Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ

ЛОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРГОВИНА УТИЦАЈЕМ

Сажетак

Аутор се у овом раду бави релативно новим Законом о лобирању који је у Републици Србији ступио на снагу 2019. године, а који према ставу аутора није усклађен са Кривичним закоником. Лобирање у својој суштини представља активност којом се врши утицај на државне органе ради доношења закона и других аката који су у надлежности тих органа, уз одговарајућу накнаду. Са друге стране основни облик радње извршења кривичног дела трговина утицајем остварује се захтевањем или примањем поклона или неке друге користи у циљу посредовања да се изврши нека службена радња, коришћењем свог службеног или друштвеног положаја или утицаја који може бити стварни, али и претпостављени. Из овога је апсолутно јасно да се лобирање и трговина утицајем подударају, из чега произлази питање да ли је лобиста приликом обављања лобирања заправо у радњи извршења кривичног дела трговина утицајем или је Законом о лобирању трговина утицајем декриминализована? Управо одговор на ово питање тражи аутор у овом раду, те у складу са тим предлаже одговарајуће измене закона.

кључне речи:

Референце

  Барић Сања и Ацингер Ана, „Правна регулација положаја лобиста у Европи“, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, Правни факултет Свеучилишта у Ријеци, Ријека, бр. 3/2018, 1207-1233;

  Бојић Борислав, Политички маркетинг и лобирање, Бесједа, Бања Лука, 2020;

  Васић Ненад, Упоредни лобистички системи, Neopress, Суботица, 2015;

  Васић Ненад и Димитријевић Душко, Лобирање у преговорима о приступању Европској унији, Европско законодавство, Београд,  2016;

  Драјић Марко, Корпоративно лобирање у Европској унији, Neopress design & print, Београд, 2017;

  Јеленковић Предраг, Лобирање – Теорија и пракса, Универзитетска библиотека „Никола Тесла“, Ниш, 2023;

  Кашћелан Балша, „Правни оквири лобирања“, Изазови европских интеграција: часопис за право и економију европских интеграција, Службени гласник, Београд, бр. 4/2009;

  Кламан Мишел, Лобирање, Clio, Београд, 2004;

  Крсмановић Душко, Водич кроз лобирање, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2013;

  Стевановић Александар, „Кључни правни аспекти лобирања и његов однос са корупцијом – у сусрет Закону о лобирању“, Ревија за криминологију и кривично право, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, вол. 56, бр. 2/2018, 117-136;

  Стојановић Зоран, Коментар Кривичног законика према стању Кривичног законика од 1. децембра 2019. године и према стању законодавства од 15. маја 2022. године, Службени гласник, Београд, 2022, 1130-1131;

  Стојановић Зоран и Делић Наташа, Кривично право посебни део, Правни факултет Универзитета у Београду, Правна књига, Београд, 2013;

  Тешић Ненад, „Српски законодавац на потезу – један „чисто правни“ приступ лобирању“, Право и привреда, Удружење правника у привреди Републике Србије и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 10-12/2010, 133-155;

  Dewhirst E. Robert, Encyclopedia of the United States Congress, Facts On File, New York, 2007;

  Drutman Lee, The Business of America is Lobbying, Oxford University Press, New York, 2015;

  Pichler Davorin, Građanskopravno uređenje djelatnosti lobiranja, Pravni vjesnik, Osijek, 2021;

  Woodstock Theological Center, The ethics of lobbying: Organized Interests, Political Power, and the Common Good, Georgetown University Press, Washington DC, 2002;

  ПРАВНИ ИЗВОРИ

  Закон о лобирању, Службени гласник РС, бр. 87/2018 и 86/2019 – др. закон;

  Кривични Законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019;

АРХИВ ЗА ПРАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 1/2024 1/2024 УДК 328.184 39-55