Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНИ СУКОБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ

КРЕВЕЛДОВ СПОР СА КЛАУЗЕВИЦЕМ – ДА ЛИ ЈЕ СМИСАО РАТА ПОЛИТИЧКИ?

Сажетак

Проучавајући разлоге због којих модерне оружане снаге чак и изузетно моћних држава нису у стању да извојују победу у сукобима ниског интензитета Мартин ван Кревелд је дошао до закључка да се корен проблема налази у клаузевицевском схватању рата. У раду се разматрају кључни аргументи којима Кревелд настоји да побије Клаузевицево схватање рата као политичког инструмента: 1) постојање „нетројствених“ ратова, 2) успон тоталног рата који не само да није инструмент политике, него прети да прогута политику и 3) постојање ратова који се не воде због политичких циљева, него у име правде, религије и опстанка заједнице. Пореде се и критички сагледавају Клаузевицеви и Кревелдови одговори на питања ко води рат, у чему је логика рата и зашто се воде ратови. Показано је да Клаузевицева теорија пружа одређени отпор Кревелдовом превредновању и да логика рата нужно лежи у политичкој равни, управо како је то тврдио Клаузевиц. Аутори доказују да јаз између Клаузевицевог и Кревелдовог схватања узрока рата настаје због различитих перспектива из које ова два теоретичара посматрају рат. Закључено је да се непријатељи у рату боре за постизање својих циљева, то јест за остваривање/заштиту онога што опажају као свој интерес и/или ширење/одбрану својих (друштвених или групних) вредности, што је одређење циљева рата које уважава и Клаузевицев поглед одозго, визуру доносилаца политичких одлука, као и Кревелдов поглед одоздо, који рачуна са мотивима чланова друштва (групе) који иду у рат.

кључне речи:

Референце

  1. Диркем Емил, О подели друштвеног рада, Просвета, Београд, 1972.
  2. Жомини Анри, Преглед ратне вештине, Војно дело, Београд, 1952.
  3. Кајтез Илија, Мудрост и мач, филозофи о тајнама мира и рата, МЦ „Одбрана“, Београд, 2012.
  4. Кинђић Зоран, „Рат и духовност“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016, стр. 279-306.
  5. Клаузевиц Карл фон, О рату, Војно дело, Београд, 1951.
  6. Милошевић Никола, Сенке минулих љубави, Нова књига, Подгорица, 2005.
  7. Мишић Живојин, Стратегија, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1993.
  8. Старчевић Срђан, Кајтез Илија, Вукадиновић Горан, „Рат у светлу Босијеове историје филозофије и политичке етике“, Војно дело, МЦ „Одбрана“, Београд, бр. 1/2017.
  9. Старчевић Срђан, Кајтез Илија, Вукадиновић Горан, „Рат у средишту политичког – актуелност Шмитовог погледа на рат“, Војно дело, МЦ „Одбрана“, Београд, бр. 1/2016, стр. 102-121.
  10. Стојадиновић Миша, Рашковић Таловић Виолета, „Изазови развоја демократије у савременом друштву: политичко насиље и теорија (не)праведног рата“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016, стр. 49-64.
  11. Bassford Christopher, „The Primacy of Policy and the ‘Trinity’ in Clausewitz’s Mature Thought“, in: Clausewitz in the Twenty-First Century (eds. Hew Stracher, Andreas Herberg-Rothe), Oxford University Press, Oxford, 2007, стр. 74-90.
  12. Creveld Martin van, Pussycats: Why the Rest Keeps Beating the West and What Can Be Done About It, Create Space Independent Publishing Platform, 2016.
  13. Dirkem Emil, Pravila sociološke metode, Savremena škola, Beograd, 1963.
  14. Esdaile Charles, Napoleon’s Wars, An International History, 1803–1815, Penguin Books, London, 2007.
  15. Hejvud Endru: Politika, Clio, Beograd, 2004.
  16. Karneiro Robert L., „Politička ekspanzija kao izraz principa eliminacije kroz konkurenciju“, u zborniku: Politička antropologija (priredio: Čupić Čedomir), Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2002.
  17. Kreveld Martin van, Komandovanje u ratu, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd, 1992.
  18. Kreveld Martin van, Transformacija rata, Službeni glasnik, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2010.
  19. Mello Patrick А., „In Search of New Wars: The Debate about a Transformation of War“, European Journas of International Relations, SAGE Journals, March 2010, стр. 1-13.
  20. Mićunović Dragoljub, Istorija društvenih teorija, tom 1, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
  21. Parkinson Roger, The Peninsular War, Wordsworth Editions, Ware, Hertfordshire, 2000
  22. Patou-Mathis Marylene, Prehistorie de la violence et de la guerre, Odile Jacob, Paris, 2013.
  23. Schuurman Bart, „Clausewitz and the ‘New War’ Scholars“, Parameters, S. Army War College, Carlisle, Spring 2010, стр. 89-100.
  24. Stanovčić Vojislav, Političke ideje i religija, tom 1, Udruženje za političke nauke, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2003.
  25. Šušnjić Đuro: Teorije kulture, Zavod za udžbenike, Beograd, 2015.
  26. Tili Čarls, Evropske revolucije 1492–1992, CID, Podgorica, 2005.
  27. Villacres Edward, Bassford Christopher, „Reclaiming the Slausewitzian Trinity“, Parameters, S. Army War College, Carlisle, Autmn 1995, стр. 9-19.
  28. Waldman Thomas, „Politics and War: Clausewitz’s Paradoxical Equation“, Parameters, S. Army War College, Carlisle, Spring 2010, стр. 1-13.
  29. Waldman Thomas, War, Clausewitz, and the Trinity, Department of Politics and International Studies, University of Warwick, June
  30. Zimel Georg, O tajni i tajnom društvu, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2015.
  31. Zimel Georg, Religija, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2015.
периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 355.01(091) 117-134