Tema broja

OSVRTI I ANALIZE

KRITIČKI OSVRT NA PREDUZETNIČKU PRIVREDU U NOVOM PAZARU IZMEĐU BOOM-a 90-IH I DANAŠNJEG SCLIMB-a

Sažetak

Pred vama je rad u kome su zbog istinitog iznošenja činjenica suspendovane emocije, pristrasnost i zavičajni patriotizam. Njegov cilj nije komparacija onoga nekada i ovoga sada, jer bi u uslovima u kojima surova stvarnost potire sve pa i najveće uspehe, to bilo uzaludno gubljenje vremena. Rad se bavi problemom grada mladih, nekada trgovinskom i džins-Mekom, koju danas potresa cunami nezaposlenosti, nemaštine, zamrznutog biznisa, niskog standarda, obroka u narodnim kuhinjama i cve surovije i neizvesnije budućnosti. U pitanju je sumorna prezentacija privrednog kraha jedne velike čaršije. Čuveno preduzetništvo zasenila je brojka od blizu deset hiljada mladih koji su iskoristili Šengen-vizu i napustili grad i zemlju. Od stotinu upitanih studenata, šta posle diplomiranja na fakultetu, najmanje devedeset jednoglasno odgovora: samo vani, isključivo inostranstvo, Evropa ili ništa, bausteile, zašto da ne? Da li je ova teška istina i poražavajuća stvarnost nacionalni interes? Nije, ali ona jasnije od svega govori da nameštaj, cipele i džins nisu per­spektiva mladih, već sinonimi za delatnosti koje su zauvek izgubile trku sa stvarnošću. Mladi i kreativni ljudi ne žele biti u blizini samozvane i propale elite, nespremnih i kratkovidih vlasnika nepošteno stečenog (haram) kapi­tala koji danas zbog loših poslovnih odluka plaćaju visoku cenu. Mladima je dosta obećanja onih koji u svom dvorištu ne vide tolike rudnike zlata.

Ključne reči:

Reference

  1. Војновић Лујо, Записи племенитога госпара Марина Маројице Кабоге о његовом посланстеу у Херцеговини 1701 и у Цариграду 1706, Споменик, XXXIV, 2. разред 31, Српска књижевна задруга, Београд, 1898.
  2. Волерстин Имануел, Опадање америчке моћи, ЦИД, Подго­рица, 2004.
  3. Гиљфердинг Фјодорович Александар, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији, Веселии Маслеша, Сарајево, 1972.
  4. Грујић М. Радослав, „Кад су грађена камена утврђења Новог Пазара“, Гласник Скопског научног друштва, 1935, XIV.
  5. Дневни лист Блиц, 24. априла 2009.
  6. Donnely James Jr. and Skinner J. Steven.: The New Banker-Develping Leadershhip in a Dynamic Era, Dow Jones-Irwin Homevood, Illinois, 1989.
  7. Душанић Б. Јован, Бећарска економија – транзиција y Србији, Београдска пословна школа, Београд, 2008.
  8. Ђурковић Миша, „Транзиција без трансформације или како je у Србији од номенклатуре настала елита“, Нацинални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 3/2010.
  9. Закон о лековима и медицинским средствима, Службени гласник РС, бр. 30/2010.
  10. Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  11. Јакшић Миомир и Пејић Лазар, Доктрине великих економиста, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд, 1995.
  12. Кантон Џејмс, Екстремна будућност, Clio, Београд, 2009. (Превео са енглеског: Ђорђе Трајковић)
  13. Крешевљаковић Хамдија, „Еснафи и обрти у Босни и Херцеговини I“, Зборник за народни живот и обичаје, III, Загреб, 1935.
  14. Софокле, Еуридика, Просвета, Београд, 1973, (У: Маркс Карл, Капитал, Критика политичке економије I-III, Просвета, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1979.
  15. Маџар Љубомир, О пропасти српске економије: „Динкић директно угрожава буџет“, Недељни Телеграф, понедељак, 5. април 2011. (Пише: Милош Обрадовић).
  16. Мор Томас, Утопија, Култура, Београд, 1964, {Превод: Ф. Баришић). (У: Милан Петричковић, „Сиромаштво у функцији егзистенцијалне отуђености становништва Србије“, Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, Београд, 69/2011.
  17. Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Новог Пазара, Градско веће града Новог Пазара, Но­ви Пазар.
  18. Палавестра Влајко, Легенде из старог Сарајева, друго издање, Норт арт, Земун.
  19. Пантић Мирослав, „Дубровчанин Никола Бошковић и рашке старине“, Зборник за ликовне уметности, Матица српска, књ. 8, Нови Сад, 1972.
  20. Пантић Мирослав, „Новопазарски записи Дубровчанина Сима Будманија из 1734. године“, Из књижевне прошлости – студије и огледи, Српска књижевна за­друга, Београд, 1978.
  21. Република Србија Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији године. Први резултати, Бе­оград, 2011.
  22. РТС, 2. новембар 2010.
  23. РТС и Радио Телевизија Војводине, 2. фебруар 2011.
  24. Санџакпрес, Нови Пазар, 29. јун, 2011.
  25. Sica Alan, Max Weber and the New Century, Transaction Publishers, London, 2004.
  26. Тотић Ибрахим, „Проблеми у здравственом систему – независно од политике финансирања“, Здравствена заштита, Комора здравствених установа Србије, Београд, бр. 2/2011.
  27. Тофлер Алвин, Шок будућности, Пословни систем Грмеч, Београд, 1997.
  28. Ћурчић Урош, Банкарски портфолио менаџмент, Фељтон, Нови Сад.
  29. Фајфер Кристијан, Шећерагић Бисера, Перцепција при­ватное бизнис сектора Санџака о политичком и економском амбијенту: емпиријска студија, Нови Пазар, Форум Ziviler Friedensdienst, Regional Office: Европски покрет у Србији, Локално веће Нови Пазар, 2009.
  30. ФоНет, Б 92, 6. мај 2007.
  31. Хаџијахић Мухамед, „Сарајевске џамије у народној предаји“, Зборник за живот и обичаје Јужних Славена, ХХХ/2, Загреб, 1936.
  32. http://novipazar.wordpress.com/2011/06/19/pod-zemljomzlato-a-na-zemlji-mucenici. Под земљом злато, а на земљи мученици, недеља, 19, 20. јун, 2011.
  33. http://www.kurir-info.rs/srbija/novi-pazar-na-sirotinjskomkazanu-l.867-ljudi-54841.php. На сиротињском казану 1.867 људи, петак, 15. октобар, 2010.
  34. http://www.akter.co.rs/ekonomijaprint/3321-u-srbiji-rastenezaposlenost.html. „Владине мере за запошљављње нису дале резултате.“ (Пише: Славољуб Арсенијевић, понедељак, 31. јануар, 2011.
  35. Шљукић Срђан, „Социолошки профил нових српских велепоседника“, Национални интерес, бр. 3/2010.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2012 УДК 330.34+338.124.4(497.11) 293-331
ç