Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У ВОЈВОДИНИ

Сажетак

Једно од основних обележја Војводине јесте мултикултурализам, односно висок степен заједничке настањености различитих етничких заједница на истом подручју. Поред већинске нације, ту живе бројне националне мањине изразито диференциране у погледу демографског развитка, социо-економских, историјских и културно-цивилизацијских карактеристика, националне еманципације и политичког организовања. У раду се анализира популациона динамика, етнодемографске промене, као и просторни размештај мањина које одликује просторна дисперзивност или етничка компактност, односно изражен процес етничке хомогенизације условљен многобројним факторима. Добри међуетнички односи, поштовање права мањина, интеграција и лојалност мањина држави у којој живе, неопходни су за равномеран демографски и стабилан економско-политички развој овог подручја.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, С (2008) ”Нација и интеграција: случај Србије”, у: Нација и модерно друштво, Социолошки годишњак, Социолошко друштво Републике Српске, бр. 3, стр. 59-72.
  2. Connor, W. (1994) Ethnonacionalism: The Quest for Understanding, Princenton University Press.
  3. Драгићевић-Шешић, М и Б. Стојковић (2007) “Мултикултурализам”, Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, стр. 318-323, Clio, Београд.
  4. Хелсиншки одбор за људска права (2004). У сукобу са етничким идентитетом државе-националне мањине у Србији, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд.
  5. Месић, М. (2006) ”Одређење појма мултикултурализма” у: Мултикултурализам-друштвени и теоријски изазови, Школска књига, Загреб, стр. 56-73.
  6. Mirga, A. i N. Georgi (2004). ”Роми у XXI веку”, Роми – од заборављене до мањине у у спону, Одбор за грађанску инициативу, Ниш. стр. 11-41.
  7. Радушки, Н. (2003).”Етничка слика Србије попис 2002. године”, Миграцијске и етничке теме, Институт за миграције и народности, Загреб, год.19, бр. 2-3, стр. 253-267.
  8. Радушки, Н. (2007) Националне мањине у Централној Србији – етничке про­мене и демографски развој, Институт друштвених наука, Београд.
  9. Радушки, Н. (2000) “Проблем избеглиштва у Србији као специфичан вид миграција становништва и могућа решења”, Гласник, свеска 5, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука.
  10. Валдрон, Џ. (2002) “Космополитска алтернатива“, Нација, култура, грађанство, Слузбени лист СРЈ, Београд. стр. 105-130.
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 316.72:323.15(479.113) 337-348