Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У САВРЕМЕНОМ ПЕРИОДУ

МЕЂУСОБНА ДЕТЕРМИНИСАНОСТ НАЦИОНАЛНОГ И ЈЕЗИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА – ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТ

Сажетак

У раду се анализира појам мултикулурализма, националног и језичког идентитета, kao и њихова међусобна повезаност и зависност. Посебна пажња посвећена је значају језика као „највидљивијег“ етничког обележја, неодвојивом елементу и кључној компоненти националног идентитета. На основу пописа становништва Србије, хронолошки посматрано, може се видети његова улога као објективног показатеља у истраживању етничке структуре становништва, промене условљене првенствено политичким факторима, као и његов значај у дефинисању нација и националног питања. Анализа становништва Србије, као мултиетничке и мултијезичке државе, према матерњем језику и националној припадности, показује у којој мери ове две одреднице коинцидирају, као и код којих етничких заједница и у ком степену је највише присутна алтерфонија, односно неподударање језика и националности, што je углавном карактеристично за бројчано мање и просторно дисперзивне етничке заједнице.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бугарски, Ранко, „Пред изазовима вишејезичности“, Билтен, Министарство за људска и мањинска права, Београд, бр. 4/2003.
  2. Драгићевић-Шешић, Милена и Стојковић, Бранислав, Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, Клио, Београд, 2007.
  3. Ичевић, Душан, Црногорска нација, Форум за етничке односе, Бе­оград, 1998.
  4. Istvan H, A. Kutas, A. Klinger, J. Kepecs, A Baranyai Nemzetisegerkol, Министарство за културу НР Мађарске и Жупанијски савет Барање, 1977, наведено према: Пенев, Горан: „A Baranyai Nemzetisegerkol“, Становништво, Центар за демографска истраживања Института друштвених наука, Београд, бр. 1-4/1978.
  5. Месић, Милан, „Одређење појма мултикултурализма“ у: Мултикултурализам друштвени и теоријски изазови, Школска књига, За­греб, 2006.
  6. Петровић, Ружа, „Етничка припадност родитеља и деце”, Југословенски преглед, Београд, бр. 3-4/1991.
  7. Петровић, Ружа, Етнички мешовити бракови у Југославији, Инсти­тут за социолошка истраживања Филозофског факултета, Београд, 1985.
  8. Phinney, Jамеs, „Stages of Ethnic Identity development in Minority Gro­up Adolescents“, Journal of Early Adolescence, 9/1989.
  9. Phinney, J.S & Devich-Navaro, M., “Variations in Bicultural Identification Among African american and Mexican American Adolescents”, Journal of Research on Adolescence, 7/1997.
  10. Poulton, Hugh, ’’Insiders and Outsiders: the Transnational Minorities Jews, Armenians, Vlachs and Roma”, International Report, 6/1997.
  11. Радаковић, Милован, Компоненте националног и европског идентитета, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012.
  12. Радушки, Нада, „Методолошки аспекти истраживања етничке струк­туре становништва“ у: Националне мањине у Централној Србији етничке промене и демографски развој, Институт друштвених наука, Београд, 2007.
  13. Радушки, Нада, Националне мањине у Централној Србији етничке промене и демографски развој, Институт друштвених наука, Београд, 2007.
  14. Радушки, Нада, „Структура становништва према националној припадности и матерњем језику”, у: Становништво и домаћинства Србије према попису 2002. године (приредио Горан Пенев), Републички завод за статистику, Институт друштвених наука Центар за демо­графска истраживања и Друштво демографа Србије, Београд, 2006.
  15. Смит, Антони, Национални идентитет, Библиотека 21. век, Београд, 1989.
  16. Спасовски, Милена и др., „Број и територијални размештај Срба и Црногораца у СФРЈ после Другог светског рата“, у: Етнички састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФРЈ (приредила Ми­лена Спасовски), Географски факултет, Београд, 1993.
  17. Становчић, Војислав, „Демократија и мањине у Југоисточној Европи“, у: Перспективе мултикултурализма у државама Западног Балкана (приредили: Горан Башић, Војислав Становчић), Центар за истраживање етницитета, Београд, 2004.
  18. Суботић, Момчило, „Српски национални идентитет: историјски и савремени изазови“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2011.
  19. Courbage, Yves, „The Demographic Characteristics of National Mino­rities in Certain European States“, Population Studies, Strasbourg, no. 30/1998.
  20. Connor, Walker, „The Politics of Ethnonationalism“, Journal of Interna­tional Affairs, 1/1973.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 323.1:81’27]:314 171-190