Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МЕЂУНАРОДНИ АСПЕКТИ РЕГУЛИСАЊА ПОЛОЖАЈА И ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Сажетак

Положај националних мањина представља једно од кључних политичких питања будући да мањине могу бити фактор како унапређења међудржавних односа, тако и стални „камен спотицања“. Регулисање и заштита права мањина су добар показатељ ефикасности мањинске политике, функционисања политичких институција, степена демократизације, мултикултуралности, безбедности и стабилности сваке државе. У оквиру савремених геополитичких односа, питање мањина није више дискреционо право неке државе, већ је све присутније посредно или непосредно међународно регулисање заштите права мањина. У овом раду су најпре истакнуте недоумице и проблеми у вези термина и дефиниције националних мањина, као и непостојање универзалних правила и стандарда којима би био регулисан њихов статус. Затим, на основу познавања и анализе докумената, конвенција и декларација Уједињених нација, ОЕБС-а и Савета Европе може се видети комплексност и значај ове проблематике, односно како су и на који начин регулисана универзална људска права и слободе, као и положај и заштита националних мањина у међународно-правним актима тих организација.

кључне речи:

Референце

  1. Аћимовић, Љубивоје, „КЕБС у деведесетим“, Међународна политика, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 970/1990.
  2. Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, Инструменти Савета Европе – људска права, Београдски центар за људска права, Београд, 2000.
  3. Ermacora, Felix, The Protection of Minorities Before the United Nations, Recueil des Cours, New York, IV/1983.
  4. Кривокапић, Борис, „Неки проблеми у вези са правном уређеношћу положаја мањина у СР Југославији“, у зборнику: Положај мањина у Савезној Републици Југославији (уред. Милош Мацура, Војислав Становчић), Београд, 1996.
  5. Лутовац, Зоран, Мањине, КЕБС и Југословенска криза, Институт друштвених наука и Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1996.
  6. Љубљанске смернице за интеграцију разноликих друштава, ОЕБС, Високи комесар за националне мањине, Хаг, 2012.
  7. Милардовић, Анђелко, Вукић Александар, Мањине у Европи – документи, Институт за миграције и народности, Загреб, 1998.
  8. Милојевић, Момир, „Уједињене нације и заштита мањина“, у зборнику: Положај мањина у Савезној Републици Југославији (уред. Милош Мацура, Војислав Становчић), САНУ, Београд, 1996.
  9. Националне мањине и право, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, Хелсиншке свеске, бр. 15/2002.
  10. Радушки, Нада, „Европски модели остваривања права националних мањина“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1-2/2008.
  11. Радушки, Нада, Идентитет и интеграција Рома у Србији, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  12. Рачић, Обрад, „Мањине: између позитивног међународног права и прокламованих опредељења“, у: Положај мањина у Савезној Републици Југославији (уред. Милош Мацура, Војислав Становчић), САНУ, Београд, 1996.
  13. Становчић, Војислав, „Појам националне мањине и третирање индивидуалних и колективних права“, Годишњак ФПН, Факултет политичких наука,
  14. Стојковић, Момир, „Историјски развој заштите мањина и савремена међународна актуелност мањинског питања у балканским односима“, у: Положај мањина у Савезној Републици Југославији (уред. Милош Мацура, Војислав Становчић), САНУ, Београд, 1996.
  15. Thornberry, Patrick, The UN Minority Right Declaration (ed. Roas and A.Phillips), Minority Rights Group International, London, 1993.
  16. Capotorti, Francesco, Study on the Right of persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, United Nations, New York, 1991.
  17. Yacoub, Joseph, Les monorities dans le mond – faits et analyses, Desclee de Brou­wer, Paris, 1991.
  18. Wiberg, Hakan “Ethnicity, Identity, Coflict”, in: Ethnicity in Postcommunism (eds. Stefano Bianchini, Dušan Janjić), Institute of Social Sciences, Forum for Ethnic Relation, Europe and the Balkans, Belgrade, 1996.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2016 УДК 341.234 189-204