Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

MILOVAN MILOVANOVIĆ – ČOVEK KOJI JE STVORIO BALKANSKI SAVEZ

Sažetak

U radu se analiziraju napori prvaka Radikalne stranke Milovana Milovanovića da uspostavi Balkanski savez u kome bi Srbija i Bugarska činile glavnu osovinu. Glavni razlog za stvaranje Balkanskog saveza bila je potreba ujedinjenja srpskih i bugarskih vojnih kapaciteta radi oslobođenja srpskog i drugih balkanskih naroda i teritorija od turske vladavine. Iako vrstan diplomata, Milovan Milovanović nimalo lako nije stigao do svog cilja jer su mu na tom putu stajale mnoge prepreke, počev od bugarskih, ali i srpskih sumnji u ispravnost i svrsishodnost njegovih namera, pa sve do suprotnih interesa velikih sila, pre svega Austro-Ugarske, Turske, a zadugo i Rusije. Bio je zbog toga čak i osuđivan na smrt od srpskih ultra-nacionalističkih krugova, a podršku za svoje planove nije nalazio ni u svojoj stranci. Tek postavši premijer srpske vlade u junu 1911. Milovanović je najzad bio u stanju da realizuje svoje ciljeve uz pomoć Rusije. Povezivanjem sa Bugarskom stvoren je savez koji će biti moćan mehanizam slamanja Turske u ratnom sukobu 1912. godine, te se stoga može reći da je Milovanovićev dugogodišnji politički angažman na tom planu bio jedan od ključnih faktora uspeha Srbije u Prvom balkanskom ratu.

Ključne reči:

Reference

  1. Архив Србије, Хартије Милована Миловановића, ков. VI.
  2. Gueshоff, J. E., L’Alliance balkanique, Paris, 1915.
  3. Дипломатски архив МИП, ППО, Београд, 14. јуна 1908, лично строго поверљиво, бр. 3817.
  4. Ђорђевић, Димитрије, Милован Миловановић, Београд, 1962.
  5. Красний архив, Дипломатическая подготовка балканской войни 1912, Москва, 1926.
  6. Милићевић, Јован, Јавност Београда према анексији Босне и Херцеговине, Југословенски народи.
  7. Milovanovic, Milovan, Les Traités de garantie au XIXe siècle , Paris, 1888.
  8. Миловановић, Милован Ђ., Срби и Хрвати, Београд, 1895.
  9. Миловановић, Милован Ђ., Наши трговински уговори, Београд, 1895.
  10. Народна одбрана, издање Средишног одбора Н.О., Београд, 1911.
  11. Обзор, 3. март 1909. године.
  12. Србобран, 22. април 1909. године.
  13. Helmreich, Е. Sh., The Diplomacy of the Balkan Wars 1912- 1913, Cambridge, 1938.

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2013 УДК 32:929Milovanović M.+327(497) 221-254
ç