Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НАДЛЕЖНОСТ МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ СУДА И КРИВИЧНО ДЕЛО ТЕРОРИЗМА

Сажетак

У раду се обрађује питање да ли је међународна заједница, у оквиру процеса развоја правних инструментата реакције на савремене тешке облике криминалитета, тероризам препознала, као у тој мери друштвено опасан феномен, да га уврсти у стварну надлежност јединог универзалног међународног судског тела Међународног кривичног суда и прогласи међународним кривичним делом. Будући да начела међународног кривичног права своју правну снагу црпе из општеприхваћених принципа националних кривичних законодавства и материјалноправно утемељење тероризма као категорије међународног кривичног права мора да испуни строге стандарде који важе и за обликовање обележја бића кривичног дела на националном нивоу. Оно што приликом стварања норми међународног кривичног права посебно мора бити испоштовано је и начело солидарности и узајамног поверења међу државама, које подразумева ограничења суверенитета држава у правцу преношења дела своје надлежности на наднационалне институције међународне заједнице, какав је МКС. У прилог томе аутор након разматрања различитих могућности за препознавање тероризма као кривичног дела из стварне надлежности МКС-а износи бројне аргументе који иду у прилог могућности препознавања и предвиђања тероризма као засебног међународног кривичног дела за које би МКС био надлежан pro futuro.

кључне речи:

Референце

  1. Ambos K., Timmermann A.: “Terrorism and customary international law”, in: Ben Saul (ed.), Research handbook on international law and terrorism, Elgar, 2014.
  2. Arnold R.: „Terrorism as a Crime Against Humanity under the ICC Statute“, in Giuseppe Nesi (ed.), International Cooperationin Counter- TerrorismThe United Nationas and Regional Organizationas in the Fight Against Terrrosim, Burlington, 2013.
  3. Bassiouni M. Ch.: Introduction to Symposium on The Teaching of International Criminal Law, 1 Touro J. Transnat’l L. 129, 1988.
  4. Bassiouni M. Ch.: „The Sources and Content of International Criminal Law: A Theoretical Framework“, in: 1 International Criminal Law,
  5. Bassiouni M. CH., Wise E. M.: Aut dedere aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law, Dordrecht, 1995.
  6. Бејатовић С.: „Међународна кривичноправна сарадња као инструмент сузбијања криминалитета“, у: Савремене тенденције кривичне репресије као инструмент сузбијања криминалитета, Бијељина, 2010.
  7. Wise E. M.: „International Crimes and Domestic Criminal Law”, 38 De Paul. L. Rev. 923,
  8. Wise E. M., Podgor E. S.: International Criminal Law, Cases and Materials, New York, 2000.
  9. Greenwood C.: „ International law and the “war against terrorism”, International Affairs, 78, 2002.
  10. De Londras F.: “Terrorism as an International Crime“, in: Schabas W.A., Bernaz N.(еds), Routledge International book of Criminal Law, Routledge, 2010.
  11. Касезе А.: Међународно кривично право, Београд, 2005.
  12. Мајић М.: „Будућност примене међународног кривичног права на националном нивоу и постојеће алтернативе“, у :Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, III део, Београд, 2009.
  13. Paust J.: „Terrorism as an International Crime“, in Giuseppe Nesi (ed.), International Cooperationin Counter-TerrorismThe United Nationas and Regional Organizationas in the Fight Against Terrrosim, Burlington, 2013.
  14. Sassoli M.: „Terrorism and War”, Journal of International Criminal Justice, 4 – 5 /2006.
  15. Saul B.: „Attempts to define Terrorism in International Law“, Netherlands International Law Review, LII , 2005.
  16. Стојановић З.: Међународно кривично право, Београд, 2012.
  17. Cassese A.: “The Multifaced Criminal Notion of Terrorism in International Law”, Journal of International Criminal Justice, 4 – 5/2006.
  18. Fillipo M. Di: „Terrorist Crimes and International Cooperation: Critical Remarks on the Definition of Terrorism in the Category of International Crimes“, European Journal of International Law, 3/08.
  19. Hirsch J.H.: „Internacionalizacija kaznenog prava i kaznenopravne znanosti“, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2005.
  20. Шкулић М.: Meђународни кривични суд -надлежност и поступак, Београд, 2005.
  21. Шкулић М.: Кривично процесно право, Београд, 2015.
  22. Шурлан Т.: „О потенцијалу тероризма за статус кривичног дела“, Међународна политика, 1143/2011.
периодика Политика националне безбедности 1/2016 УДК: 341.645:323.28 215-232