Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТИЈА И ЈАВНОСТ

МОДЕРНА И ПОСТМОДЕРНА ТУМАЧЕЊА ЈАВНЕ СФЕРЕ

Сажетак

Циљ овог рада је приказ базичних контроверзи у схватању јавне сфере на линији раздвајања модерне и постмодерне мисли. С тим циљем, опсервиране су прво базичне идеје хабермасовскоарентијанског (модерног) концепта јавне сфере, а потом упоређиване са идејама Мишела Фукоа, Жана Бодријара и Франсоа Лиота­ра, које оличавају три типа савремених, постмодерних примедби овом концепту: тип примедби које се везују за поставку моћи (М. Фуко), епистемолошке примедбе (Ф. Лиотар) и онтолошке примедбе (Ж. Бодријар). Иако је реч о непомирљивости теоријских позиција, она не мора да значи нужност одбацивања неке од њих, већ, напротив подстицај њиховим даљим проблематизацијама и (не)могућим хармонизацијама. Јер, иако савремена оспоравања наратива јавности имају своју несумњиву релевантност, питање је да ли без нормативних полазишта концепт јавне сфере може бити социјални пројекат релевантан за критику и унапређивање демократских пракси у савременом друштву.

кључне речи:

Референце

  1. Бодријар, Ж., Симболичка размена и смрт, Горњи Милановац, 1991.
  2. Фуко, М., Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007.
  3. Фуко, М., Треба бранити друштво, Нови Сад, Светови, 1998.
  4. Павићевић, Ђ., Јавност, “Критички појмовник цивилног друштва (I)”, Група 484, Београд, 2003.
  5. Канингам, Ф., Теорије демокрстије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  6. Бенхабиб, Ш., „Од проблема просуђивања до јавне сфере“, Заточеници зла: Завештање Хане Арент, (прир. Духачек, Д., Савић, О.), Београд, 2002,
  7. Хабермас, Ј., „Комуникативни појам моћи код Хане Арент“, Заточеници зла: Завештање Хане Арент, (прир. Духачек, Д., Савић), Београд, 2002.
  8. Пешић, М., Новаковић, А., Слобода и јавност, Београд, 2008.
  9. Миливојевић, С, „Јавност и идеолошки ефекти медија“ , НСПМ, VIII,1-4.
  10. Ђурковић, М., Политичка мисао Џона Стјуарта Мила, Службени гласник, Београд, 2006.
  11. Костан, И., Лебрен, Ф., Шартије Р., „Ликови новог времена“, Историја при­ватног живота 3, (Аријес, Ф., Диби, Ж., прир.), Clio, Београд, 2002.
  12. Хабермас, Ј., Јавно мнење, Београд, 1969.
  13. Кант, Е, Ум и слобода, издање часописа „Идеје“, Београд, 1974.
  14. Шмит, Г. Е. Рускони, Франкфуртска школа, Београд, 1974. стр.154.
  15. Тадић, Љ., Оглед о јавности, Никшић, 1987.
  16. Villa D., “Postmodernism and the Public Sphere”, The American Political Science Review, 86, No.3. (Sept., 1992), pp. 712-721.
  17. Harold Mah, „Phantasies of the Public Sphere: Rethinking the Habermas of Histo­rians“, The Journal of Modern History, 72, No.1 (Mar., 2000), pp.153-182.
  18. Flyvbjerg, В., „Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?“, The British Journal of Sociology, Vol 49, No 2, 1998, pp 210-233.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 316.658:316.2 77-104