Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МЕДИЈИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СТАВОВЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

Предмет истраживања овог рада односи се на утицај медија на формирање ставова омладине Србије о очувању културног наслеђа на Косову и Метохији. У раду се прво објашњава медијска политика и њен значај за очување културног наслеђа. Затим се разматра појам ставова и начин на који се они формирају код младих људи под утицајем друштвене средине, као и на који начин сами медији утичу на промену ставова. Потом се сагледава значај социолошких и комуниколошких теорија, и њихове улоге у схватању утицаја медија у различитим друштвеним околностима.

Циљ истраживања представља анализа извештавања српских медија о културном наслеђу на Косову и Метохији, ради проучавања њиховог утицаја на ставове омладине. На крају се приказују резултати, до којих смо дошли путем методе испитивања, о томе како медији и медијско извештавање утиче на омладину и њихове ставове о културниом наслеђу на Косову и Метохији.

кључне речи:

Референце

  1. Базић Миљојко, Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 2007.
  2. Базић Миљојко, Вељковић Добринка, Базић Александар, „Глобализација и културно наслеђе Срба у иностранству“, у зборнику: Очување и заштита културно историјског наслеђа Србије у иностранству III, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2011.
  3. Базић Миљојко, Базић Александар, „Идентификација и културно наслеђе – интердисциплинарни приступ“, у зборнику: Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству (IV), Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012.
  4. Гаћиновић Радослав, „Институционални оквири политичке доминације“, Српска политичка мисао, vol. 55, бр. 1/2017.
  5. Ђерић Ивана, Студен Рајка, „Стереотипи у медијима и медијско описмењавање младих“, Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, бр. 2/2016, стр. 456–471.
  6. Ђурић Јелена, „Колективни идентитет у Србији данас“, Српска политичка мисао, vol. 54, бр. 4/2016
  7. Јефтовић Зоран, Арацки Зоран, „Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на почетку 21. века“, Култура полиса, бр. 15/2011, стр. 159–176.
  8. Лазаревић Татјана, Аритоновић Ивана, „Тема као ефективни медијски рам у западним масмедијима – ефекат о стварању и у одржавању негативних стереотипа о Србима са севера Косова и Метохије“, Социолошки преглед, бр. XLV/2004, стр. 531–560.
  9. Милетић Мирко, Милетић Невена, Комуниколошки лексикон, Мегатренд универзитет Београд, 2012.
  10. Прњат Бранко, Увод у културну политику, Стилос, Нови Сад, 2006.
  11. Радић Снежана, Милић Драгана, „Утицај телевизије и филма у естетском, етичком и моралном смислу на развој деце“, Бијељински методички часопис, бр. 3/2016, стр. 112–128.
  12. Радосављевић Иван, Јовић Никола, „Због чега расте евроскептицизам: ставови младих према Европској унији“, Српска политичка мисао, vol. 53, бр. 3/2016.
  13. Тодоровић Војислав, Утицај медија на ставове омладине Србије о очувању културног наслеђа на Косову и Метохији, докторска дисертација, Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет, Београд, 2016.
  14. Чернов Александар Валентинович, Трагање за културним идентитетом – фактор медија, Прометеј, Београд, 2007.
  15. Čomski Noam, Deset strategija manipulacije ljudima, Internet, http://www.medijskapismenost.net/dokument/comski:-Deset-strategija-manipulacije-ljudima. 24/12/2017.
  16. Gajić Olivera, Lungulov Biljana, „Uticaj masovnih medija na moralne vrednosti darovitih“, u zborniku: Darovitost i moralnost (priredili: Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović), br. 17, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2012, стр. 335–347.
  17. Popović Ćitić Branislava, „Pozitivni uticaji televizijskih sadržaja na emocionalno i socijalno ponašanje dece“, Specijalna edukacija i rehabilitacija, Beograd, br. 1/2012, стр. 123–145.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 316.774:316.653-053.81(497.11)]:930.85(497.115) 265-278