Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ГЛОБАЛНИ ЕКОНОМСКИ ТРЕНДОВИ

KОВИД КАПИТАЛИЗАМ И ТРЖИШТЕ РАДА

Сажетак

Криза изазвана пандемијом КОВИД 19 букнула је у марту 2020. године, донела је време неизвесности како за појединце, тако и за привреду и предузећа . У првим месецима кризе, настала је и највећа материјална штета за предузећа, али и губитак радних места за одређен број запослених лица.
Предмет овога рада је понашања развијених земаља и анализа тржишта радa током пандемије. Циљ истраживања је да се покаже штета изазвана пандемијом КОВИД 19 и какве су последице које су довеле до великих промена. У раду је коришћен теоријско-методолошки приступ који се огледа у описно-аналитичкој методи. Добијени резултати указују на велике негативне ефекте по економије земаља које су највише погођене овом пандемијом. Дошло је и до промене у међународним односима на пример, односу САД и Кине. Закључак је да је током пандемије дошло до поремећаја комуникације и истакнута је социјална дистанца. Из тих разлога је коришћен дигитални маркетинг како би надоместио комуникацију произвођача са запосленима и потрошачима.
Претходна светска економска криза из 2008. године, али и ова из 2020. године, допринеле су да се неформални рад као облик рада још више развије. У потпуно неповољном положају нашли су се женска радна популација и млади који траже запослење, слабије образовани, као и тешко запошљиве категорије као што су на пример инвалиди рада.

кључне речи:

Референце

  • International Labour Organization Monitor [ILO]. 2021. “COVID-19 and the world of work. COVID-19 is causing activity to collapse and unemployment to soar, Seventh edition Updated estimates and analysis.ˮ Last access February 4 2021. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/ dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf.
  • International Labour Organization [ILO]. 2020. “A policy framework for tackling the economic and social impact of the COVID-19 crisis.ˮ Last access February 8 2021. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745337.pdf.
  • Ivanovska, Dijana and Maja Kuzmanovska. 2021. “Post-Covid Market Challenges For Marketing Strategies.ˮ Macedonian International Journal of MARKETING (13): 56‒68. UDC 658.8:005.21]:004}:616.98:578.834.
  • Jones Lora, Palumbo Daniele and Brown David. 2021. “How the pandemic has changed the world economy.ˮ BBC News. Last access October 4 2021. ttps://www.bbc.com/news/business-51706225.
  • Maksimović, Marijana. 2020. „Upravljanje ljudskim resursima i održivi
   razvoj: zelena radna mesta.ˮ U Izazovi održivog razvoja u Srbiji i Evropskoj uniji, ur.
   Predrag Jovanović i Sanja Stojković Zlatanović, 244‒263. Beograd: Institut društvenih nauka.
  • Maksimović, Marijana. 2021a. Tržišna ekonomija i poslovna kultura: Nemačka i Japan. Beograd: Institut društvenih nauka.
  • Maksimović, Marijana. 2021b. “The Role Of The State In The 21st Century.ˮ In Towards a Better Future: State and Society, Eds Goran Ilik and Angelina Stanojoska. Bitola: International Scientific Conference Faculty of Law – Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 19‒3. UDC 364-146.2(73:510):339.13.012.42 135.
  • Maksimović, Marijana. 2021c. “Covid 19 And Job Loss.” Macedonian International Journal of “MARKETING” (13): 128‒133.
  • McKinsey&Company. “The coronavirus effect on global economic sentiment 2021.ˮ Survey. Last access Decembar 16, 2021. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment.
  • Mearsheimer J. John. 2021. “The Inevitable Rivalry America, China, and the Tragedy of Great-Power Politics.ˮ Foreign Affairs. Last access December 23, 2021. https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-10-19/inevitable-rivalry-cold-war?utm_medium=promo_email&utm_source=lo_flows&utm_campaign=registered_user_welcome&utm_term=email_1&utm_content=20211223.
  • Milanović, Branko. 2021a. „I Kina je kapitalistička zemlja.ˮ DW. Razgovor vodio: Zoran Arbutina. Poslednji pristup 27. decembar 2021. https://www.dw.com/bs/branko-milanovi%C4%87-i-kina-je-kapitalisti%C4%8Dka-zemlja/a-56173804.
  • Milanović, Branko. 2021b. „Nevolje za Evropu – jačanje Kine i migracije iz Afrike.ˮ Danas. Poslednji pristup 27. decembar 2021. https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/nevolje-za-evropu-jacanje-kine-i-migracije-iz-afrike/.
  • Pribićević, Ognjen. 2020. „Trump, Brexit And The Crisis Of The Liberal World Order.ˮ Teorija in praksa, 57 (2): 471‒488. Posledni pristup 23. decembar 2021. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/trump-brexit-in-kriza-liberalne-svetovne-ureditve.pdf?sfvrsn=0.
  • Pribićević, Ognjen. 2021. „Tramp, Bregzit i Rusija.ˮ Međunarodni problemi 73 (1): 87–105. doi: https://doi.org/10.2298/MEDJP2101087P.
  • Roubini, Nouriel. 2020a. “A Greater Depression?ˮ Project Syndicate. Last access December 24, 2021. https://www.project-syndicate.org/commentary/coronavirus-greater-great-depression-by-nouriel-roubini-2020-03.
  • Roubini, Nurijel. 2020b. “Dr Propast: Sledi decenija očaja za globalnu ekonomiju.ˮ BIZ Life. Poslednji pristup 27. decembar 2021. https://www.bizlife.rs/dr-propast-sledi-decenija-ocaja-za-globalnu-ekonomiju/.
  • Šuvaković, Uroš. 2020. „O metodološkom problemu nekritičkog preuzimanja pojmova na primeru upotrebe pojma „socijalna distancaˮ tokom pandemije COVID-19.ˮ Sociološki pregled 54 (3): 445–470. doi: 10.5937/socpreg54-27896.
  • Telegraf biznis. 2021. „Programeri su novi bankari: U narednih 5 godina nestaće 100.000 radnih mesta.ˮ Poslednji pristup 23. januar 2022. https://biznis.telegraf.rs/it-biz/3397486-programeri-su-novi-bankari-u-narednih-5-godina-nestace-100000-radnih-mesta.
  • The green economy : a pathway to sustainable development. 2022. Last acces January 17, 2022. http://dbqpbvms.org/userfiles/documents/green_economy.pdf.
  • Trapara, Vladimir. 2021. „Međunarodni odnosi u doba korone: preispitivanje koncepta entropijeˮ. Međunraodni problemi 73 (1): 39–57. doi: https://doi.org/10.2298/MEDJP2101039T.
периодика Српска политичка мисао 2/2022 2/2022 УДК 616.98:578.834]:331.5 55-74