Izaberi jezik:
Tema broja

PRILOG

NACRT PRAVILNIKA O MINIMUMU STANDARDA ZA USLUGU SOS TELEFONA ZA ŽENE I DEVOJKE SA ISKUSTVOM RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Sažetak

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 1/2014 УДК 364.63-055.2:340.134(497.11) 161-173
ç