Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

КВАЛИТЕТ МЕРИТ СИСТЕМА, НАПРЕДОВАЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА

Сажетак

Јавна служба какву данас познајемо заснована је на North-Trevelyan извештају из XIX века који је осудио нестручност службеника као последицу непотизма у Уједињеном Краљевству. Реформе су уследиле у другој половини XIX века и првој половини XX века, а паралелно су САД елиминисале систем плена и замењивале га мерит системом. Према овом систему запошљавање и напредовање у јавној служби зависи од индивидуалних могућности и заслуга. Систем заслуга је створен да осигура праведно и отворено запошљавање и конкуренцију без политичког утицаја или других фактора, попут непотизма, субјективног доживљаја кандидата, итд.
Одговор на питање како оцењивање службеника утиче на квалитет јавне управе значајно је јер се показало да различити приступи оцењивању службеника имају различите последице по јавну управу, али и да исти приступи оцењивању дају различите резултате у различитим државама. Због наведеног је неопходно посветити се истраживању процеса оцењивања – од дефинисања услова за његово обављање, до анализе резултата.

кључне речи:

Референце

  • Агенција за борбу против корупције РС (2013), Верификација ризика из планова интегритета и анализа успешности самопроцене органа јавне власти
  • Брадаш Сарита (2018), „Млади и достојанствен рад (извештај у оквиру истраживања)“ у Вучковић Наташа (2018), Радна права су наша права, Београд: Фондација центар за демократију, стр. 43-65, Доступно на: http://www.centaronline.org/userfiles/files/publikacije/Mladi-i-dostojanstven-rad.pdf  Приступљено: 25. јануар 2020.
  • Вранеш Недељко (2015), Положај службеничког система у реформи јавне управе у земљама постсоцијалистичке транзиције, докторска дисертација
  • Дапчевић-Марковић Љиљана (2016), „Европски стандарди статуса државних службеника“, Правне теме, год. 4, бр. 7, Нови Пазар: Интернационални институт у Новом Пазару, стр. 193-203.
  • Закон о државним службеницима, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018
  • Закон о државној управи, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. Закон
  • Илић Александра (2012), „Појам и врсте службеничких система“, Страни правни живот, бр. 1, Београд: Институт за упоредно право, стр. 277-290.
  • Јеринић Јелена (2015). Анализа правног и институционалног оквира у вези са запошљавањем у јавном сектору, Београд: Палго центар
  • Копрић Иван (2015) „Сувремена јавна управа и њезино проучавање – комплексност и интеграција“ у Зборник радова у част проф. др. Симеону Гелевском 15, стр. 15-39.
  • Лилић Стеван (2008), Управно право ; управно процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду – Службени гласник, Београд.
  • Миленковић Дејан (2009), „Градска управа и службенички систем заслуга“, у В. Павловић, С. Орловић (2009), Београд демократска метропола, Београд: Чигоја.
  • Миленковић Дејан (2013), Јавна управа: одабране теме, Београд: Чигоја.
  • Почетна страница: www.mup.gov.rs, Доступно на: http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/ministarstvo/Drzavni%20sekretar  Приступљено: 24. januar 2020.
  • Санџак прес (2016), Зукорлић: Бићемо дио парламентарне већине ако постигнемо сагласност око политичке платформе, 8. јун 2016, Доступно на: https://sandzakpress.net/zukorlic-bicemo-dio-parlamentarne-vecine-ako-postignemo-saglasnost-oko-politicke-platforme  (Приступљено: 24. јануар 2020.)
  • Agencija za borbu protiv korupcije RS (2013), Verifikacija rizika iz planova integriteta i analiza uspešnosti samoprocene organa javne vlasti
  • Ludwiczak Anna (2014), „The role of customer orientation in improving services in public administration“,  Menagment, Vol. 18, Nо. 1, стр. 356-369.
  • Merit System Principles and Performance Management, https://www.opm.gov/policy-data-oversight/performance-management/reference-materials/more-topics/merit-system-principles-and-performance-management/
  • Pierre Jon (2008), „Local government employment“ u Hans-Ulrich Derlien (ed.), The State at Work, Vol. 2, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, стр 77-85.
  • Report on the organisation of the permanent civil service, together with a letter from the Rev. B. Jowett (1854),
  • http://www.civilservant.org.uk/library/1854_Northcote_Trevelyan_Report.pdf
  • SIGMA (2015), Principi javne uprave, стр. 18, Principles-of-Public-Administration-2017-edition-SER.pdf
  • Vedung Evert (2006), „Evaluation Research“, in Guy Peters, Jon Piere ed. Handbook of public policy, London: SAGE Publications, pp. 397-417.
периодика Администрација и јавне политике 2/2020 2/2020 УДК 35.087.41-057.3 57-77