Изабери језик:
Тема броја

МЛАДИ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЛИЧНОСТ, ПОРОДИЧНИ РИЗИКО-ФАКТОРИ И ПСИХОПАТИЈА КАО ПРЕДИКТОРИ КРИМИНАЛНОГ ПОНАШАЊА КОД АДОЛЕСЦЕНАТА

Сажетак

Истраживање је спроведено са циљем утврђивања повезаности између HEXACO црта личности, психопатских црта, породичних ризико-фактора и димензија криминалног понашања код малолетних починилаца кривичних дела. Истраживање је спроведено током октобра месеца 2015. године на територији Србије, у Васпитно-поправном дому у Крушевцу. Истраживање је примењено на узорку од укупно 100 испитаника, мушког пола, узраста од 14 до 20 година. Постављени основни циљ овог истраживања, који се тицао односа између наведених конструката делимично је остварен. Од црта личности најбољи предиктор криминалног понашања је димензија Поштење. Поштење/Скромност је значајни предиктор критеријумских мера Старост приликом извршења првог кривичног дела и Броја извршених кривичних дела. Када је реч о психопатији криминално понашање најбоље предвиђају Афективитет и Необуздани животни стил. Налази су показали да су од породичних ризико-фактора у највећој мери повезани са критеријумским мерама: Слагање испитаника са мајком, Слагање испитаника са оцем и присуство Криминалитета у породици.

кључне речи:

Референце

  Ћирић, З. и Димитријевић, Б. 2009. Основи судске психијатрије и судске психологије. Ниш: Студентски културни центар.

  Даруши, Д. 2015. Наркокаријера у огледалу криминала. Нови Сад : Мултидизајн.

  Димитријевић, Б. 2006. Личност малолетничке деликвенције. Годишњак за психологију, 4-5, 207-222.

  Голубовић, Г., Лакић, А., и Илић, Б. 2002. Основи форензичке психологије и психопатологије. Бор: Здравствени центар Бор.

  Гојковић, В. 2010. Породица и припадност криминалним групама као каузални криминогени фактори. Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 29, 167-192.

  Хрнчић, Ј. 2007. Нека терминолошка разјашњења у области малолетничке деликвенције. Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 26, 183-202. 

  Хрнчић, Ј., и Џамоња – Игњатовић, Т. 2010. Оптимус – Обухватан приступ превенцији сукоба са законом код деце и младих. Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 29, 125-139.

  Међедовић, Ј. 2010. Базична структура личности и психопатија: допринос дезинтеграције. Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања. 29, 7-29.

  Међедовић, Ј. 2015. Номолошка мрежа психопатије. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања.

  Момировић, К. и Поповић, Д. 2002. Психопатија и криминал. Лепосавић : Универзитет у Приштини, Центар за мултидисциплинарна истраживања Факултета за физичку културу.

  Настасић, П. и Чекеравац, А. 2011. Принципи социјално-психолошког дијагностификовања акохолизма у социјалном раду. Факултет политичких наука, 6, 421-432.

  Стевковић, Љ. 2007. Насилна виктимизација као фактор ризика за насилно криминално понашање малолетника. Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 26, 309-321.

  Трбић, В, 2000. Опис алкохоличарске породице. Београд: Задужбина Андрејевић.  

  Ashton, M.C., Lee, K. & Son, C. 2000. Honesty as the sixth factor of personality: Correlations with Machiavellianisam, primary psychopathy and social adroitness. European Journal of Personality, 14, 359-368.

  Ashton, М., Lee, К. and de Vries, R. 2014. The HEXACO Honesty-Humility, Аgreeableness, and Emotional Factors: A Review of Research and Theory. Personality and Social Psychology Review, 10, 1-14.

  Cale, E.M. 2006. A quantitative review of the relations between the “Big 3” higher order personality dimensions and antisocial behavior. Journal of Research in Personality, 40, 250-284..

  Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. 1992. Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and the Five Factor Inventory (NEO-FFI): Professional Manual. Psychological Assessment Resources, Inc, Odessa, Florida.

  Chabrol, H., Van Leeuwen, N., Rodgers, R., &Sejourne, S. 2009. Contributions of psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic personality traits to juvenile delinquency. Personality and Individual Differences, 47, 734-739.

  Daversa, M. T. 2010. Early environmental predictors of the affective and interpersonal constructs of psychopathy. International journal of offender therapy and comparative criminology, 54, 6-21.

  De Vries, R.E., Lee, K., & Ashton, M.C. 2008.The Dutch HEXACO personality inventory: Psychometric properties, self-other agreement, and relations with psychopathy among low and high acquaintance ship dyads. Journal of Personality Assment, 90, 142-151.

  De Vries, R., PhD, & Van Kampen, D. 2010.  The HEXACO and 5DPT models of personality: A comparasion and their reationships with psychopathy, egoism, pretentiousness, immorality, and machiavellianism. Journal of Personality Disorders, 24, 244–257.

  Frick, P. J., Кimonis, E. R., Dandreaux, D.M., &Farell, J. M. 2003. The 4 years stability of psychopathic traits in non-referred youth. Behavioral Sciences & the Law, 21, 713-736.

  Hare, R.D. 1998. Psychopaths And their nature: Implications for the mental health and criminal justice systems. In T. Millon, E. Simonsen, M. Birket-Smith & R.D. Davis (eds.), Psychopathy: Antisocial, criminal and violent behavior. (p.p. 188-212). New York: Guilford.

  Hare, R. D. 2003. The Hare Psychopathy Checklist—Revised (2nd ed.). Toronto, Ontario, Canada: Multi-Health Systems.

  Hare, R., & Neumann, C. S. 2010. The role of antisociality in the psychopathy construct: Commrnt on Skeem and Cooke (2010). Psychological Assessment, 22, 446-454.

  Karpman, B. (1948a). Conscience in the psychopath: Another version. American Journal of Orthopsychiatry, 18, 455-491.

  Кеrig, P. K., Bennett, D. C., Thompson, M., & Becker, S. P. 2002.  “Nothing really matters”: Emotional numbing as a link between trauma exposure and callousness in delinquent youth. Journal of traumatic stress, 25, 272-279.

  Kochanska, G., Kim, S., Boldt, L. J., & Yoon, J. E. 2013. Children’s callous-unemotional traits moderate links between their positive relationships with parents at preschool age and externalizing behavior problems at early school age. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54, 1251-1260.

  Lang, S., Af Klinteberg, B., & Alm, P. O. 2002. Adult psychopathy and violent behavior in mals with early neglect and abuse. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106, 93-100.

  Lee, K., & Ashton, M. C. 2004. Psychometric properties of the HEXACO Personality inventory. Multivariate Behavioral Research, 39, 329–358.

  Padrini, D. A., &Loeber, R. 2008. Interpersonal callousness trajectories across adolescence early social influences and adult outcomes. Criminal justice and behavior, 35, 173-196.

  Rutter, M. 1966. Children of sick parents: An environmental and psychiatric study, MaudlesyMonograoh, No 16, Oxford University Press.

  Salekin, R. 2008. Psychopathy and Recidivism From Mid-Adolescence to Young Adulthood: Cumulating Legal Problems and Limiting Life Opportunities. Journal of Abnormal Psychology, 117, 386–395.

  Savage, J. 2009. Understanding persistent offending: linking developmental psychologu with research on the criminal Career. In: J. Savage, (ed.), The Development of Persistent Criminality (pp. 3-33). Oxford: Oxford University Press.

  Saucier  2009. What are the most important dimensions of personality? Evidence from studies of descriptors in diverse languages. Social and Personality Psychology Compass, 314, 620-637.

  Van Dalen, A. 2001. Juvenile Violence and Addiction: Tangled Roots in Childhood Trauma. Journal of Social Work Practice in the Addicions, 1, 25-40.

  Young, J. C., &Widom, C. S. (2014). Long-term effects od child abuse and neglect on emotionprocessing in adulthood. Child Abuse & Neglect, 38, 1369-1381.

периодика СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 1/2023 1/2023 УДК 343.91-053.6 29-51