Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

LJUDSKI RESURSI IZMEĐU EKONOMIJE, PRAVA I POLITIKE

Sažetak

Razvoj ljudskih resursa predstavlja jedno od bitnih područja istraživanja ekonomskih nauka. Upravo se oblast ljudskih resur­sa može definisati kao onaj most između osnovnih i primenjenih nauka, koje su doživele svoj procvat u drugoj polovini dvadesetog i na početku dvadeset prvog veka. Potvrdu opravdanosti takvog pristupa daje, pre svega činjenica da danas najbolje rezultate najviše na planu ekonomskog i tehnološkog napretka i na tome zasnovanog kvaliteta života postigle one zemlje koje su najviše ulagale u razvoj ljudskih resursa. A ulaganje u ljudske resurse ne podrazumeva samo novac, već je to u prvom redu opšte prihvaćeni društveni stav o ljudskim resursima kao najvećoj vrednosti. Međutim, ekonomija je u proučavanju ljudskih resursa dugo vremena bila ograničena u okvirima organizacije rada njenog unapređivanja, unapređivanja individualne i grupne produktivnosti rada, uslova rada u mikro sredini, mehanizama nagrađivanja, odnosno obračuna zarada i tsl. Drugim rečima, mikro ekonomija je dominirala nad makro ekonomijom. Naravno, nesporan je značaj ovih pitanja i potreba trajnog bavljenja njima. Međutim, ekonomske nauke u celini napravile su odlučujući iskorak, kada su na pla­nu ljudskih resursa razvile interdisciplinarni pristup, koji u svom epicentru ima ljudsku ličnost, kao pokretača i stvaraoca svih društvenih procesa. To je bio „Kantov kopernikanski obrt“ koji je otvorio put ka novim teorijskim konceptima i strategijama razvoja ljudskih resursa.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Drucker, P.: „The coming of new Organisation“, Harvard Business Review, 1988.
  2. Krivokapic, B.: Human Rights, Megatrend University, Belgrade, 2009.
  3. Landes, D.: The Wealth and Poverty of Nations, Norton, New York, 1998.
  4. Lubarda, B.: European labour legislation, CID, Podgorica, 2007.
  5. Marinkovic, D.: „Contribution to the new Philosophy of Human Work“, Mega­trend Review, Belgrade, 2010.
  6. Morality and the Economics, Proceedings of the conference of the same name, Institute of Social Sciences, Belgrade, 2010.
  7. Parsons, T.: Webers Economic Sociology, Oxford University Press, New York, 1947.
  8. Swedberg, R.: Concept of Economic Sociology, Mate, Zagreb, 2006.
  9. Stiglitz, J.: The Roaring Nineties, Penguin Books, London, 2004.
  10. Plato, “The Republic“, “Culture“, Belgrade, 1972.
  11. Vukotic, V.: Psycho-philosophy of business, CID, Podgorica, 2006.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2013 УДК 005.96 173-190
ç