Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

„MEKA“ MOĆ VLADARA NOVOG DOBA

Sažetak

Cilj rada je pokazati prikriven zaokret od demokratije ka korporativnoj vlasti kao procesa stvaranja novog sveta, oblikovanog od strane vladajuće klase čija financijska i politička moć koristi sve najvažnije komunikacijske institucije modernog društva. Ta nova elita proteže svoju društvenu moć delovanjem na transnacionalnom nivou i ne izražava interese pojedine nacionalne države. Oni šire svoju meku moć kroz međunarodne ekonomske institucije (STO) političku/vojnu (NATO) ili kulturološkim ili ideološkim dostignućima (EU, liberalizam) koristeći razne oblike indirektne ili direktne oblike kontrole kako bi uspostavili neoliberalnu agendu diljem celog sveta i prouzrokujući sistematske promene. Iako postoje snažni otpori tim trendovima, sadašnji procesi će biti samo odgođeni, ali ne i zaustavljeni jer oni samo predstavljaju logičnu posledicu same dinamike sistema. Vladajuće elite koriste visoke vrednosti propagande i meke moći u svojoj nameri da „ubede“ pojedince i zemlje u njihovoj implementaciji. U radu je korišten pristup istraživanja osnovnog značenja Novog doba i vladavine vladajuće klase i uticaja njene meke moći u njihovoj međusobnoj korelaciji. Zaključak rada je da nova vladajuća klasa ostvaruje svoj cilj stvarajući jednu svetsku vladu korišćenjem svoje meke moći. Tokom vremena će nacionalne države postojati, ali sa umanjenom suverenosti. Njihova moć se prenosi na novu transnacionalnu vladajuću klasu koja na globalnom nivou deluje na dualnim osnovama „upravljanja krizom“ i globalnim planiranjem sa ciljem uspostave međunarodne „tehnokratske diktature“ u postindustrijskom, informacijskom društvu.

Ključne reči:

Reference

  1. Arendt, Hannah, Totalitarizam, Politička kultura, Zagreb, 1996.
  2. Bernays, Edward, Propaganda, Horace Liveright, New York, 1928.
  3. Brzezinski, Zbigniew, Velika šahovska ploča, HUMS, Ireland, Varaždin, 1999.
  4. Brzezinski, Zbigniew, Between Two Ages : America’s Role in the Technetronic Era, Viking Press, 1970.
  5. Chang Mathias, Brainwashed for War Programmed to Kill, Malasyia, Thinker’s Library, 2005.
  6. Chossudovsky, Michel, Globalizacija bijede i Novi svjetski poredak, Prometej, Zagreb, 2008.
  7. Einstein, Albert, Freud Sigmund, „Why war?“ u Standard Edition of the Complete Psihological Work of Sigmund Freud, Hogarth Press, London, 1964, 199-215.
  8. Fukujama, Fransis, Povjerenje, Izvor, Zagreb, 2000.
  9. Fukuyama, Francis, „The Future of History, Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class?“, Foreign Affairs, January/February, 2012, 53-61.
  10. Grupp, Jeffrey, Korporatizam, Tajna vlada novog svetskog poretka¸ TELEdisk, Zagreb, 2011.
  11. Horowith, Leonard, Death in the Air: Globalism, Terrorism and Toxic Warfare, Sand Point, Idaho, Tetrahedron Publishing Group, 2001.
  12. Kant, Imanuel, Um i sloboda – spisi iz filozofije istorije, prava i države, Časopis Ideje, Beograd, 1974.
  13. Mosca, Gaetano, Teorica dei governi e governo parlamentare, Palermo, Loescher, 1884.
  14. Naj, Džozef, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, Beograd, 2006.
  15. Nye, Joseph, „Soft Power“, Foreign Policy, No. 80, Autumn, 1990, 153-171.
  16. Mosca, Gaetano, Le costituzioni moderne, Andrea Amenta Editore, Palermo, 1887.
  17. Peccei, Aurelio, The Chasm Ahead, Macmillan, New York,1969
  18. Quingley, Caroll, Tragedy and hope, The Macmillan Company, New York,
  19. Sheldon Rampton, and John Stauber, Trust Us, We’re Experts: How Industry Manipulates Scinece and Gembles with Your Future, Putnam, New York,
  20. Štraus, Leo, „O javnom dobru“, Delo, Ljubljana, br. 2, 1983.
  21. Taylor Kathleen, Brainwashing: The Science of Thought Control, Oxford University Press, Oxford, 2004
  22. Volcan, Vamik, The Need to Have Enemies and Allies, Northvale, Jason Aronson, New York,

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2014 УДК 321.7:339.97 111-133
ç