Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

MOGUĆI METODOLOŠKI PRISTUP ISTRAŽIVANJU PRIMENE NAČELA SUPSIDIJARNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Princip supsidijarnosti kao temeljno načelo raspodele nadležnosti, i u teorijskom i u pozitivno-pravnom smislu je nedorečeno i nedovoljno jasno. Ni danas ne postoji jedna jedinstvena definicija ovog pojma niti kriterijumi koje treba primeniti da bi se on operacionalizovao. Ako se pođe od najšireg shvatanja oličenog u izrazu „najbliže građanima“, ovaj pojam obuhvata ne samo „vertikalnu“ supsidijarnost, odnosno „spuštanje“ pojedinih nadležnosti i konkretnih poslova na niže nivoe vlasti, već i „horizontalnu“ koja se odnosi na prenošenje određenih poslova vlasti na nedržavne subjekte, uključujući i privatni sektor. Temeljna reforma uprave zahteva utvrđivanje detaljne „mape“ supsidijarnosti u Republici Srbiji čiji krajnji rezultat treba da bude stvaranje dinamične „baza podataka“ svih nadležnosti i konkretnih poslova koje centralna i niži nivoi vlasti, odnosno organi na svim nivoima, shodno Ustavu i zakonu obavljaju. Takva interaktivna baza „vertikalne“ raspodele nadležnosti, između ostalog, treba da dovede i do pravilne „horizontalne“ raspodele i značajnog smanjenja konkretnih poslova koje danas obavljaju različiti državni, pokrajinski i opštinski organi vlasti. „Baza“ je osnov za stvaranje racionalnije, efektivnije, ekonomičnije i efikasnije javne uprave. Međutim, za uspostavljanje „baze“ neophodan je adekvatan metodološki pristup, posebno u „raščlanjivanju“ pojedinih vrsta poslova iz nadležnosti u pojedinim Ustavom i zakonom utvrđenim oblastima. U ovom radu, ponuđen je jedan od mogućih metodologija za uspostavljanje efikasne „baze podataka“ koja je neophodna za uspešan proces tranzicije u Republici Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Вујачић, Илија, „Принцип супсидијарности и статус Београда“ у зборнику: Београд – демократска метропола (приредили: Вукашин Павловић, Славиша Орловић), Факултет политичких наука, Универзитет у Београду – Центар за демократију, Београд, 2009.
  2. Вујачић, Илија „Држава, демократија и супсидијарност“ у зборнику: Савремена држава (приредили: Павловић, Вукашин., Стојиљковић Зоран, Konrad Adenauer Stiftung, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду – Центар за демократију, Београд, 2008.
  3. Вучетић, Дејан, Децентрализација у континенталним правним системима (докторска дисертација), Универзитет у Нишу, Правни факултет, Ниш, 2012.
  4. Ђорђевић, Снежана, Миленковић Дејан, Прокопијевић Мирослав, Студија о примени начела супсидијарности у Републици Србији (радни материјал), Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Београд, децембар 2013.
  5. Ђулабић, Ведран, „Неки развојни процеси уређења локалне самоуправе у Рпеублици Хрватској“, Хрватска јавна управа, Загреб, бр. 1/2005.
  6. Лилић, Стеван, Миленковић, Дејан, Јавне службе у југословенском праву, Правни факултет у Београду, Београд, 1999, стр. 88-94.
  7. Marcou, Gérard, Local authority competences in Europe, Council of Europe,
  8. Миленковић, Дејан, Јавна управа – одабране теме, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  9. Миленковић, Дејан, Попис надлежности и одговорности на централном, окружном и локалном нивоу власти у Србији са Мапом стања децентрализације и субсидијаритета (радни материјал), Министарство регионалног развоја и  локалне самоуправе, Београд, јул 2013.
  10. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  11. Закон о државној управи, Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и др.
  12. Закон о главном граду, Службени гласник РС, бр. 129/07.
  13. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/07.
  14. Закон о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 70/2007.
  15. Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводина, Службени гласник РС, бр. 99/09, 67/2012 – Одлука УС.
  16. Статут АП Војводина, Службени лист АП Војводине, бр. 17/09.
  17. Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској управи, Службени лист АПВ, бр. 4/10.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2015 УДК 35.071.6(497.11) 91-110
ç