Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

МЕРЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ

Сажетак

У раду је анализиран феномен вршњачког насиља као саставног дела живота деце у школама, с посебним освртом на мере превенције и начине спречавања вршњачког насиља сагледаних из различитих углова у циљу заустављања истог.

Испољавање насилничког понашања код деце је праћено чињеницом да је оно у извесним облицима заједничко свим друштвима и културама у свету. Пажња друштва, медија и научне јавности за проблем вршњачког насиља постаје израженија откако је школа постала место његовог испољавања.

У оквиру излагања о факторима ризика за појаву вршњачког насиља, у раду су представљени неки од најуочљивијих фактора, али и они који могу умањити потенцијално насиље или га пак спречити. Стога је неопходно узети у обзир и друштвене чињенице које су довеле до повећања његове учесталости.

Предмет истраживања овога рада су мере у циљу спречавања вршњачког насиља, а методе које се примењују у раду су научно дескриптивна, анализа садржаја и компаративни метод. Циљ рада је да се анализом бројних предлога и начина спречавања вршњачког насиља добијених из различитих извора, почев од наставника, психолога, преко Министарства просвете до родитеља и ученика, дође до одређених ставова, као дела закључних разматрања, који би могли да допринесу борби против овог нарастајућег проблема.

Проблем вршњачког насиља није довољно решавати саветима, који свакако јесу од помоћи у стварању културе ненасиља у школама. Бројне предлоге и начине спречавања вршњачког насиља сагледане из различитих углова потребно је одабрати према критеријумима корисности и етичности и потом их уградити у друштвени амбијент у коме ученици одрастају. Тек тада можемо очекивати да превентивне, као и мере интервенције буду делотворне у погледу сузбијања и заустављања вршњачког насиља.

кључне речи:

Референце

  • Арент, Х., О насиљу, Alexandria Press, Нова српска политичка мисао, Београд, 2002.
  • Вучковић, С., „Школа без насиља“, Демократски политички форум – Омладина и насиље, Београд, 2009, у: Насиље и превенција као метод институционалног третмана малолетних преступника, (Делибашић, М), докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд, 2016.
  • Добрић-Бранков, Т., Дискриминација и насиље на основу сексуалне ориентације у оквиру вршњачких група, LABRIS, Беoград, 2010.
  • Делибашић, М. Ђ., Насиље и превенција као метод институционалног третмана малолетних преступника, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд, 2016.
  • Јеротић, В., „Психолошко тумачење Вукових пословица – Ако ми желиш добро, не хвали ме“, Политика, 2017, доступно на: http://www.politika.rs/sr/clanak/391112/Ako-mi-zelis-dobro-ne-hvali-me, приступљено: 20.10.2017.
  • Коруга, Д, Лајовић, Б, Тркуља, М, чланице Стручног тима програма „Школа без насиља“, Шта је данас било у школи? – Приручник за родитеље, УНИЦЕФ, Београд, 2008.
  • Кузмановић, Д., Лајовић, Б., Грујић С., Меденица, Г., Дигитално насиље – превенција и реаговање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, UNICEF, Београд, 2016, доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf.
  • Недимовић, Т., Биро, М., „Фактори ризика за појаву вршњачког насиља у основним школама“, Примењена психологија, (229-244) (2011/3), Нови Сад, 2011.
  • Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама, Министарство просвете Републике Србије, Београд, 2007.
  • Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Министарство просвете Републике Србије, Београд, 2009.
  • Поповић-Ћитић, Б. & Жунић – Павловић, В., Превенција преступништва деце и младих, Министарство просвете и спорта, Педагошко друштво Србије, Београд, 2005.
  • Попадић, Д., Насиље у школама, Институт за психологију, UNICEF, Београд, 2009.
  • Попадић, Д.. & Плут, Д, „Насиље у основним школама у Србији – облици и учесталост“, Психологија, 40 (2), Београд, 2007.
  • Попадић, Д., Плут, Д., Павловић, З., Насиље у школама Србије – Анализа стања од 2006. до 2013, Институт за психологију, UNICEF,  Београд, 2014.
  • Петровић, С. Д., Конфликти у вршњачким односима на адолесцентском узрасту: карактеристике и ефекти, докторска дисертација, Филозофски факултет, Београд, 2007.
  • Симеуновић, Д., Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
  • Симеуновић, Д., Теорија политике – I део, Београд, Удружење „Наука и друштво“, 2002.
  • Симеуновић, Д., Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  • Савовић, Б., „Дисциплински проблеми у основној и средњој школи: мишљења наставника“, Зборник Института за педагошка истраживања, бр. 34, Београд, 2002.
  • Службени гласник РС, Закон о основама система образовања и васпитања, Члан 81, 2009, доступно на: http://www.etspupin.edu.rs/wp-content/uploads/2012/04/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.pdf.
  • Школа без насиља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, UNICEF, доступно на: http://sbn.mpn.gov.rs/o-skoli-bez-nasilja/o-programu-4046.
  • Đokić, A., „Jezivi primeri zlostavljanja – Dve trećine školske dece u Srbiji žrtve vršnjačkog nasilja“, Блиц, 12.10.2016, доступно на: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/jezivi-primeri-zlostavljanja-dve-trecine-skolske-dece-u-srbiji-zrtve-vrsnjackog/h3kn93c.
  • Kuvačić, I., Obilje i nasilje, Naprijed, Zagreb, 1979.
  • Krug, E. G., World Report on Violence and Health, World Health Organization, Geneva, 2002.
  • Krug, E. G., Preface, in: Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence, World Health Organization, ISPCAN, Geneva, 2006.
  • Olweus, D., Nasilje među djecom u školi – što znamo i što možemo učiniti, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
  • Olweus, D., Bullying at School׃ What we know and what we can do, Blackwell, Oxford, 1993.
  • Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence, World Health Organization (WHO), ISPCAN, Geneva, 2006, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf.
  • Pinheiro P. S., Global Summary of the Legal Status of Corporal Punishment of Children United Nations Secretary-General’s Study on Violence Against Children, Geneva, 2006, https://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_en.pdf.
  • Rigby, K., „What children tell us about bullying in schools“, Children Australia, 22(2), 28-34. 1997.
  • Simeunović, D., „The Violence as Social Pathology of Young People in the Balkans“, (125-130), u: Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, (Ur. Ignjatović, Đ.), Pravni fakultet, Beograd, 2008.
  • Simeunović, D., „Violence in the “Old” (Paper Press, Television, Web 1.0) Media and the New Media (Electronic Press, Digital Video, Web 2.0) in Serbia“, The Review of International Affairs (34-48), Vol. LXII, No. 1143, The Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2011.
  • „Stop vršnjačkom nasilju, Drug nije meta“, SrbijaDanas.com, 2018, http://www.drugnijemeta.rs.
  • Farrington, D. P., „Understanding and preventing bullying“, in: Crime and Justice׃ An annual review of research (Eds: Tonry, M. & Morris, N.) (381-458), University of Chicago Press, Chicago, 1993.
  • Hawker, D. S. & Boulton, M. J. „Twenty years’ research on peer victimization and psychosocial adjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies“, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 41, No. 4, 441–455, 2000.
периодика Политичка ревија 3/2018 3/2018 УДК 343.85:316.624-057.874(497.11) 139-171