Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

МЕДИЈАЦИЈА И СОЦИЈАЛНИ РАД У СРБИЈИ: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Сажетак

Медијација се у систему социјалне заштите у Србији званично примењује од 2005. год. након доношења Породичног закона (“Службени гласник РС”, број 18/2005 и 72/2011) који прописује могућност њене примене у породичним споровима. Од тада су направљене значајне системске промене, које су обухватиле нормативне, организационе и институционалне аспекте. Овај системски помак је омогућио унапређење коришћења медијације, као једног од алтернативних начина решавања конфликата, у различитим областима социјалног рада. У раду су представљене карактеристике најчешћих одговора на конфликте, основне карактеристике и добити од медијације и основне области њене примене у социјалном раду. У другом делу је представљен системски оквир за развој медијације у социјалној заштити. Упркос омогућеним законским предусловима и преношењем добре праксе развијених земаља, пракса медијације није у довољној мери заживела. У појединим областима примене, током последњих пет година, број медијација је све мањи, иако су грађани и даље веома незадовољни традиционалним начинима решавања спорова и ефикасношћу рада судова у Србији. Имајући то у виду, циљ овог рада је да се кроз дефинисање основних принципа медијације и сагледавањем могућности њене примене у социјалном раду, омогући јасније разумевање предности ових приступа како за кориснике, представнике институција система социјалне заштите ал и друштво у целини, што може бити изазов за даљи развој механизама алтернативног решавања сукоба.

кључне речи:

Референце

  1. Alfini, J. Mediation as a Calling: Addressing the Disconnect Between Mediation Ethics and the Practices of Lawyer Mediators, 2008, 49 S. Tex. L. Rev. 829.
  2. Арсић, Ј. Вршење родитељског права након развода: медијацијом до плана родитељства, у: Џамоња-Игњатовић, Т и Жегарац, Н. (ур.) Медијација концепти и контексти. Београд: Центар за примењену психологију, 2006, стр 90 111.
  3. Ћопић, С. Појам и основни принципи ресторативне правде, у Ресторативна правда и права жртава, Темида, 2007, стр 25-35.
  4. Ћук, Ц. Д. (ур.), Приручник за примену медијације у оквиру службе повереника за заштиту равноправности, Београд, 2014.
  5. Деспотовић, В., Малетић, Н. Досадашња пракса у примени васпитних налога у Градском центру за социјални рад у београду, Зборник радова Октобарски сусрети у социјалној заштити, Ниш, Асоцијација центара за социјални рад, 2011.
  6. Деспотовић Станаревић, В., Јовановић, В.: Активности Асоцијације медијатора Србије у функцији унапређења медијације у социјалној заштити у Недић, Б., Тоскић, А. (Ур), Примена медијације у Србији достигнућа и изазови, Партнери за демократске промене, 2012, стр 27 -31.
  7. Деспотовић Станаревић, В.: медијација у случајевима развода/раздвајања у Џамоња Т., (Ур), Медијација принципи, процес, примена, Центар за примењену психологију, Београд, 2014.
  8. Џамоња Т., Жегарац, Н. (Ур), Медијација концепти и контексти, Центар за примењену психологију, Београд, 2006
  9. Џамоња Т., (Ур), Медијација принципи, процес, примена, Центар за примењену психологију, Београд, 2014.
  10. Џамоња-Игњатовић, Т., Жегарац, Н.: Медијација у систему социјалне заштите, Факултет политичких наука, Годишњак, 2007, стр, 400-412.
  11. Friday, P. ’’Restorative Justice: The Impact on Crime”, rad prezentovan na XI Me­đunarodnom viktimološkom simpozijumu, New horizons in victimology, ­18. jul 2003. godine, Stellenbosch, South Africa.
  12. Хрнчић, Ј. Модели и пракса ресторативног правосудна; у Џамоња Т.., Же­гарац, Н. (Ур), Медијацијаконцепти и контексти, Центар за примењену психологију, Београд, 2006, стр. 130-141.
  13. Kostić, M. (2007) “Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu”, Beograd: Temida, br. 1, str. 5-14.
  14. Liebmann, M., (2000), Mediation in Context. London: Jessica Kingsley Publis­hers.
  15. Marshall, Т. (1996), po Van Ness, D. W., Strong, H. (1997), Restoring Justice. Anderson Publishing Co., Cincinnati, str. 5.
  16. Moore, C. W., (1986), The mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict. San Feancisco: Jossey-Boss;
  17. Model standards of conduct for mediators, Preamble (2005), available at http://abanet.org/dispute/documents/model_standards_conduct_april2007. pdf.
  18. Мрше, С., Џамоња, Т. (2006), Посредовање/медијација као начин решавања сукоба у Медијација – концепти и контексти, Центар за примењену психологију, Београд. 9 31.
  19. Недић, Б., Тоскић, А. (Ур), Примена медијације у Србији достигнућа и изазови, Партнери за демократске промене, 2012.
  20. Петрушић, Н.: Алтернативно решавање сукоба (2014) у Ћук, Ц., Д. (ур.), Приручник за примену медијације у оквиру службе повереника за заштиту равноправности, Београд.
  21. Попадић, Д., Плут, Д., Ковач-Церовић, Т. (1996), Увод приређивача. У: Попадић, Д., Плут, Д., Ковач-Церовић, Т. (ур.), Социјални конфликти. Карактеристике и начин решавања. Београд, Група МОСТ, Центар за антиратну акцију, стр. 9-52.
  22. Leonard Riskin & Nancy A. Welsh, What’s It All About?: Problem-Definition in Mediation, 15 Dispute resolution magazine, summer 2009 at 19-22.
  23. Van Ness, Daniel W.; Strong, Karen Heetderks (1997), Restoring Justice. Ander­son Publishing Co., Cincinnati.
  24. Van Ness, D.W., Strong, K.H. (2002) Restoring Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co, p 27.
  25. Zehr, Howard, Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice. Mennonite Central Committee on Criminal Justie, Elkhart, Indi­ana, 1985.
  26. Zehr, Howard, Changing Lances. Herald Press, Scpttdale, Pennszlvania,1990.
  27. Zehr, H., The Litlle Book of Restorative Justice, Intercourse, USA, 2002.
  28. Закон о медијацији (2005), Службени гласник Републике Србије, вол. 61, бр. 18.
  29. Закон о социјалној заштити (2011), Службени гласник Републике Србије, бр. 24 од 4. априла 2011. године.
  30. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Службени гласник РС, бр. 85/2005. Породични закон (2005), Службени гласник РС”, број 18/2005 и 72/2011.
  31. Правилник о лиценцирању стручних радника Службени гласнику РС”, бр. 42/2013 од 14.5.2013.
  32. Правилник о стручним пословима у социјалној заштити Службеном гласнику РС”, бр. 1/2012 и 42/2013.
периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 347.965.42:364(497.11) 49-68