Tema broja

OBRAZOVANJE KAO FAKTOR OSNAŽIVANJA POSEBNO UGROŽENIH GRUPA STANOVNIŠTVA I ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST KAO USMERENJE

Sažetak

Metodom analize i sinteze dva izveštaja o evaluacijama primene prepoznaje se zajednička potreba za promovisanjem međugeneracijske solidarnosti i dijaloga između dece i ostarelih članova društva kojima je potrebna podrška u lokalnim zajednicama. Predmet analize su: (1) Nacionalna strategija o starenju koju je donela Vlada Republike Srbije za period 2006-2015. sa predlozima za novi strateški okvir i (2) evaluacija primene programa Građansko vaspitanje kao obaveznog izbornog predmeta u osnovoj i srednjoj školi. Cilj rada je promovisanje međugeneracijske solidarnosti i društveno odgovornog ponašanja putem edukacije u školama u okviru predmeta Građansko vaspitanje. Očekivani rezultati su usmereni na promovisanju vrednosti koje vode ka solidarnosti o odgovornom i angažovanom životu dece i mladih u savremenom građanskom društvu. Dok se u okviru nastavnog predmeta Građansko vaspitanje previše insistira na pravima, a nedovoljno na obavezama, deca izbegavaju odgovornost. Rad na unapređenju međugeneracijske solidarnosti je prilika da decu pozovemo na odgovornost organizovanjem humanitarnih akcija i saradnjom sa predstavnicima lokalne zajednice.

Ključne reči:

Reference

  •  Гашић Павишић Слободанка, „Педагошке импликације истраживања о ставовима деце и младих према старијим особама“, Научна конференција: Однос младих према старима и старењу / уводно излагање, Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије, Београд, 2012, стр. 5-6.
  •  „Евалуација програма и компетенција наставника примене: Грађанско васпитање као обавезни изборни предмет у основној и средњој школи“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2013.
  • Евалуација примене Националне стратегије о старењу Владе РепубликеСрбије, 2006 – 2015. и предлози за нови стратешки оквир“, извештај о раду на округлимстоловима, [припремилеЛидија Козарчанин и Славица Милојевић], Популациони фонд Уједињених нација(UNFPA), Биграф Плус, Београд, 2016.
  • Националнa стратегијa о старењу 2006-2015, Службени гласник РС, бр. 55/05 и 71/05-исправка
  • Николић Сања и Липовац Власта, „Однос и облици понашања младих према старим особама у нашем друштву“, Универзитетска мисао – часопис за науку, културу и умјетност, Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, 2017, Вол. 16, стр. 125-138.
  • http://um.uninp.edu.rs/, doi:10.5937/univmis1716125N
PERIODIKA Socijalna politika 1/2020 1/2020 УДК 316.647.2-053:364.4-059 91-103
ç