Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I IDEOLOGIJA

NOVA IDEJA ILI NOVA POLITIKA BEZBEDNOSTI

Sažetak

Izgradnja i funkcionisanje bezbednosti u savremenim uslovima mora se zasnivati na ideji izgrađivanja savremene bezbednosti koja mora biti prihvatljiva i prilagođena potrebama svakog pojedinca, nacije i svim državama sveta podjednako. Stvaranje savreme­ne bezbednosti mora odgovoriti savremenom ugrožavanju i bezbednosnim izazovima unutar same države uz realizaciju, pre svega, sopstvenih ideja rešavanja bezbednosne problematike. U suprotnom, nesumnjivo dolazi do polarizacije ideja o izgradnji teorije i prakse bezbednosti, kakvim se može oceniti današnji stepen bezbednosne stabilnosti u našoj zemlji.

Ključne reči:

Reference

  1. Бек У.: Ризично друштво, Београд, 2001.
  2. Галбрајт Џ. К.: Анатомија моћи, Загреб, 1987.
  3. Гаћиновић Р.: Насиље у Југославији, Београд 2003,
  4. Гиденс Е.: Последице модерности, Београд 1990.
  5. Димитријевић В. Стојановић Р.: Међународни односи, Београд 1979,
  6. Ђурић Ж.: Модернизација и друштвене промене, ИПС, Београд 2004.
  7. Иванчевић Н.: Систем безбедности Југославије – увод у теорију си­стема интегралне безбедности, ФОЗ, Београд 1993.
  8. Јаворовић Б.: Друштвене промене и одбрана и заштита, Отворено свеучилиште, Загреб, 1990,
  9. Маслеша Р.: Теорије и системи сигурности, Сарајево, 2001,
  10. Милошевић З.: Политичке странке и корупција, ИПС, Политичка ревија бр. 1, Београд 2007.
  11. Мирић Ј.: Искушења и демократија, Загреб 1990,
  12. Мирић Ј.: Систем и криза, Загреб, 1985,
  13. Мировић А. Матић П.: Изазови и парадокси глобализације, ИПС, Београд 2007.
  14. Мићовић В.: Глобализација и нови светски поредак, Београд 2001.
  15. Николиш Д.: САД или никад, Београд, 1998.
  16. Петровић Д. Буџак Г.: Промене политичког система Србије, Београд, 2007.
  17. Поповић Д.: Стварање модерне државе, Београд 1994,
  18. Ракић М. Вејновић Д.: Систем безбједности и друштвено окружење, Бања Лука 2006,
  19. Ракић М.: Безбедносна превентива, ИПС, Београд 2007,
  20. Ратковић Р.: Идеологија и политика, ИПС, Београд 1983.
  21. Родин Д.: Грађанске границе слободе, Информатор, Загреб 1988.
  22. Симић Р. Д.: Наука о безбедности, савремени приступи безбедности, ФПН, Београд 2002.
  23. Хаџић М: Хроничан мањак безбедности, случај Југославије, Бео­град 2001,
  24. Хаџић М.: Безбедносни домети НАТО интервенције на Косову, Београд 2000.
  25. Чомски Н.: Шта то у ствари хоће Америка, Београд 1999.
PERIODIKA Politička revija 1/2009 УДК: 355.01 89-112
ç