Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МЕДИЈСКО УОКВИРИВАЊЕ СТАБИЛОКРАТИЈЕ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИМА У СРБИЈИ

Сажетак

Предмет рада је анализа односа онлајн медија у Србији према појму стабилократија, а циљеви рада су давање увида у начин медијског уоквиривања стабилократије на интернет порталима као све доминантнијим изворима информисања, указивање на доминантне медијске оквире и наративе о стабилократији и представљање уочених дискурсних стратегија у медијским садржајима. Анализа садржаја и критичка анализа дискурсних стратегија обухватају медијске садржаје о стабилократији који су објављени на интернет порталима у Србији током 2017. године у жижи медијског интересовања за ову тему. Резултати истраживања указују на три доминантна медијска оквира у представљању стабилократије: аналитички, сензационални и оквир директног супротстављања. Утврђени су водећи наративи о стабилократији који су конструисани на основу четири дискурсне стратегије: директна осуда, теорија завере, аналитички приступ и дежурни кривац. Тиме је утврђено да је медијски дискурс о стабилократији заснован на директној осуди пракси стабилократије од стране опозиције и позиције у Србији, као и консултованих аналитичара; на стратегији која подразумева представљање стабилократије као наметнуте од стране великих политичких сила и на константном постављању стабилократије у положај дежурног кривца за све што је негативно и непожељно у актуелном политичком тренутку.

кључне речи:

Референце

  1. Бер Вивијен, Увод у социјални конструкционизам, Zepter Book World, Београд, 2001.
  2. Бешић Милош (приредио), Медија мониторинг политичке комуникације интернет портала у Србији, Факултет политичких наука, Београд, 2016.
  3. Закон о јавном информисању и медијима,  Слyжбени гласник Републике Србије, бр. 83/2014.
  4. Јевтић Милица, „Употреба и злоупотреба: ефекти грађанског новинарства у медијима у Србији”, Српска политичка мисао, број 2/2017, год. 24, vol. 56, стр. 49-68.
  5. Лакоф Џорџ, „Уоквиривање – како повратити јавни дискурс”, Моћ и медији, (приредили: Јован Чекић, Јелисавета Благојевић), Београд: ФМК, 2012, стр. 167-193.
  6. Лојд Џон, Шта медији раде нашој политици, Самиздат Б92, Београд, 2008.
  7. Пешић Јелена, Пешић Милена, „Унапређивање демократских капацитета медијске комуникације и критичка анализа дискурса”, Политичка ревија, бр. 4/2011, година 10, вол. 30, стр. 467-490.
  8. Пешић Милена, Новаковић Александар, „Медијска производња значења: критика једног редукционистичког поимања релације медији – порука – јавност”, Српска политичка мисао, број 1/2011, год. 18, vol. 31, стр. 115-138.
  9. Пралица Дејан, „Европа и европеизација – компаративна анализа извештавања штампаних и електронских медија у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији и Србији”, Европа овде и тамо: Анализа дискурса о европеизацији у медијима Западног Балкана, Филозофски факултет, Нови Сад, 2013, стр. 73-81.
  10. Фиск Џон, Популарна култура, Београд: Clio, 2001.
  11. Фуко Мишел, Археологија знања, Плато, Београд, 1998.
  12. Entman Robert, “Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communication, 43 (4), 1993, стр. 51-58.
  13. Gitlin Todd, The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left, University of California Press, CA: Berkeley, 1980.
  14. Kmezic Marko, Bieber Florian, The Crisis of Democracy in the Western Balkans. An Anatomy of Stabilitocracy and the Limits of EU Democracy Promotion, Balkans in Europe Policy Advisory Group, 2017.
  15. Pavlovic Srdja, Montenegro’s ‘stabilitocracy’: The West’s support of Đukanović is damaging the prospects of democratic change, Internet: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/12/23/montenegros-stabilitocracy-how-the-wests-support-of-dukanovic-is-damaging-the-prospects-of-democratic-change/, 25/09/2017.
  16. Van Dijk Teun, Discourse and Power, Palgrave, Houndsmills, UK, 2008.
  17. Walker Marilyn, “Discourse and Deliberation: Testing a Collaborative Strategy”, Coling ’94, Volume 2, Kyoto, 1994, стр. 1205-1211.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 004.738.5:316.774(497.11) 245-264