Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

КОНТРОЛА МАГИСТРАТА У АТИНСКОМ ПОЛИСУ

Сажетак

У атинском полису дужност магистрата (сем функције стратега) могао је да обавља сваки пунолетан и пуноправан грађанин, без икаквог искуства у обављању те функције. Због могућих злоупотреба или могућих неиспуњавања дужности услед неискуства у атинском полису су постојале одређене контроле магистрата у виду процедура dokimasia ton archon, eisangelia, epicheriotonia, apocheriotonia, apophasis и euthinai. Процедура euthinai се издваја у односу на остале процедуре по својој обавезности и аутоматској примени и кроз њу су морали проћи сви магистрати по истеку свог мандата. Ова процедура је имала велики значај у очувању демократског уређења атинског полиса, јер сама чињеница да су њој подвргавани сви магистрати након окончања мандата, говори о томе колико су Атињани били свесни да мора постојати контрола државног апарата. Због горе наведених специфичности ове процедуре које се уочавају анализом правноисторијских извора, она ће детаљно бити обрађена, како сам ток процедуре, тако и казне које су проистицале из ње.

кључне речи:

Референце

  • Аврамовић Сима, Станимировић Војислав, Упоредна правна традиција, Правни факултет Београд, Београд 2016.
  • Аврамовић Сима, „О подели на јавно и приватно право у грчким полисима“, Анали ПФБ, 1982/5.
  • Аристотел, Устав атински, превод Петар Јевремовић, Плато, Београд 1997.
  • Вркатић Ивана, „Eisangelia-процедура импичмента у класичној Атини”, Правна ријеч, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука 2017.
  • Вркатић Ивана, „Развој института атимије у грчком праву“, Civitas, 2018/1.
  • Aeschines, Aeschines, енглески превод Charles D. Adams, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1919.
  • Andocides, Minor Attic Orators in two volumes 1, Antiphon Andocides, енглески превод K. J. Adeleye Gabriel, “The purpose of Dokimasia”, Greek, Roman, and Byzantine Studies, vol. 24, No. 2 (2011).
  • Allen Danielle, The World of Prometheus: The Politics of Punishing in Democratic Athens, Princeton University Press, New Jersey 2000.
  • Demosthenes, Demosthenes, енглески превод C. A. Vince, M. A. and J. H. Vince, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1926.
  • Demosthenes, Demosthenes, енглески превод Norman W. DeWitt, Ph.D., and Norman J. DeWitt, Ph.D. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1949.
  • Dinarchus, Minor Attic Orators in two volumes, 2, енглески превод J. O. Burtt, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London William Heinemann Ltd. 1962.
  • Hyperides, Minor Attic Orators in two volumes, енглески превод J. O. Burtt, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1962.
  • Isaeus, Isaeus, енглески превод Еdward Seymour Forster, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William HeinemannLtd.1962.
  • Lysias, Lysias, енглески превод W.R.M. Lamb, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1930.
  • http://www.perseus.tufts.edu
  • Carawan Edwin, “Eisangelia and Euthyna: the Trials of Miltiades, Themistocles and Cimon”, Greek, Roman and Byzantine Studies, 28, 1987.
  • Conover Kellam, First Atenian Law Against Bribery, april 2013.
  • Hansen Mogens Herman, “Rhetores and Strategoi in Fourth- Century Athens”, Greek, Roman and Byzantium Studies, 1983.
  • Hansen Mogens Herman, Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakouroi, Atimoi and Pheugontes, Odense University Press, Odense, 1976.
  • Hansen Mogens Herman, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, University of Maidment, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd.       1968.
  • Oklahoma Press, Norman 1999.
  • Harrison Alick Robin Walsham, The Law of Athens-Procedure, Oxford University Press, Oxford 1971.
  • Kappelos Aggelos, Lysias 21- A Commentary, Trends in Classic, vol 28, Walter de Gruyter Gmbh, Boston–Berlin 2014.
  • MacDowell Douglas, “Athenian Laws about Bribery”, RIDA, ser. 3 vol 30, 1983.
  • MacDowell Douglas, The law in Classical Athens, Thames and Hudson LTD, London 1978.
периодика Политичка ревија 4/2018 4/2018 УДК 340.15(38) 141-155