Изабери језик:
Тема броја

ЛОКАЛНО И ГЛОБАЛНО : СРПСКЕ ТЕМЕ

СИСТЕМ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС У КОНТЕКСТУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сажетак

У раду су систематизоване главне карактеристике медијског система Републике Српске, који функционише у оквиру јединственог регулаторног оквира Босне и Херцеговине. Предмет рада су различити аспекти овог медијског модела у транзицији: регулаторни акти и саморегулаторне мере, медијско власништво, слобода медија. Циљ рада је да се, узимајући у обзир афинитете и преференције медијске публике, артикулишу предлози за оснаживање аутентичног националног интереса у медијском систему који се мења у складу са захтевима евроинтеграцијских процеса. Корпус теоријских извора обухвата радове засноване на релевантним емпиријским истраживањима. Применом анализе медијског дискурса и упоредне анализе правних докумената идентификовани су основни недостаци који су произашли из процеса транзиције медијског система Републике Српске у складу са европским стандардима. Закључујемо да успешно спровођење демократске медијске трансформације захтева консеквентније спровођење неколико мера у наредном периоду: реформу медијске регулативе потребно је довршити на начин који осигурава њену примену у пракси и уважавајући демократску вољу грађана; положај јавних емитера потребно је поправити фактичком финансијском и управљачком самосталношћу; обезбедити транспарентност власништва над медијима и спречити сукоб интереса антимонополским одредбама; оснажити механизме медијске саморегулације.

кључне речи:

Референце

  1. Богданић Александар, „Увод у анализу одговорног новинарства“, у зборнику: Медијска слика: истраживања о одговорном новинарству (приредио: Александар Боганић), Факултет политичких наука, Бања Лука,
  2. Богданић Александар, Ћургуз Јелена, „Новинарност електронских медија у вријеме изборне кампање: у поредна анализа Дневника 2 РТВБН и РТРС“, у зборнику: Медијска слика: истраживања о одговорном новинарству (приредио: Александар Богдановић), Факултет политичких наука, Бања Лука, 2015, стр. 87-108.
  3. Вељановски Раде, „Медији и држава у транзицији“, Годишњак Факултета политичких наука, Факултет политичких наука, Београд, 2009, стр. 363-377.
  4. Вукојевић Борислав, „Медији у Републици Српској: публике и садржаји у контексту теорије користи и задовољства“, CM: Communication and Media Journal, Факултет политичких наука, Београд, бр. 34/2015, стр. 29-52.
  5. Зубер Љубомир, Политички односи с јавношћу у Репу­блици Српској, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2012.
  6. Купрешанин Вукелић Анђела, Рашевић Драгана, „Тема одговорности у медијској регулативи и плурализам у електронским медијима у Републици Српској“, у зборнику: Медијска слика: истраживања о одговорном новинарству (приредио: Александар Богданић), Факултет политичких наука, Бања Лука, 2015, стр. 41-58.
  7. Петковић Бранкица, Башић Хорватин Сандра, Хоџић Санела, Значај медијског интегритета: враћање медија и новинарства у службу јавности, Фондација за развој цивилног друштва „Mediacentar“, Сарајево, 2014.
  8. Тешановић Наташа, Балкански медијски барометар Босна и Херцеговина 2014, ФЕС, Сарајево,
  9. Турчило Лејла, „Медијска сцена у Босни и Херцеговини“, у зборнику: Европа тамо и овде: анализа дис­курса о европеизацији у медијима Западног Балкана (приредиле: Дубравка Валић Недељковић, Јелена Клеут), Филозофски факултет, Нови Сад, 2013, стр. 33-38.
  10. Турчило Лејла, Буљубашић Белма, „Извјештавање босанскохерцеговачких медија о европским интеграцијима и идеји Европе“, у зборнику: Европа тамо и овде: анализа дискурса о европеизацији у медијима Западног Балкана (приредиле: Дубравка Валић Недељковић, Јелена Клеут), Филозофски факултет, Нови Сад, 2014, стр. 81-90.
  11. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014, Brussels, 16. 2013, Internet, http://www.dei.gov.ba/dei/dokumenti/ prosirenje/default.aspx?id=12661&langTag=bs-BA, 3/6/2017.
  12. Izvještaj o Bosni i Hercegovini za godinu uz dokument Saopštenje Komisije Evropskom parlamentu, Savjetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija. Saopštenje o politici proširenja EU za 2016. godinu, Brisel, 9. 11. 2016, Internet, http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=17656&langTag=bs-BA, 3/6/2017.
  13. Milutinovic Irina, „Basic Problems of Media System Regulation in a Post-Socialist Society – The Experience of the Republic of Serbia“, ECREA 2016 Abstract Book, ECREA 2016 Conference, C-IN, Prague, 2016, стр. 154­155.
  14. Saopštenje Komisije Evropskom parlamentu i Vijeću: Strategija proširenja i ključni izazovi 2010-2011, Brisel, 9. 11. 2010, Internet, http://www.dei.gov.ba/dei/dokumenti/prosirenje/default.aspx?id=12162&langTag=bs-BA, 5/3/2017.
  15. Ustav Bosne i Hercegovine, Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i „Sl. glasnik BiH“, br. 25/2009 – Amandman I, čl. 1 st. 2.
  16. Zakon o komunikacijama BiH, Službeni glasnik BiH, 31/03.
периодика Национални интерес 1/2017 УДК316.77(497.6) Republika Srpska) 87-104