Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МОГУЋНОСТ ПРИЗНАЊА НОВЕ МИКРОДРЖАВЕ У СВЕТЛУ СТАРОГ ПРАВА (СЛУЧАЈ ЛИБЕРЛАНД)

Сажетак

Дана 13. априла 2015. године, на 1416. километру тока реке Дунав, на његовој десној обали, на локалитету Горња Сига, који у стварности представља полуострво које се наслања на десну обалу реке, од стране троје чешких држављана проглашена је Слободна република Либерланд. У домаћој научној и стручној јавности овај догађај је протекао без реакција (осим једне изјаве Министарства спољних послова којом исто обзнањује да формирање Либерланда на поменутом простору нема утицаја на територијални интегритет Републике Србије, те да је исто неозбиљан поступак који не заслужује коментар), а и у хрватској стручној јавности преовлађујућа реакција је да се ради о случају који не заслужује озбиљније коментаре. Са друге стране, у америчкој научној јавности овај догађај није прошао без одјека, и на светлост дана полако излазе текстови који се баве овим питањем. У овом раду аутор је покушао да сагледа домете проглашења Либерланда као државе у односу на нека претходно постављена правна правила и решења питања границе на Дунаву између данас суверених држава Србије и Хрватске, као и у односу на Конвенцију о правима и обавезама држава из Монтевидеа (1933), којом се начелно утврђују критеријуми за постојање државе, а чије одредбе су временом добиле снагу међународног обичајног права. У закључним разматрањима синтетизоване су чињенице прикупљене током истраживања и дато је мишљење о тренутном правном субјективитету Либерланда.

кључне речи:

Референце

  • Аврамов, Смиља, и Миленко Крећа. 1997. Међународно јавно право. Београд. Савремена администрација.
  • Бабић-Младеновић, Марина. 2018. Уређење водотока. Београд: Институт за водопривреду Јарослав Черни.
  • Закон о установљену и устројству Аутономне покрајине Војводине [ЗУУАПВ,1945], Службени гласник Народне Републике Србије, бр. 28 од 09.09.1945.
  • Зечевић, Миодраг, и Боград Лекић. 1991. Државне границе и унутрашња територијална подела Југославије, Београд: Грађевинска књига.
  • Караћ, Стеван. 2018: „Спор Републике Србије и Републике Хрватске око дела апроксимативне границе на реци Дунав“, Безбедност, 1-2018: 127-144, DOI:10.5937/bezbednost1801127K.
  • Петровић, Милош. 2014. „У сусрет прекограничном резервату биосфере Мура-Драва-Дунав“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 147, 2/2014: 267-279, DOI:10.2298ZMSDN1447267P.
  • Петровић, Милош. 2018. Грађанско васпитање, Нови Пазар, ДУНП.
  • Петровић Милош, Хаџибојанић Бранислав, Радоњић Снежана. 2020: „Корени Српско-Хрватског дунавског спора“, Безбедносни форум, бр.1-2020, година V: 116-128.
  • Тубић, Бојан. 2011. „Примена начела uti possidetis juris при одређивању међудржавних граница“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011: 647-662.
  • Џелетовић Миленко, Бериша Хатиџа. 2017. „Утицај европског коридора 7 на безбедност Републике Србије“, Годишњак Факултета безбедности, 2017: 69-94.
  • Шарчански, Слободан. 1962. ,,Проблеми територијалног разграничења између народних република Хрватске и Србије на подручјима срезова Сомбор и Осијек”, Заједница комуна, бр. 8: 15-19, Сомбор.
  • Balch, Christopher. 2016. “An Argument for the International Recognition of Liberland“ Michigan Journal of International Law, Vol 37, No. 2.
  • Convention on Rights and Duties of States (CORADOS), Montevideo, December 26, 1933, 49 Stat. 3097, Treaty Series 881.
  • Crawford, James. 1979. The Creation of States in International Law, Oxford University Press
  • Hasić, Zijad. 2013. „Doprinos mišljenja Badinterove komisije teoriji elemenata države“, Univerzitetska hronika, br. 10, Vol. 5: 85-99.
  • “Formation of Liberland/History“, About Liberland, 24.05.2021. www.liberland.org
  • Jelić, Ivan. 1991. „O nastanku granice između Hrvatske i Srbije“ Časopis za savremenu povijest, br. 23 (1-3): 1-32.
  • Klemenčić, Mladen, i Schofield Clive. 2001. War and Peace on the Danube: The Evolution of the Croatia-Serbia Boundary, International Boundaries Research Unit, University of Durham.
  • Nolan, Daniel. 2015. “Liberland: hundreds of thousands apply to live in worlds newest ᾽country᾽“ The Guardian, April 24, 2015.
  • Odluka o utvrđivanju granice područja kotara Osijek [НОКОС], br. 10739/55 od 30.07.1955.
  • Oklopčić, Zoran. 2015. „Što je čije, ili teritorijalna prava na ovim prostorima“, Politička misao, god. 52, br. 1: 111-140.
  • Pellet, Alain. 1993. “The Opinions of the Badinter Arbitration Committee A Second Breath for the Self-Determination of Peoples“ European Journal of International Law, Vol. 3, No. 1: 178-185.
  • Ristić, Borislav. 2015. „Ponovo priveden Vit Jedlička i još jedanaest osoba“, Večernji list, Svibanj 16, 2015.
  • Roth, B. Brad. 2015. „Ne-konsensualna disolucija država u međunarodnom pravu: Inovacija Badinterove komisije u retrospektivi“, Politička misao, god. 52, br. 1: 48-78.
  • Rossman, Gabriel. 2016. “Extremly Loud and Incredibly Close (But Still So Far): Assessing Liberland᾽s Claim of Statehood“, Chicago Journal of International Law, Vol. 17. No 1: 306-339.
  • Shaw, Malcolm Nathan. 2003. International Law, Cambridge, U.K.
  • Zakon o područjima općina i kotara u Narodnoj Republici Hrvatskoj [ZPOK], „Narodne novine Narodne Republike Hrvatske“, br. 39/62.
периодика Политичка ревија 3/2021 3/2021 УДК 341.224(497.11)(497.5) 257-272