Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА

КРИЗА ЛЕГИТИМНОСТИ И ПРЕСТАНАК ПОЛИТИЧКЕ ОБЛИГАЦИЈЕ, ИЛИ ПРАВО И ДУЖНОСТ ГРАЂАНСКЕ НЕПОСЛУШНОСТИ

Сажетак

У чланку се указује на неопходност постојања сталног и континуираног процеса легитимизације политичке власти, јер у једном демократском друштву власт не може почивати на некаквој a priori обезбеђеној и трајној легитимности, нити на тзв. аутолегитимизацији. У супротном, при одсуству или заказивању таквог легитимизацијског процеса, долази до кризе легитимитета која, у случају озбиљног дефицита овог својства власти, може произвести ситуацију у којој не само да је могућ престанак важења политич­ке облигације грађана на послушност, већ је непослушност онда и њихова грађанска дужност. Сходно томе, настоји се испитати да ли је могуће прецизно утврдити на којој тачки или на ком свом степену криза легитимности изискује престанак ове политичке облигације, и које су то области које улазе у легитимизацијски основ и које, стога, морају бити предмет критичке анализе приликом сваког тестирања легитимитета неке конкретне политичке власти.

кључне речи:

Референце

  1. Albrecht, Alfred, „Правна држава”, Гледишта, бр. 10-12, 1989.
  2. Arendt, Hannah, „Civil disobedience”, у: Crisis of the Republic, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972.
  3. Арент, Хана, „О насиљу”, прев. Јасна и Илија Вујачић, у: Чедомир Чупић, Политичка антропологија: хрестоматија, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  4. Баста, Данило, „Петнаест минута о природи Радбрухове формуле“, Архив за правне и друштвене науке, год. 82, бр. 1-3, 1996.
  5. Баста, Лидија Р., текст у оквиру анкете: „Шта je правна држава?”, Гледишта, бр. 10-12, 1989.
  6. Чавошки, Коста, „Владавина права и аномија“, у: Миодраг Јовичић (ур.), Успостављање модерне демократске и правне државе у Србији, САНУ, Београд, 1997.
  7. Друштвени уговор”, одредница у: Мијатовић, Бошко, Вујачић, Илија, Маринковић, Танасије, Појмовник либералне демократије, Службени гласник, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2008.
  8. „Друштвени уговор”, одредница у: Срдић, Милутин, Адамовић, Љубиша С. et al., Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд,
  9. Dworkin, Ronald, “Civil disobedience”, у: R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Mass., 1977.
  10. Dyzenhaus, David, “The legitimacy of legality”, Archiv für Rechts und Sozialphi­losophie, год. 82, бр. 3, 1996.
  11. „Грађанска непослушност”, у: Мијатовић, Бошко, Вујачић, Илија, Маринковић, Танасије, Појмовник либералне демократије, Службени гласник, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2008.
  12. Habermas, Jürgen, „Грађанска непослушност тест за демократску правну државу”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  13. Habermas, Jürgen, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu, Naprijed, Zagreb, 1982.
  14. Хајек, Ф. А., Студије из филозофије, политике и економије, Paideia, Београд,
  15. Jelovac, Dejan, „Kako je moguća građanska neposlušnost u savremenom demo­kratskom poretku?”; интернет: www.radiostudent.si/projekti/demokracija/teksti/28nepokorscinash.html.
  16. Келзен, Ханс, Општа теорија права и државе, Архив за правне и друштвене науке, Београд, 1951.
  17. Келзен, Ханс, Шта је правда, са поговором Данила Басте: „Келзеново разарање правде”, „Филип Вишњић“, Београд, 1998.
  18. Kervegan, Jean-François, „Хегел и правна држава“, Гледишта, бр. 10-12, 1989.
  19. Матић, Милан, Човек и политика, у: Милан Матић, Одабрана дела, књига IV, ИПС, Београд, 2007.
  20. Матић, Милан, „Грађанин”, одредница у: Милан Матић, Војислав Становчић (урс.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Бе­оград, 1993.
  21. Матић, Милан, Подунавац, Милан, Политички систем: Теорије и принципи, ФПН, Београд, 1997.
  22. Мировић, Александра, „Дискурзивна демократија као специфичан облик делиберативно-демократског модела“, Српска политичка мисао, бр. 1/09, ИПС, Београд, 2009.
  23. Молнар, Александар, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002.
  24. Neumann, Franz, „O granicama opravdane neposlušnosti”, у: Franz Neumann, Demokratska i autoritarna država: Studije o političkoj i pravnoj teoriji, Naprijed, Zagreb, 1974.
  25. Parekh, Bhikhu, “Political theory: Traditions in political philosophy”, у: Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Scien­ce, Oxford University Press, 1996; интернет: fpn.bg.ac.yu/pages/p_id3/data/Bhikhu%20Parekh%20prevod.doc.
  26. Павловић, Душан, „Филозофски основи права” (приказ књиге: Коста Чавошки, Увод у право I: Основни појмови и државни облици), Српска поли­тичка мисао, бр. 1, ИПС, Београд, 1995.
  27. Подунавац, Милан, „Појам грађанина” (извод из: М. Подунавац, Принцип грађанства и поредак политике), Република, бр. 192-193, 1998; интернет: www.еurope.com/zines/republika/arhiva/98/192/INDEX.htm.
  28. „Правни позитивизам: Џон Остин“; интернет: www.ius.bg.ac.yu/prof/materijali/dajgor/jusnaturalizam%20i%20pravni%20pozitivizam.ppt.
  29. Радбрух, Густав, Филозофија права, Нолит, Београд, 1980.
  30. Радбрух, Густав, Правни и други афоризми, ур. и прев. Данило Н. Баста, Досије, Београд, 2007.
  31. Ролс, Џон, Теорија правде, Службени лист, Београд, ЦИД, Подгорица, 1998.
  32. Русо, Жан-Жак, Друштвени уговор: О пореклу и основима неједнакости међу људима; Расправа о наукама иуметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 1993.
  33. Спасић, Ивана, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.), Критички појмовник цивилног друштва (II), Група 484, Београд, 2004.
  34. Становчић, Војислав, „Чему се покоравати државној власти? Увод у разматрање о условности и двостраности политичке обавезе грађана”, Наше теме, бр. 9, 1986.
  35. Становчић, Војислав, „Декларације о правима и слободама у Америчкој и Франпуској револицији”, Анали Правног факултета, бр. 6, Београд, 1989.
  36. Становчић, Војислав, „Легалитет и легитимитет“, Идеје, бр. 4, Београд, 1986.
  37. Становчић, Војислав, „О основама и карактеру политичке облигације грађана”, Анали Правног факултета, бр. 1-4/01, Београд, 2001.
  38. Становчић, Војислав, „Правни позитивизам, релативизам и ‘вредносни неутрализам’: Поистовећивање легалитета и легитимитета”, Правни живот, бр. 10, 1986.
  39. Становчић, Војислав, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI, књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992.
  40. Становчић, Војислав, Власт и слобода, УПН, Чигоја штампа, Београд, 2003.
  41. Stevanović, Branislav D., “Theoretical and valuable foundations of the right to civil disobedience”, Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology and Psychology, 4, No. 1, 2005; интернет: www.ceeol.com.
  42. Strauss, Leo, Природно право и историја, ПЛАТО, Београд, 1997.
  43. Шарчевић, Един, „Појам правне државе”, Гледишта, бр. 10-12, 1989.
  44. Тадић, Љубомир, „Развитак и криза природног права у делу Lea Straussa“, поговор у: Leo Strauss, Природно право и историја, ПЛАТО, Београд, 1997.
  45. Тасић, Ђорђе, Проблем оправдања државе, Државна штампарија Краљевине СХС, Београд, 1920.
  46. Вујачић, Илија, Политичка теорија: Студије, портрети, расправе, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  47. Walzer, Michael, Obligations: Essays on Disobedience, War, and Citizenship, Harward University Press, Harward, 1970.
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 323.25+342.7 109-132