Изабери језик:
Тема броја

РАЗВОЈ НАУКЕ И НАУЧНЕ САРАДЊЕ НА БАЛКАНУ

МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКА САРАДЊА ФРАНЦУСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ И УЛОГА ФРАНЦУСКОГ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У ОСНАЖИВАЊУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Сажетак

Високо образовање има кључну улогу у развоју једне земље и друштва. Сарадња између различитих универзитета и образовних институција на међународном нивоу важна је за обогаћивање образовног искуства студената, размени знања и иновација, и промоцији културне разноликости. У овом научном раду се сагледавају домети утицаја Француске Републике и њеног образовног модела на развој високог образовања у Федерацији Босне и Херцеговини. Специфичност Босне и Херцеговине се огледа у мултикултуралности која доминира, али и чињеници да се та држава последњих неколико деценијa конституише. Како би се на што успешнији начини заступали интереси и потребе различитих група, Босна и Херцеговина је применила постојеће примере добре праксе из Француске у различитим друштвенима сферама, између осталих и у области образовања. Француски систем образовања представља један од најуспешнијих светских образовних система у високом образовању. Уз то, Француска држава је кроз различите подстицаје као што су донације или стипендије најбољим студентима утицала да се развију и институционализују универзитети широм света. Основна хипотеза на којој је базиран овај рад јесте да међууниверзитетска сарадња Француске и Босне и Херцеговине доприноси унапређењу квалитета високог образовања, посебно у погледу академске изврсности и истраживачких капацитета Босне и Херцеговине. Метод на основу које се тестира хипотеза је метод технике трансфера технологије и знања и, а као додатни метод користиће се и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  Austin, Ann, and Roger Boldwin. 1991. Faculty Collaboration: Enhancing The Quality of Scholarship and Teaching. Washington: The George Washington University, School of Education and Human Development.

  Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini. n.d. Poslednji pristup 12. septembar 2023. https://ba.ambafrance.org/-Bosnien-b-c-s-.

  Andrejević, Aleksandar, Slobodan Rakić, i Petar Mitić. 2012. „Alijansa univerziteta centralne i istočne Evrope (ACEU) kao primer razvoja regionalne međuuniverzitetske saradnje.” U Ecologica: nauka, privreda, iskustva, ur. Vladimir Katić, 119‒122. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

  Andrejević, Aleksandar, Slađana Čabrilo, Slobodan Rakić, i Petar Mitić. 2013. „Mobilnost studenata i nastavnog kadra na primeru međunarodnog programa master akademskih studija Zelena ekonomija.” U XIX skup Trendovi razvoja, ur. Vladimir Katić, 124‒128. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

  Bajramović, Esad. 2013. „TQM u visokom obrazovanju.” U International Scientific Conference on Production Engineering: Development and Modernization of Production ur. Darko Ujević, 595‒600. Bihać: Tehnički fakultet Bihać.

  Cakeljić, Vesna. 2018. „Internacionalizacija univerziteta u Francuskoj i Srbiji i njen razvoj nastave stranog jezika struke.” Komunikacija i kultura online 9 (9): 22‒42. doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2018.9.9.2.

  Campus. n.d. Poslednji pristup 12. septembra 2023. https://www.serbie.campusfrance.org/funkcionisanje-francuskog-visokog-obrazovanja.

  Dimitrovski, Robert. 2020. „Univerzitet u društvu znanja.” U XVII Skup Trendovi razvoja: Evropa, ur. Vladimir Katić, 34‒46. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

  European Commusion [EC]. 2023. „Bosnia and Hercegovina. Poslednji pristup 12. septembar 2023. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/bosnia-and-herzegovina/overview.

  Ministere de l enseigment superieur et de la recherche. n.d. „Le Plan de relance pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation“. Poslednji pristup 11. septembra 2023. https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-plan-de-relance-pour-l-enseignement-superieur-la-recherche-et-l-innovation-49706.

  Edukacija. n.d. „Fukulteti u Bosni i Hercegovini.” Poslednji pristup 11. septembar 2023. https://fakulteti.edukacija.rs/fakulteti-u-bosni-i-hercegovini.

  Fejzoć, Nihat, i Boris Ćurković 2009. „Uloga i značaj Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine u vanjskoj evaluaciji univerziteta: status i izazovi.” U Proceedings, ur. Nadina Grebović, 35‒43. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.

  Gjorgieva A. 2012. „Mobilnost studenata – Faktor internacionalizacije obrazovanja i nauke.ˮ U XVIII Trendovi razvoja: Internacionalizacija univerziteta, ur. Vladimir Katić, 174‒177. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

  Guruz, Kemal. 2011. Higher education and international student mobility in the global knowledge economy: Revised and updated second edition. New York: Suny press.

  Halilović, Enver. 2015. „Izazovi visokog obrazovanja u BiH.ˮ Pregled: časopis za društvena pitanja/Periodical for social issues (1): 11‒22.

  Halffman, Williem, i Hans Radder. 2015. „Akademski manifest: od okupiranog do javnog univerziteta.ˮ Pregled 56 (1): 175‒203.

  Ilić, Marina, Žana Bojović, i Danijela Vasilijević. 2018. „Partnerski odnosi fakulteta za obrazovanje nastavnika u domenu stručne i naučne saradnje.ˮ Andragoške studije 1, 123‒139. doi:10.5937/ANDSTUD1801123I.

  Klarić, Smail, Esad Bajramović, Fadil Islamović, i Atif Hodžić. 2012. „Upravljanje ukupnim kvalitetom u visokom obrazovanju.ˮ U Manufacturing and Advanced Technologie, ur. Vukojević, Nedeljko i Fuad Hadžikadunić, 17‒28. Mostar: Sveučilište u Mostaru.

  Kovač, Vladimir, Vladimir Parežanin, i Miloš Mihajlović. 2011. „Akademska mobilnost i Bolonjski predlošci.ˮ U XVII Meeting of Trendovi razvoja, ur. Vladimir Katić, 1‒4. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

  Kusharenko, Valentyna. 2010. International Collaboration in Higher Education: The CanadianUkrainian Curriculum Development Partnership. Toronto: University of Toronto.

  Legifrance. n.d. Poslednji pristup 13. septembar 2023. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027735009.

  Nanić, Husein. 2014. „Visoko obrazovanje: Izazovi i perspektive u moderno doba.ˮ U Zbornik radova II međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina i Euroatlantske integracije, Trenutni izazovi i perspektive, ur. Nevzet Veladžić, 919‒928. Bihać: Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta.

  Dragiša, Puška, Adis Maksimović, i Aleksandar Maksimović. 2015. „Analiza primjene promotivnih strategija na visokoškolskim ustanovama, u uslovima ekonomizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.ˮ Tranzicija 35: 37‒56.

  Todorović Lazić, Jelena, i Aleksandra Kolaković. 2022. „Les Balkans occidentaux aux yeux du quotidien Le Monde: 2013 – 2020. Srpska politička misao, special edition. 191‒237. doi: 10.22182/spm.specijal22022.

  Trifković, Miloš. 2020. Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

  Touraine, Alain. 1998. Kritika modernosti. Zagreb: Politička kultura.

  Univerzitet u Sarajevu [UNSA]. 2021. „Susret ambasadorice Francuske i rektora Univerziteta u Sarajevu.ˮ Poslednji pristup 11. septembar 2023. https://www.unsa.ba/index.php/novosti/susret-ambasadorice-francuske-i-rektora-univerziteta-u-sarajevu.

  Vujović, Ana. 2014. Frankofonija u svetu i kod nas Beograd: Beograd: Učiteljski fakultet

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 4/2023 4/2023 УДК 811(497.6:44) 111-131