Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKO METODOLOŠKI PRISTUPI I NACIONALNI KAPACITET SRBIJE

METODOLOŠKI OKVIRI POLITIKOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NACIONALNOG I DEMOKRATSKOG KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA SRBIJE

Sažetak

Autor piše o metodološkim okvirima istraživanja u politikologiji, s posebnim osvrtom na temu: Demokratski i politički kapacitet političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija. Definiše pojam teorijskih i empirijskih istraživanja u metodologiji, identifikuje indika­tore istraživanja, uz niz praktičnih primera demokratskog i nacionalnog kapaciteta političkih institucija Srbije, imajući u vidu aktuelni trenutak političkog života Srbije na početku 21. veka koji je pred nama. Svakako, predmet istraživanja su politički akteri, subjekti, a pre svega ključne poli­tičke institucije koje determinišu politički ka­pacitet institucija Srbije.

Ključne reči:

Reference

  1. Банђур Вељко, Поткоњак Никола, Методологија педагогије, Београд, 1999.
  2. Гаћиновић Радослав, „Како написати научно-истраживачки рад из области политикологије“, Политичка ревија бр. 1, Београд, 2009.
  3. Ђорђевић Радомир, Социологија, Ниш, 2003.
  4. Милошевић Новак, Милојевић Саша, Основи методологије безбедносних наука, Београд, 2001
  5. Михаиловић Добривоје, Методологија научног истраживања, Београд, 1999.
  6. Nouks Sebastijan, Mejdžor Ijan, Grinvud Alan, Alen Dominik i Gudman Mark, Upravljanje projektima: Kako završiti posao na vreme i u skladu sa budžetom, Klio, Београд, 2005.
  7. Сакан Момчило, Методологија војних наука, Београд, 2006.
  8. Синђелић Светозар, „Методологија истраживања програма“, Филозофске студије, 13: Филозофија науке и стварности, Београд, 1986.
  9. Суботић Драган, „Методе научног и емпиријског истраживања“, Политичка ревија, бр. 2, Београд, 2009.
  10. Суботић Драган, „Теоријски оквири методолошких истраживања“, Политичка ревија, бр. 2, Београд, 2008.
  11. Суботић Драган, Увод у методологију научног истраживања, Београд, 2010.
  12. Суботић Драган, Ђурић Живојин, Методолошки записи, књ. 8, Београд, 2011.
  13. Социолошки речник, Београд, 2007.
  14. Стојадиновић Драгољуб, Основи научног рада, Београд, 2003.
PERIODIKA Politička revija 1/2011 УДК: 001.891+303]:316.334.3(497.11) 1-31
ç