Tema broja

IZAZOVI SOCIJALNE POLITIKE U TRANZICIONIM DRUŠTVIMA

KVALITET UPRAVLJANJA JAVNIM RASHODIMA U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE BOSNE I HERCEGOVINE

Sažetak

Rad ima za cilj da utvrdi kvalitet javnih transfera za socijalnu zaštitu u Bosni i Hercegovini, te da na osnovu analize predloži neophodne mjere za njihovo unapređenje. U radu se analiziraju javni rashodi za socijalnu zaštitu i kvalitet distribucije i preciznosti usmjeravanja socijalnih pomoći koje nisu zasnovane na dohotku. Rezultati pokazuju da je preciznost usmjeravanja socijalnih transfera u Bosni i Hercegovini neadekvatna i regresivna, te da socijalna davanja nisu kvalitetno usmjerena na najugroženiji dio populacije. Iz tih razloga neophodno je unapređenje sistema javnih rashoda u oblasti socijalne zaštite i uvođenje novih mehanizama kojima bi se kvalitetnije usmjeravala sredstva.

Ključne reči:

Reference

  1. Службени гласник РС, бр. 5/93, 15/96, 110/03, 33/08, члан 79.
  2. Службени гласник РС, бр. 4/02, 17/08 и 1/09, члан 70.
  3. Службени гласник РС, бр. 31/09 пречишћени текст и 1/11.
  4. Agencija za statistiku BiH, Internet, https://www.bhas.ba
  5. Allen R., Tommasi D. Managing Public Expenditures: A Reference Bookfor Tran­sition Countries, OECD, 2001.
  6. Centralna banka BiH, Internet, https://www.cbbh.ba
  7. Coady D., Grosh M., Hoddinott, J. “Targeting Outcomes Redux,” World Bank Research Observer, 19 (1)/2004, стр. 61-85.
  8. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Internet, https://www.dep.gov.ba
  9. Grosh M., Fiszbein A., Schady N., Ferreira, H.G. F., Keleher N., Olinto P., Skoufias, E. (2009.), Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty, 47603 (Washington: Svjetska banka, 2009.
  10. Izvještaj 36156-BiH, Bosna i Hercegovina: Obračun sa fiskalnim izazovima i jačanje perspektiva za rast, Pregled javne potrošnje i institucija, Svjetska banka, Jedinica za smanjenje siromaštva i ekonomsko upravljanje, Septembar 2006. godine
  11. Janvry A., Finan F., Sadoulet E., Vakis R., „Can Conditionnal Cash Transfers Serve as Safety Nets in Keeping Children at School and from Working when Exposed to Shocks?“, Journal of Development Economics, 79(2)/2006, стр. 349-373.
  12. Lindert, P. “Revealing Failures in the History of School Finance”, NBER Work­ing Papers 15491, National Bureau of Economic Research, Inc., 2009.
  13. Lindert P., Milanovic B., Williamson G. J. “Measuring Ancient Inequality”, NBER Working Papers 13550, National Bureau of Economic Research, Inc., 2007.
  14. Manual on Sources and Methods for the Compilation of COFOG Statistics Clas­sification of the Functions of Government (COFOG), OECD, 2007.
  15. Ouanes A., Thakur S., Macroeconomic Accounting and Analysis in Transition Economies, International Monetary Fund, June 1997.
  16. Svjetska banka, Bosnia and Herzegovina: From Aid Dependence to Fiscal Self-­Reliance. Report, No 24297-BiH. Washington DC: World Bank, 2002.
  17. Svjetska banka, Socijalna davanja u BiH: kreiranje održivog sistema socijalne zaštite zasnovanog na stvarnim potrebama (2009), Internet, https://www.sitworldbank.org/INTBOSNIAHERZ/…/SPN2009bos.pdf
  18. UNDP, Public Sector Management, Governance and Sustainable Human Develop­ment, New York, 1995.
  19. World Bank, Governance: The World Bank Experience, World Bank, Washington, D.C, 1994.
  20. Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštitte civilnih žrtava rata i porodice sa djec­om (Službene novine Federacije BiH, 36/99, 54/04 i 39/06)
  21. Zakon o dječijoj zaštiti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 4/04, 21/05, 19/07 i 2/08)
  22. Zakon o dječijoj zaštiti (Službeni glasnik RS, 4/02, 17/08 i 1/09)
  23. Zakon o doprinosima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 31/09 prečišćeni tekst i 1/11.)
  24. Zakon o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 1/03, 4/04 i 19/07)
  25. Zakon o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik RS, 5/93, 15/96, 110/03, 33/08)
PERIODIKA Socijalna politika 1/2017 УДК 364-27(497.6) 27-45
ç