Izaberi jezik:
Tema broja

FENOMENOLOGIJA STUDENTSKE POBUNE 1968.

KULTURALNA ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE I DRUŠTVENIH ODNOSA KAO REFLEKSIJA NA DOGAĐAJE IZ 1968.

Sažetak

Cilj rada je povezivanje istorijskih činjenica vezanih za ekonomsku politiku i regulaciju društvenih odnosa u SFRJ sa analizom kulturne logike zamenjivanja komunističkog utopizma potrošačkim antiutopizmom, što je rezultanta nemogućnosti političkih elita da pronađu rešenje za sve veću disproporciju između samoupravnih, kolektivnih procesa proizvodnje i lične imaginacije o blagostanju kroz potrošnju i posedovanje, kao posledice ekonomske liberalizacije. Rad je zasnovan na kulturalnoj analizi „dijalektičkih slika“, proklamovanih društveno-političkih praksi i uloge birokratije u raslojavanju društva te teatralnoj pobuni studenata na desocijalizaciju društva i borbu za boljeg čoveka.

Ključne reči:

Reference

  • Bal, Mieke Bryan Gonzales, The Practice of Cultural Analysis: Exposing Interdisciplinary Interpretation, Stanford University Press, Stanford, 1999.
  • Bakarić, Vladimir. Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija, 4 sv., Informator et al., Zagreb 1983.
  • Bihner, Georg, Celokupna dela, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1989.
  • Mira Bogdanović, Mira, Konstante konvertitstva (Hod u mjestu – Od Đilasa do Đilasa), Centar za liberterske studije, Beograd, 2013.
  • Boltanski, Luc i Chiapello, Eve, The New Spirit of Capitalism, Verso London, New York, 2005.
  • Bourdieu, Pierre, Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press, Cambridge, 1977.
  • Buden, Boris, „Još o komunističkim krvolocima…”, Prelom, 3.4, 2003, 51- 57.
  • Gramsci, Antonio, Selection from Prison Notebooks, Lawrence & Wishart, London, 1971.
  • Dimitrijević, Branislav, Potrošeni socijalizam. Kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji (1950-1974), Fabrika knjiga i Peščanik, Beograd, 2016.
  • Duda, Igor, U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2005.
  • Duda, Igor, Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-tih i 1980-tih, Srednja Europa, Zagreb, 2010.
  • Djilas, Milovan, The New Class: An Analysis of the Communist System, New York, Praeger, 1963.
  • Đilas, Milovan, The Unperfect Society: Beyond the New Class, Harcourt Brace & World, New York, 1969.
  • Đorđević, Jovan, “Protivrečnosti društvene svojine u socijalizmu”, Gledišta, 11, VI, novembar 1965, 1465-1471.
  • Horvat, Branko, Ogled o jugoslavenskom društvu, Jugoslavenski institut za ekonomska istraživanja, Beograd, 1967.
  • Jović, Dejan, Jugoslavija: država koja je odumrla, Prometej, Zagreb, 2003.
  • Johnson, A. Ross, The Transformations of Communist Ideology: The Yugoslav Case, 1945-1953, MIT P, Cambridge MA, 1972.
  • Kardelj, Edvard, Problemi naše socijalističke izgradnje, Kultura, Beograd 1954.
  • Kidrič, Boris, Socijalizam i ekonomija, Globus, Zagreb, 1979.
  • Marković, Mihajlo. „Jednakost i sloboda”,Praxis, br. 1-2 1973, 3-18.
  • Marks, Karl, Birokratija i javnost, “Vuk Karadžić“, Beograd, Savremena administracija, Beograd, 1965.
  • Moren, Edgar, Duh vremena. 2, Nekroza, BIGZ, 1979.
  • Paić, Žarko, Politika identiteta: kultura kao nova ideologija. Zagreb, Antibarbarus, 2005.
  • Pavlović, Živojin, Ispljuvak pun krvi, Beograd, Dereta, 1990.
  • Petranović, Branko, Zečević, Momčilo, Jugoslavija 1918-1988. Tematska zbirka dokumenata, Izdavačka radna organizacija „Rad“, Beograd 1988.
  • Popov, Nebojša, Sukobi. Društveni sukobi – izazov sociologiji, Beograd, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1990.
  • Popović, Mihailo, et al., Društveni slojevi i društvena svest, Centar za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd, 1977.
  • Petrović, Gajo, Supek, Rudi (ur.) Praxis,1/2, jun-lipanj 1968: Dokumenti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1968.
  • Strpić, Dag. „Obrazovanje, tehnološki i društveni razvoj i društvena infrastruktura”, Naše teme, 32, 1-2, 1988, 24-42.
  • Suvin, Darko, Samo jednom se ljubi, Radiografija SFR Jugoslavije, 1945.-72. Uz hipoteze o početku, kraju i suštini, Rosa Luxemburg Stiftung, Beograd, 2014.
  • Horvat, Branko, Ogled o jugoslavenskom društvu. Beograd: Jugoslavenski inst. za ekonomska istraživanja, 1967.
  • Woodward, Susan, Socialist Unemployment: The Political Economy of Yugoslavia 1945-90, Princeton, Princeton UP, 1995.
PERIODIKA Politička revija 1/2019 1/2019 УДК 338.2(497.1)“1968“:316.334.3 23-39
ç