Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA ANTIPOTČINJAVAJUĆE PRAKSE SOCIJALNOG RADA

Sažetak

U radu su analizirane mogućnosti i ograničenja sistematske primene antipotčinjavajuće prakse socijalnog rada u okviru institucija socijalne zaštite u tretiranju problema siromaštva i socijalne isključenosti. Antipotčinjavajuća praksa začeta je krajem šezdesetih godina u okviru radikalne teorije socijalnog rada i podstaknuta je delovanjem socijalnih pokreta za ostvarivanje prava žena, rasnih i etničkih manjina. Za razliku od tradicionalnih pristupa u socijalnom radu koji se fokusiraju na savetodavni rad sa korisnikom i radikalnih, koji uzroke obespravljenosti objašnjavaju širim društvenim i ekonomskim nejednakostima, antipotčinjavajuća praksa povezuje strukturne uzroke socijalnih problema i lični položaj korisnika, nastojeći da menja društvene odnose na svim nivoima – od ličnog i porodičnog, preko intitucionalnog, do zakonodavnog i političkog. U radu se tvrdi da institucionalni okvir koji karakterišu rezidualni ciljevi socijalne zaštite, birokratizacija i fragmentacija usluga, kao i unutrašnje protivrečnosti samog pristupa u vezi sa upotrebom autoriteta i principom profesionalne neutralnosti, sputavaju inovativni potencijal profesije socijalnog rada i ograničavaju mogućnost primene antipotčinjavajuće prakse.

Ključne reči:

Reference

  1. Бркић, Мирослав. Заступање у социјалном раду, Факултет политичких наука, Београд, 2010.
  2. Вуковић, Дренка. Системи социјалне сигурности, Факултет политичких наука, Београд, 2005.
  3. Милосављевић, Милосав, Бркић, Мирослав. Социјални рад у заједници, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2010.
  4. Спикер, Пол. Социјална политика: теорија и пракса, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  5. Burke, Bеverly, Darlymple, Jane, “Critical intervention and empowerment“, Social work: Themes, Issues and Critical Debates (Adams, Robert et al.), Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009, стр. 261-270.
  6. Dalrymple, Jane, Burke, Beverly, Anti-Opressive Practice: Social Care and the Law, Open University Press, Maidenhead, New York, 2006.
  7. Dominelli, Lena, “Anti-opressive practive: the challenges of the twenty-first century“, Social work: Themes, Issues and Critical Debates (Adams, Robert et al.), Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009, стр. 49-64.
  8. Esping-Andersen, Gøsta, The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press, Princeton, 1990.
  9. Lee, Judith, A.B., The Empowerment Approach to Social Work Practice, Columbia University Press, New York, 2001.
  10. Payne, Malcolm, Савремена теорија социјалног рада, Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци, Бања Лука, 2001.
  11. Perrot, Stella, „Social work and organisations”, Social work: Themes, Issues and Critical Debates (Adams, Robert et al.) Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009, стр. 103-115.
  12. Rush, Michael, Keenan, Marie, The Social Politics of Social Work: Anti-opressive social work dilemmas in 21st century welfare regimes, University College Dublin, School of Applied Social Science, Dublin, 2012. Доступно на: http://www.ucd.ie/t4cms/WP25%20Rush_Keenan%20Social%20Politics%20of%20Social%20Work.pdf (приступљено: 25.07.2015.)
  13. Sakamoto, Izumi, Pitner, Ronald, “Use of Critical Consciousness in Anti-Oppressive Social Work Practice: Disentangling Power Dynamics at Personal and Structural Levels“,  British Journal of Social Work, Oxford University Press, Oxford, 35/2005, стр. 435-452. допустно на: http://www.researchgate.net/publication/31106089_Use_of_Critical_Consciousness_in_Anti-Oppressive_Social_Work_Practice_ Disentangling_Power_Dynamics_at_Personal_and_Structural_Levels (приступљено: 20.07.2015.)
  14. Sheppard, Michael, Social work and social exclusion: the idea of practice, Ashgate, Hampshire, 2006.
  15. Strier, Roni, Binyamin, Sharon, “Developing Anti-Oppressive Services for the Poor: A Theoretical and Organisational Rationale“, British Journal of Social Work 40/2010, Oxford University Press, Oxford, стр. 1908-1926.
  16. Thompson, Neil, Anti-discriminatory practice, Palgrave, Hampshire, 2001.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2015 УДК 364-17 101-121
ç