravilno primenjuje na javne beležnike i javne izvršitelje kao nova pravnička zanimanja i da li je za pravedan tretman tih novih pravničkih zanimanja neophodna njegova izmena.

Ključne reči:

Reference

  • Бидлински Франц, Правна методологија, ЦИД, Подгорица, 2011.
  • Бодирога Никола, Теорија извршног поступка, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  • Васић Радмила, Јовановић Миодраг, Дајовић Горан, Увод у право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018.
  • Водинелић Владимир, Грађанско право. Увод у грађанско право и Општи део грађанског права, Правни факултет Универзитета Унион у Београду – ЈП Службени гласник, Београд, 2014.
  • Ђурђевић Дејан, Јавнобележничка делатност, Досије студио, Београд, 2014.
  • Живановић Тома, Систем синтетичке правне филозофије, САНУ, Београд, 1959.
  • Кошутић Будимир, Основи науке о држави и праву, Виша школа унутрашњих послова, Београд, 1982.
  • Лукић Радомир, Методологија права, Научна књига, Београд, 1983.
  • Спасојевић Живан, Аналогија и тумачење. Прилог проучавању метода у приватном праву, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1996.
  • Тасић Ђорђе, „Аналогијаˮ, у зборнику: Ђорђе Тасић – Избор расправа и чланака из теорије права (приредио: Радомир Лукић), САНУ, Београд, 1984.
  • Тасић Ђорђе, „Има ли празнина у праву и законима?ˮ, у зборнику: Ђорђе Тасић – Избор расправа и чланака из теорије права (приредио: Радомир Лукић), САНУ, Београд, 1984.
  • Kramer Ernst, Juristische Methodenlehre, Verlag Beck, Manz, Stämpfli Verlag, München-Wien-Bern, 2016.
  • Larenz Karl, Canaris Claus-Wilhelm, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg- New Jork, 1995.
  • Pawlowsky Hans-Martin, Methodenlehre für Juristen. Theorie der Norm und des Gesetz, C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1991.
  • Rüthers Bernd, Fischer Christian, Birk Axel, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, C. H. Beck, München, 2016.

  Прописи

  •  Закон о адвокатури, Службени гласник РС, бр. 31/11, 24/12.
  • Закон о ванпарничном поступку – ЗВП, Службени гласник СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Службени гласник РС, бр. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14 и 6/15.
  • Закон о ванпарничном поступку, Службени гласник СРС, бр. 25/82.
  • Закон о државним службеницима, Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17.
  • Закон о државном правобранилаштву, Службени гласник РС, бр. 55/14.
  • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Службени гласник РС, бр. 21/16 и 113/17.
  • Закон о извршењу и обезбеђењу – ЗИО, Службени гласник РС, бр. 106/15, 106/16, 113/17.
  • Закон о извршењу и обезбеђењу из 2011. године, Службени гласник РС, бр. 31/11, 99/11.
  • Закон о извршном поступку из 2004. године, Службени гласник РС, бр. 125/04.
  • Закон о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, Службени гласник РС, бр. 55/14.
  • Закон о јавном бележништву – ЗЈБ, Службени гласник РС, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15.
  • Закон о јавном тужилаштву, Службени гласник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 8/12, 101/11, 38/12, 121/12; 101/13, 111/14, 117/14, 106/15, 63/16.
  • Закон о наслеђивању, Службени гласник РС, бр. 46/95, 101/03 и 6/15.
  • Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа из 1993. године, Службени гласник СРС, бр. 39/93.
  • Закон о правосудном испиту – ЗПИ, Службени гласник РС, бр. 16/97.
  • Закон о судијама, Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12; 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 106/15, 63/16, 47/17.
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.

   Извори

  •  Архива Владе Републике Србије, Образложење Предлога Закона о правосудном испиту, Београд, децембар 1996.
  • Архива Министарства правде, Мишљење Министарства правде бр. 011-00-00069/2015-05, 26. фебруар 2015. године.
  • Архива Министарства правде, Мишљење Министарства правде бр. 011-00-00244/2016-05, 21. новембар 2016. године.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2018 4/2018 УДК 34/35(497.11)(094.5.072)“1997“ 211-230
ç