Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ, ЕКОЛОШКЕ ПАРТИЈЕ И ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПОКРЕТИ

КОРПОРАТИВИСТИЧКО И ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТСКО ПОЛИТИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ: РАЗЛИКОВАЊА И МОГУЋНОСТ КОЕГЗИСТЕНЦИЈЕ

Сажетак

У овом чланку разматрано је питање политичког представљања у корпоративизму, уз образлагање због чега му је оно својствено. Корпоративизам је у ту сврху упоређен с демократијом и либерализмом. Тачније речено, начела и поставке корпоративистичког политичког представљања овде су најпре упоређена с начелима и поставкама политичког представљања у демократији, а потом и у либерализму. У овим поређењима нагласак је стављен на три питања: 1. да ли они могу заједно постојати у истом политичком систему; 2. да ли они могу бити компатибилни и комплементарни; и 3. како би то могли бити. На крају је изложен преглед четири модела институционализовања корпоративистичког политичког представљања, парламентарног и ванпарламентарног, као и седам могућих начина усвајања одлука у корпоративистичким скупштинама и скупштинским већима.

кључне речи:

Референце

  Гајић, Новак. 2020. „Сложеност корпоративизма и тешкоће његовог разумевања и одређења.” Српска политичка мисао 27 (3): 243–267. DOI: 10.22182/spm.6932020.10.

  Јанковић, Владета. 2018. Античке изреке. Београд: Лагуна.

  Монтескје, Шарл де. [1748] 2011. О духу закона. Београд: Завод за уџбенике.

  Carlyle, Thomas. [1841] 2013. On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History. New Haven and London: Yale University Press.

  Cole, George Douglas. 1917. Self Government in Industry. London: G. Bell & Sons.

  Crouch, Colin. 2006. “Neo-corporatism and Democracy.” In The Diversity of Democracy: Corporatism, Social Order and Political Conflict, eds. Colin Crouch and Wolfgang Streeck, 46–70. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. [1821] 1989. Osnovne crte filozofije prava: S Hegelovim vlastoručnim marginama u njegovu priručnom primjerku filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša, Svjetlost.

  Lehmbruch, Gerhard. 1977. “Liberal Corporatism and Party Government.” Comparative Political Studies 10 (1): 91–126. DOI: 10.1177/001041407701000105.

  Lehmbruch, Gerhard. 1984. “Concertation and the Structure of Corporatist Network.” In Order and Conflict in Contemporary Capitalism, ed. John Goldthorpe, 60–80. Oxford: Clarendon Press.

  Marx, Karl. [1867] 1977. Kapital: Kritika političke ekonomije. Prvi tom. Beograd: Prosveta, Institut za izučavanje radničkog pokreta.

  Pavlović, Srđa. 2016. “Montenegro’s ‘stabilitocracy’: The West’s support of Đukanović is damaging the prospects of democratic change.” LSE. 23. December 2016. https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/12/23/montenegros-stabilitocracy-how-the-wests-support-of-dukanovic-is-damaging-the-prospects-of-democratic-change/.

  Piketty, Thomas. [2019] 2020. Capital and Ideology. Cambridge, Massachusetts & London, England: The Belknap Press of Harvard University Press.

  Platon. [cca 360. p.n.e] 1976. Država. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.

  Sajó, András. 1999. Limiting Government: An Introduction to Constitutionalism. Budapest: CEU Press.

  Streek, Wolfgang, and Lane Kenworthy. 2005. “Theories and Practices of Neocorporatism.” In The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization, eds. Thomas Janoski, Robert R. Alford, Alexander M. Hicks & Mildred A. Schwartz, 441–460. Cambridge: Cambridge University Press.

  Tokvil, Aleksis de. [1835] 1990. O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića; Titograd: CIID.

Политичка ревија 1/2024 1/2024 УДК 321.65:321.7 63-83