Изабери језик:
Тема броја

ЈАВНА УПРАВА И ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ

ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

У дескриптивном делу рада се уводи у основне појмове попут локалне демократије, локалне самоуправе, супсидијарности и децентрализације. Након тога креирамо три индикатора уз помоћ којих можемо да тестирамо да ли у одређеној земљи постоји локална демократија и како она функционише. Индикатори су: мрежа нивоа локалне власти, финансијска аутономија јединица локалне самоуправе и финансијска равноправност, и дефинитивност локалних избора. Након представљања индикатора тестирамо ове индикаторе на студији случаја Србије и кроз анализу стања закључујемо да локална демократија не функционише. Затим испитујемо узроке проблема који постоје везано за сва три индикатора. Узроци су институционалне природе. У правилима и процедурама (законима) које доноси републичка власт. Као институционалну препреку развоју локалне демократије проналазимо и Устав Републике Србије. Уместо закључка препоручујемо какве институционалне промене су неопходне да би локална демократија почела да функционише у Србији јер различите институције дају различите политичке исходе.

кључне речи:

Референце

  1. Bowman, Ann; Kearney, Richard, State and Local Government, Cengage Learning, Wadsworth, 2010.
  2. Вучетић, Дејан; Јанићијевић, Дејан, Децентрализација као полазиште даљег развоја Србије: приручник, Центар за развој грађанског друштва Protecta, Ниш, 2006.
  3. Вујачић, Илија, „Супсидијерност и модернизација локалне заједнице“, у зборнику: Локална демократија: стање и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда, Београд, 2002.
  4. Дамјановић, Мијат, „Реалитети локалне демократије“, у зборнику: Локална демократија: стање и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда, Београд, 2002.
  5. Ђорђевић,Снежана, „Модернизација локалне самоуправе и власти“, у зборнику: Локална демократија: стање и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда, Београд, 2002.
  6. Ђорђевић, Снежана, Ренесанса локалне власти: упоредни модели, Чигоја штампа и Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  7. Ђорђевић, Снежана, „Локална самоуправа, политичке странке и ЕУ“, у зборнику: Политичке странке у Србији и Европска унија (ур. Лутовац, Зоран), Факултет политичких наука и Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2007.
  8. Ђорђевић, Снежана, „Организација, нивои власти и надлежности – компаративна искуства“, у зборнику: Београд: демократска метропола (ур. Павловић, Вукашин; Орловић, Славиша), Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2009.
  9. Honadle, Beth; Costa, James; Cigler, Beverly, Fiscal Health for Local Governments: An Introduction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004.
  10. Ingraham, Patricia, „Studying State and Local Management Systems: Why We Need to Do It“, in: In Pursuit of Performance Management Systems in State and Local Government ( Ingraham, Patricia), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2007.
  11. Jackson, Gregory, “Actors and Institutions”, in: The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis (eds. Morgan, Glenn; Campbell, John; Crouch, Colin; Pedersen, Ove Кaj; Whitley, Richard), Oxford University Press, Oxford,
  12. Јовановић, Милан, „Изборни систем локалне самоуправе у Србији – модели за реформу изборног права“, у зборнику: Београд: демократска метропола (ур. Павловић, Вукашин; Орловић, Славиша), Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2009.
  13. Laver, Michael; Shepsle, Kenneth; Making and Braking Govenments and Legislatures in Parliamentary Democracies, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
  14. Миленковић, Дејан, „Поједини проблеми и даљи ток правно-легалистичке стратегије реформе локалне самоуправе у Србији“, Полис, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије и Центар за јавну и локалну управу – Палго центар, Београд, 1/2012.
  15. Morphet, Janice, Modern Local Government, Sage Publication, London, 2008.
  16. Прокопијевић, Мирослав, „Без локалне демократије нема демократије“, у зборнику: Локална демократија: стање и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда, Београд, 2002.
  17. Shabbir, Cheema, Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries, Kumarian Press, Bloomfield, 2005.
  18. Спирић, Драган; Бућић, Александар, „Ка стабилном и одрживом систему финансирања локалне самоуправе у Републици Србији“, Полис, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије и Центар за јавну и локалну управу – Палго центар, Београд, 1/2012.
  19. Стојановић, Бобан, „Коалиције и избори у Србији 2012. године“, у зборнику: Избори у Србији 2012. године: (не)очекивана промена (ур. Јовановић, Милан; Вучићевић, Душан), Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  20. Стојановић, Бобан, Утицај политичких партија на јавне политике у Србији, мастер рад, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  21. Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006.
  22. Закон о територијалној организацији, Сл. гласник РС, бр. 129/2007.
  23. Закон о финансирању локалне самоуправе, Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013.
  24. Закон о порезу на доходак грађана, Сл. гласник РС, бр. 108/2013.
  25. Закон о локалним изборима, Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011.
  26. Закон о главном граду, Сл. гласник РС, бр. 129/2007.
  27. Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, бр.129/2007.
  28. Закон о регионалном развоју, Сл. гласник РС, бр. 51/2009.
  29. Финансирање локалне самоуправе у Србији и утицај политичке везе локалне и републичке власти, Центар за примењене европске студије, Београд.
  30. Младен Јовановић, Нови порези празне касе локалних самоуправа http://www.decentralizacija.org.rs/istrazivanja/Novi-porezi-prazne-kase-lokalnih-samouprava.sr.html (04.01.2013.)

   

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 352(497.11):321.7 75-92