Изабери језик:
Тема броја

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

НЕОЛИБЕРАЛНА ЗАБЛУДА 26 ГОДИНА КАСНИЈЕ: НЕСАВРШЕНОСТ ТРЖИШТА И УЛОГА ДРЖАВЕ У ТРАНЗИЦИЈИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ ПОСЛЕ 1989. ГОДИНЕ

Сажетак

Да ли је и под којим условима неолиберална економска политика примењива у Централној и Источној Европи после слома комунизма 1989. године? У првом делу износи се дефиниција неолиберализма као економског система у коме доминира приватна својина, лична иницијатива, тржишна алокација ресурса и минимална држава. Ова дефиниција изведена је из привредних модела САД и Велике Британије током осамдесетих година 20. века. Потом се разматра теза о несавршености тржишта и државно решење за проблем информационе асиметрије, одн. проблем принципала и агента. Будући да сама ствара политичке фелере и неефикасну алокацију ресурса, државна интервенција може се оправдати једино ако је сама утемељена у институционалном решењу за проблем принципала и агента.

кључне речи:

Референце

  1. Бар Николас, Економија државе благостања, Универзитет Сингидунум, ФЕФА, Београд, превод 5. издања, 2013.
  2. Беговић Борис, Ђилас Милица, „Међународни односи”, у зборнику: Четири године транзиције у Србији, (приредио: Борис Беговић), ЦЛДС, Београд, 2005.
  3. Васиљевић Бранко, Лекције из савремене политичке економије, Завет, Београд, 6. допуњено издање, 2014.
  4. Видојевић Зоран, Демократија на заласку, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Глигоров Владимир, „Инфлација, финансије и неолиберализам 3”, Пешчаник, 24.04.2008, Internet, http://pescanik.net/inflacija-finansije-i-neoliberalizam-iii/, 05/01/2018.
  6. Глигоров Владимир, „Мале привреде”, Пешчаник, 13.01.2014, Internet, http://pescanik.net/male-privrede/, 04/01/2018.
  7. Душанић Јован Б., Неолиберализам, Catena Mundi, Београд, 2015.
  8. Елстер Јон, Како објаснити друштвено понашање, Службени гласник, Београд, 2014.
  9. Живков Горан и др., Ефекти либерализације царина на пољопривреду Републике Србије, USAID, Београд, 2010.
  10. Јанковић Иван, „Либертаријанска утопија”, Internet, http://trzisnoresenje.blogspot.rs/2013/01/libertarijanska-utopija.html, 23/08/2016.
  11. Клајн Наоми, Доктрина шока. Процват капитализма катастрофе, Самиздат Б92, Београд, 2009.
  12. Ковачевић Млађен, „Узроци дубоке кризе у Србији”, у зборнику: Политичке институције, политички актери и економске перформансе: случај Србије, (приредио: Александар Прњат), Алфа универзитет, Београд, 2013.
  13. Манкју Грегори, Принципи економије, Економски факултет, Београд, превод 3. издања, 2006.
  14. Маџар Љубомир, Сутон социјалистичких привреда, Економика и Институт економских наука, Београд, 1990.
  15. Маџар Љубомир, Антилиберализам у 22 слике, Службени гласник, Београд, 2012.
  16. Миленковић Владимир, Неолиберална бајка. Критика неолибералне идеологије, Досије Студио, Београд, 2014.
  17. Министарство финансија Републике Србије, Макроекономски и фискални подаци од 06.02.2018, Internet, http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13560, 15/02/2018.
  18. Павловић Душан, Списи из политичке економије, Чигоја штампа, Београд, 2010.
  19. Павловић Душан, Машина за расипање пара. Пет месеци у министарству привреде, Дан Граф, Београд, 2. издање, 2016.
  20. Павловић Душан, „Неолиберализам, јавне финансије и тржиште радне снаге у Србији”, Годишњак ФПН, бр. 19, Факултет политичких наука, Београд, 2018.
  21. Розен Харви, Геyер Тед, Јавне финансије, Економски факултет, Београд, 8. издање, 2009.
  22. Светска банка, Програм за економски раст и запошљавање, Извештај бр. 29258 – YU, Светска банка, Вашингтон, 2004.
  23. Статистички билтен Народне банке Србије, децембар 2017, Internet, https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/90/statisticki/sb_12_17.pdf, 15/02/2018.
  24. Тасић Славиша, „Шта је неолиберализам?”, 13.03.2012., Internet, http://trzisnoresenje.blogspot.rs/2012/03/sta-je-neoliberalizam.html, 05/01/2018.
  25. Тасић Славиша, Светска економска криза. Дилеме и решења, Службени гласник, Београд, 2013.
  26. Тасић Славиша, Шта је капитализам? И зашто нам је потребан, Хеликс, Смедерево, 2017.
  27. Филиповић Милорад, Николић Мирољуб, „Развојна политика Србије у 2017. години – Предлози за промену постојеће политике подстицаја”. Необјављени текст, 2017.
  28. Фридман Милтон, Росе Фридман, Слобода избора, Gloobalbooks, Нови Сад, 1996.
  29. Фридман Милтон, Капитализам и слобода, Службени гласник, Београд, 2012.
  30. Фуко Мишел, Рађање биополитике. Предавања на Колеж де франсу 1978-9, Светови, Нови Сад, 2005.
  31. Харви Дејвид, Кратка историја неолиберализма, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2012.
  32. Arrow Kenneth, „The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-Bearing”, Review of Economic Studies, no. 31, 1964, стр. 91-96.
  33. Åslund Anders, How Capitalism Was Build. The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, the Caucasus, and Central Asia. Cambridge University Press, Cambridge, 2nd edition, 2007.
  34. Åslund Anders, Russia’s Capitalist Revolutions. How Market Reform Succeeded and Democracy Failed, Peterson Institute for International Economics, Washington DC, 2007.
  35. Bartlett Bruce R., Reaganomics. Supply-Side Economics in Action. Arlington House Publishers, Westport, Connecticut, 1981.
  36. Bartlett Bruce R., Roth Timothy, The Supply Side Solution, Palgrave Macmillan, London, 1983.
  37. Besley Timothy, Principled Agents? The Poltical Economy of Good Government, Oxford University Press, Oxford, 2006.
  38. Blanchard Olivier, The Economics of Post-Communist Transition, Oxford University Press, Oxford, 1997.
  39. Brown Wendy, “Neo-liberalism and the end of liberal democracy” in: Edgework. Critical essays on knowledge and politics (ed. Wendy Brown), Princeton University Press, Princeton, 2005, стр. 37–60.
  40. Brown Wendy, Undoing the demos. Neoliberalism’s stealth revolution, MIT, Cambridge, 2015.
  41. Bruff Ian, “The rise of authoritarian neoliberalism”, Rethinking Marxism 26, no. 1, стр. 113–129.
  42. Burdick John, Oxhorn Philip, Roberts Kenneth, Beyond Neoliberalism in Latin America?: Societies and Politics at the Crossroads, Palgrave MacMillan, London, 2009.
  43. Connolly Sara, Munro Alistar, Economics of the Public Sectors, Pearson Education ltd, Essex, 1999.
  44. Constantin Daniela L., Goschin Zizi, Danciu Aniela R., “The Romanian Economy from Transition to Crisis. Retrospects and Prospects”, World Journal of Social Sciences, Vol. 1, No. 3, 2011, стр. 155-171.
  45. Davidson Donald, Essays on Actions and Events, Oxford University Press, Oxford, 1980.
  46. David William, The Limits of Neoliberalism. Authority, Sovereignity, and the Logic of Competition, SAGE Pubications, London, 2014.
  47. Eduardo Silva, Challenging Neoliberalism in Latin Americа, New York, Cambridge University Press, 2009.
  48. Elster Jon, Explaining Social Behavior. More Nuts and Bolts for the Social Sciences, Revised Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
  49. Emmet Dorothy, The Effectiveness of Causes, Macmillan, London and New York, 1984.
  50. Friedman David D., The Machinery of Freedom, Open Court Publishing Company, Chicago, 1973.
  51. Friedman David, Hidden Order. The Economics of Everyday Life, HarperBusiness, New York, 1996.
  52. Friedman Milton, An Economist’s Protest, Thomas Horton & Daughters, Sun Lakes, 2nd edition, 1975.
  53. Ganev Venelin, “The ‘Triumph of Neoliberalism’ Reconsidered: Critical Remarks on Ideas-Centered Analyses of Political and Economic Change in Post-Communism”, East European Politics and Societies, Vol. 19, no. 3, 2005, стр. 343-378.
  54. Ganev Venelin, Praying on the State. The Transformation of Bulgaria after 1989, Cornell University Press, Ithaca and London, 2007.
  55. Giroux Henry A., Against the Terror of Neoliberalism: Politics Beyond the Age of Greed, Routledge, London, 2008.
  56. Gligorov Vladimir, Delaying Integration. The impact of EU eastern enlargement on individual CEECs not acceding or acceding only later, WIIW Research Reports, no. 267, WIIW, Wien, 2000.
  57. Gruber Jonathan, Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, London, 3rd edition, 2009.
  58. Havrylyshyn Oleh, Divergent Paths in Post-Communist Transformation: Capitalism for All or Capitalism for the Few? Palgrave MacMillan, Houndmills, UK, 2006.
  59. Havrylyshyn Oleh, Xiaofan Meng, Marian L. Tupy, “25 Years of Reforms in Ex-Communist Countries Fast and Extensive Reforms Led to Higher Growth and More Political Freedom”, no. 795, CATO Institute, Washington, 2016.
  60. Havrylyshyn Oleh, The Political Economy of Independent Ukraine. Slow Starts, False Starts, and a Last Chance? Palgrave Macmillan, London, 2017.
  61. Hellman Joel, “Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions”, World Politics, no. 50, issue 2, 1998, стр. 203-234.
  62. Hershberg Eric, Rosen Fred (eds.), Latin America After Neoliberalism: Turning the Tide in the 21st Century? The New Press, New York, 2007.
  63. King Gary, Keohane Robert O., Verba Sidney, Designing Social Inquiry. Scientfic Inference In Qualitative Research. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1994.
  64. Kornai János, Economics of Shortage, North Holland Press, Amserdam, 1980.
  65. Kornai János, The Socialist System. The Political Economy of Comunism, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1992.
  66. Kornai János, Eric Maskin, Gérard Roland, “Understanding the Soft Budget Constraints”, Journal of Economic Literature, Vol. 41, No. 4, 2003, стр. 1095-1136.
  67. Kornai János, “What Economics of Shortage and The Socialist System have to say to the Hungarian Readers Today. An Introductory Study to the First Two Volumes of the Life’s Work Series”, Acta Oeconomica, Vol. 62 (3), 2012, стр. 365–384
  68. Krugman Paul, Wells Robin, Macroeconomics, Worth Publishers, New York, 1st edition, 2006.
  69. Laar Mart, Little Country That Could, Centre for Research Into Post-Communist Economies, Talinn, 2002.
  70. Lavigne Marie, The Economics of Transition. From Socialist Economy to Market Economy. Palgrave, Hampshire and New York, 1999.
  71. Lehmann Hartmut, The Polish Growth Miracle: Outcome of Persistent Reform Efforts, IZA Policy Paper, Bonn, 2012.
  72. Mellon Andrew, Taxation: The People’s Business, Macmillan, New York, 1924.
  73. Murrell Peter, “What Is Shock Therapy? What Did It Do in Poland and Russia?”, Post-Soviet Affairs, no. 9, 1993, стр. 111-140.
  74. Niskanen William A., Reaganomics. An Insider’s Account of the Policies and the People, Oxford University Press, New York, Oxford, 1988.
  75. Nozik Robert, Anarchy, State, and Utopia, Basil Blackwell, Oxford, 1974.
  76. OECD, Road Safety Annual Report 2017, OECD, International Transport Forum, IRTAD.
  77. Pavlović Dušan, Bešić Miloš, “The Budget Dilemma and Public Spending: Evidence from Ten Postcommunist Countries”, Serbian Political Thought, no. 2/2014, Vol. 10, стр. 133-157.
  78. Pavlović Dušan, Stanojević Ivan, “The Budgetary Process: An Analysis of Legislative Measures in Serbia and Croatia”, Serbian Political Thought, no. 1/2014, Vol. 9, стр. 5-17.
  79. Poznanski Kazimierz P., “The Crisis of Transition as a State Crisis”, in: Postcommunist Transformation and the Social Sciences. Cross-Displinary Approaches, (eds. Frank Bönker et al.), Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, 2002, стр. 55-76.
  80. Przeworski Adam, “The Neoliberal Fallacy”, Journal of Democracy, Vol 3, no. 3, 1992, стр. 45-59.
  81. Przeworski Adam, Democracy and the Markets. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
  82. Przeworski Adam, States and Markets. A Primer in Political Economy, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
  83. Retain, Earl A., The Thatcher Revolution. Margaret Thatcher, John Mayor, Tony Blair, and the Transformation of Modern Britain 1979-2001, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Lanham, 2002.
  84. Sowell Thomas, Basic Economics. A Common Sense Guide to the Economy, Basic Books, New York, 3rd edition, 2007.
  85. Stiglitz Joseph E., Whither Socialism? The MIT Press, Cambridge, 1994.
  86. Taleb Nasim Nikolas, Antifragile. How to Live in a World We Don’t Understand, Allen Lane, Pеnguin Books, London, 2013.
  87. World Bank, Transition. The First Ten Years: Analysis and Lessons for Eastern Europe and the former Soviet Union, World Bank, Washington DC, 2002.
  88. Zixiang Zhao, Lü Xinlian, Guo Zhanhua, „The Multiplicity of Causes of Divorce”, Chinese Sociology & Anthropology, no. 17:3, 1985.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 330.831(4-11) 9-40