Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НЕМОРАЛНОСТ АГРЕСИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЕВЕРНОАТЛАНТСКОГ САВЕЗА НА САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ

Сажетак

Кривично-правна квалификација агресије (агресорског рата) као злочина против мира, а тиме и њена противправност, општепознате су и неспорне чињенице. Највероватније због тога, (не)моралност агресије као врсте сложеног геополитичког насиља скоро да и није била предмет научних истраживања. Полазећи од тога, у раду су презентовани резултати истраживања спроведеног са циљем да се, анализом расположивих садржаја, утврди да ли насиље које су оружане снаге држава чланица НАТО користиле у агресији на СРЈ, 1999. године, поред неспорне противправности, карактерише и неморалност као типично терористичко обележје. Резултатима тако усмереног истраживања који су приказани у овом раду, неморалност тог насиља потврђена је неспорним индиковањем изостанка моралности (праведности, етичности, легитимности), како његовог циља тако и средства за остварење тог циља. Као основни индикатор којим се доказује неморалност циља, у раду је описана противречност између декларативних и стварних циљева агресије, док су као основни индикатори неморалности средства описани: 1) претежна усмереност ваздухопловних напада на цивиле и 2) савезништво оружаних снага НАТО са терористичком ОВК у њеним неморалним нападима на цивиле пре, током и после агресије.

кључне речи:

Референце

  • Антонић Слободан, Још није готово: Милошевић, Вукотић медиа, Београд, 2015.
  • Булатовић, Павле (предс. Изд. одбора), Јунаци отаџбинеСпомен књига, НИЦ „Војска“ – ВИЗ, Београд, 2000.
  • Јаковљевић Д., Тероризам с гледишта кривичног права, Сл. лист СРЈ, Београд, 1997.
  • Јовановић Живадин, Косовско огледало, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006.
  • Кесић Обрад, Голи живот, Хепи телевизија, Београд, 21.01.2015.
  • Кларк Весли, Модерно ратовање, Самиздат Б92, Београд, 2003.
  • Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016.
  • Лекић Миодраг, Мој рат против рата, Службени гласник РС, Београд, 2007.
  • Лукић Радомир, Социологија морала, издање Сабрана дела, Завод за уџбенике, Београд, 1995.
  • Мијалковски Милан, Модел заштите ВЈ од тероризма, докторска дисертација, Вoјна акaдемија Војске Југославије, Београд,1999.
  • НИН, Недељне информативне новине, Београд, 19.03.2009.
  • Пеан Пјер, Косово, Службени гласник, Београд, 2013.
  • Повеља УН, http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/povelja_un_lat.pdf. Приступљено 10.04.2019.
  • Рауфер Х. Албанска мафија, Форум за безбедност и демократију, Београд, 2005.
  • Стевановић Обрад, „Неморалност као конститутивно обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији“, Политичко насиље (ур. и прир. Маликовић Драги, Шуваковић Урош, Стевановић Обрад) Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2011, стр. 241-257.
  • Стевановић Обрад, „Противправност као терористичко обележје насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016.
  • Стевановић Обрад, Кумановски споразум, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
  • Стевановић Oбрад: „Застрашивање и страх као терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији“, Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере унапређења, том 1, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
  • Стевановић Обрад: Посебности албанског тероризма на Косову и Метохији, докторска дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2008.
  • Стевановић Обрад: Терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији, у: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, том 1, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 210-221.
  • Stern Džesika, Ekstremni teroristi, Aleksandrija Press, Beograd, 2004.
  • Стијовић Зоран, Космет – моје сведочење, издање аутора, Београд, 2007.
  • Томашевски Катарина, Изазов тероризма, Младост, Београд, 1983.
  • Устав Републике Србије, „Сл. Гласник РС“, бр. 98/2006.
  • Harmon, Christopher, Terorizam danas, Golden Marketing, Zagreb, 2002.
  • Чомски Ноам, Интервенције. Рубикон, Нови Сад и Беокњига, Београд, 2009.
  • Чомски Ноам, Нови милитаристички хуманизам, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  • Wilkinson P., Terorizam protiv demokracije, Golden Marketing, Zagreb, 2002.
периодика Политика националне безбедности 1/2019 1/2019 УДК: 341.31NATO(497.11+497.16)”1999”:341.312.5 89-111