Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МОГУЋНОСТ ПРОУЧАВАЊА РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ ПРИМЕНОМ МУЛТИВАРИЈАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ

Сажетак

У раду се разматрају социоекономска ситуација и развој општина у Федерацији БиХ. У обзир су узети одговарајући социоекономски показатељи у које спадају просечна нето плата становника, покривеност увоза извозом, удео активног у укупном становништву, удео становника са високим и вишим образовањем код незапосленог становништва, извоз по глави становника и покривеност становништва здравственим особљем. Као основни показатељ развијености општина узет је индекс развијености општина изведен на бази неколико променљивих (степен незапослености, степен запослености, удео ученика у становништву, БДП и индекс одсутности становништва). Да би се утврдило који од наведних релевантних променљивих у највећој мери објашњавају вредност овог индекса коришћен је метод дискриминационе анализе. Извршена је класификација општина према степену развијености. Добијени резултати указују на хетерогеност општина Федерације БиХ у погледу развијености.

кључне речи:

Референце

  1. Baum, Scott, „The Socio-spatial Structure of Australia’s Metropolitan  Regions“, Australasian Journal of Regional Studies, Vol. 10, No. 2, 2004.
  2. Gouvêa, Maria Aparecida, Farina, Milton Carlos, Varela, Patricia S. „The Differentiation of the Groups 4 e 5 of Municipalities in the state of São Paulo according to IPRS and Based on the Constitutional Transferences and Income Tributary Taxes – an Application of the Discriminant Analysis”, Review of Business Management, Vol 9, No 24, 2007.
  3. Guryanova, Lidiya , Kholodnyi, Gennadyi O., Lukyanchikova, Anna S., „Methods and models of analysis of spatial clusterisation of rates of socio-economic development of regions”, The Problems of Economy, issue 2, p. 242-250, 2013.
  4. Gwary, Mwada M., Gwary, T.M., Mustapha, Shettima B., „Discriminant Analysis of the Influence of Farmers’ Socio-Economic Characteristics on their Participation in Research and Extension Activities in Borno State, Nigeria”, International Research Journal of Social Sciences,Vol. 1(4), 1-6, 2012.
  5. Dellaportas George, „Classification of Nations as Developed and Less Developed: An Arrangement by Discriminant Analysis of Socioeconomic Data”, The American Journal of Economics and Sociology, 42, No. 2, pp. 153-166, 1983.
  6. Jaba, Elisabeta,Jemna, Danut Vasile,Viorica, Daniela,Balan, Christiana Brigitte, „Discriminant analysis in the study of romanian regional economic development”, Analele Stiintifice ale Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – Stiinte Economice, vol. 54, pages 147-153,
  7. Kar, Jyotirmayee, „Income Inequality in Some Major European Union Economies – A Discriminant Analysis”, Annals of the University of Petroşani, Economics, 12(4), 117-128,
  8. Ohajianya, Donatus Otuiheoma, „Discriminant Analysis of Rural Households Unemployment status in Imo State, Nigeria, Greener Journal of Social Sciences,Vol. 2 (6), pp. 230-236,
  9. Stimson, Robert,Baum, Scott,Van Gellecum, Yolanda, „A Typology of Economic and Human Capital Performance Across Australia’s Large and Medium Sized Regional Towns”, Australasian Journal of Regional Studies, Vol. 10, No. 3,
  10. Sharma, Manoj , Khosla, Rajiv, „Regional Disparities in India’s Industrial Development: Discriminant Function Approach”, Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 48, No. 4, 2013.
  11. Fernandes, Silvia, „An empirical approach of the distinctive aspects for socioeconomic development”, International Journal of Social Economics, Vol. 40, Iss: 11, pp. 956-970,
  12. Hill, Edward W., Brennan, John F., Wolman, Harold L., „What is a central city in the United States?-Applying a statistical technique for developing taxonomies”, Urban Studies 35 (11), 1935-1969, 1998.
  13. Ho, Ka Man, Dinov, Ivo, „An Empirical Study on Economic Prosperity and Peace”, UCLA Undergraduate Science Journal,Vol.26, 2013.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 308(497.6):519.2 269-281