Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НЕСПОЈИВОСТ СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛНА НЕЗАВИСНОСТ СУДИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Неспојивост стручне судијске функције значи немогућност истовременог вршења судијске функције и друге функције, другог посла, приватног интереса. Материјална независност судова и судија један је од међународних стандарда који гарантује независан, самосталан положај судија у уставном систему. Устав Републике Србије од 2006. године не садржи одредбе о материјалној независности суда и судија. Држава треба да обезбеди стабилан систем финансирања судског система, посебно судија које активно обављају ову функцију, као и судија у мировини. Припадницима судске власти, судијама забрањено је истовремено вршење судијске функције са другом функцијом и послом, забрањено је да остварују додатне приходе, док носиоцима законодавне и извршне власти није забрањено да поред своје основне функције врше другу функцију, посао и стичу додатни приход.

кључне речи:

Референце

  1. Батавељић, Драган, „Социолошко-правни аспекти независности судске функције у СР Југославији“, Правни живот, бр. 12/1997.
  2. Бачић, Арсен, „Уставне промене и дилеме конституционализма“, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр 4/2009.
  3. Bergholtz, , Ratio et Auctoritas, http://www. cenneth. com/sisl/pdf/33-1.pdf.
  4. Бузанџић, Миливоје, „Распродаја уставног и правног поретка земље“, Правни живот, бр. 3-4/91.
  5. Васић, Радмила, Правна држава и транзиција, Досије, Београд 2004
  6. Вучетић, Слободан „Претпоставке независности и самосталности судова и судија“, Правни живот, бр. 12/1997.
  7. Гајин, Саша, Људска права, правно-системски оквир, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Београд 2011.
  8. Гасми, Гордана, Право Европске уније, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Београд, 2006.
  9. Закон о судијама, Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 101/13.
  10. Збирка новијих устава, Институт за упоредно право, Београд, 1966.
  11. Jentch, J., Уставна жалба“, Збирка радова, ИРЗ, Београд, 2006.
  12. Јовичић, Миодраг, „Начело поделе власти и судство“, Правни живот, бр. 7-8/1993.
  13. Кандић, Татјана, Судска власт у уставном и законодавном развоју Републике Србије, докторска теза, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013.
  14. Ненадић, Боса, „Уставни положај судства“, Билтен Врховног суда, бр. 4/2007.
  15. Ницовић, Јован, Уставни Развој Србије, Сезам Медика, Култура, Београд, 2007.
  16. Орловић, Слободан, Начело подле власти у уставном развоју Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008.
  17. Пајванчић, Маријана, Уставно право – уставне институције, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2005.
  18. Пејић, Ирена „Имунитет судија“ у: Мирослав Лазић и Ирена Пејић (ур.), Законодавни и институционални оквир независног судства у Републици Србији, Правни факултет Универзитета у Нишу и Фондација Конрад Аденауер, Ниш 2009
  19. Петровић Шкеро, Вида „Реформа правосуђа“, Српска правна ревија, бр. 4/2006.
  20. Препорука ЦМ/Рец (2010)12 Комитета Министара Савета Европе о судијама: независност, ефективност и одговорност
  21. Службени гласник РС, бр. 1/90.
  22. Тодорић, Владимир, „Реч уредника“, Српска правна ревија, бр. 4/2006.
  23. Тркуља, Јовица, Освајање демократије, оглед о посткомунизму, Драганић, Београд, 1993.
  24. Хамилтон, Медисон, Џеј, Федералистички списи, Радничка штампа, Београд,
  25. Чавошки, Коста, „Владавина права и независно судство“, Правни живот, бр. 7-8/93.
периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 347.962(497.11) 257-268