Tema broja

IZAZOVI SOCIJALNE ZAŠTITE DECE KAO POSEBNO OSETLJIVE GRUPE STANOVNIŠTVA

KVALITET ZAŠTITE PORODICA SA DJECOM NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Sažetak

Rad je imao za cilj ispitati kvalitet porodične politike i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona. Istraživačko pitanje ovog rada odnosilo se na ispitivanje: da li mjere porodične politike i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona utiču na poboljšanje kvaliteta života porodica sa djecom, odnosno da li su one u funkciji zadovoljavanja njihovih potreba? Za prikupljanje i obradu podataka korištene su kvantitativne i kvalitativne metode. U empirijskom dijelu istraživanja korištena je metoda ispitivanja-polustrukturirani intervju u kojem su naznačene osnovne teme u skladu sa postavljenom istraživačkom tezom. Dobiveni podaci obrađeni su postupkom kvalitativne analize sadržaja intervjua. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 22 ispitanika, od čega 4 ispitanika kretora porodične politike, 8 ispitanika implementatora iz centara za socijalni rad i 10 ispitanika korisnika prava i usluga porodične politike. Rezultati istraživanja su pokazali da trenutne mjere u oblasti zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona ne zadovoljavaju potrebe porodica sa djecom i ne utiču na kvalitet njihovog života zbog malog broja prava koja se implementiraju, neadekvatnosti prava i usluga i finasijskih ograničenja. Zbog velikog značaja porodice za društvo u cjelini potrebno je nastaviti sa reformama u oblasti porodične politike u cilju unapređenja kvaliteta života porodica sa djecom.

Ključne reči:

Reference

  • Вуковић Дренка, Социјална сигурност, Чигоја штампа, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2009.
  • Перишић Наталија, Социјална  сигурност-појмови  и  програми, Чигоја штампа,  Београд, Универзитет  у Београду, Факултет политичких наука, 2016.
  • Anketa o potrošnji domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2015. Konačni rezultati, Federalni zavod za statistiku, Интернет, http://fzs.ba/wpcontent/uploads/2017/07/21.3.1k.pdf, /20.03.2018/
  • Laklija Maja, Barišec Ana, Iskustvo udomiteljstva odraslih osoba s duševnim smetnjama iz perspektive udomitelja. Soc. psihijat., Vol. 42 (2014) Br. 1, str. 50-61
  • Puljiz Vlado, Bežovan, G., Šućur, Z. i Zrinščak, S., Socijalna politika: povijest, sustavi, pojmovnik, Pravni fakultet, Zagreb, 2005.
  • Stropnik Nada, Obiteljske politike u Europi, Revija za socijalnu politiku, god. III, br. 2, str. 105-lI5, Zagreb,1996. str.105
  • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH, Službene novine FBiH 36/99, 54/04, 42/06.
  • Zakon o radu Federacije BiH “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16 od 04.04.2016.
  • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom TK (Službene novine TK, broj: 12/00, 5/02, 13/03 i 8/06 i 11/09).
  • Zašto nismo jednaki u pravima iz socijalne zaštite? Analiza stanja i preporuke za djelovanje, Publikacija, 2010.-Inicijativa i civilna akcija (ICVA) u saradnji sa: Prava za sve BiH i organizacijama civilnog društva u BiH, Интернет http://rightsforall.ba/bs/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/6-pzs_icva_izvjestaj-o-stanju-u-socijalnoj-zastiti-i-preporuke_2010.pdf, /20.02.2018/.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2020 2/2020 УДК 364.65-055.5(497.6) 9-31
ç