Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

КОНЦЕПТ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ: СЛУЧАЈ ЕУ

Сажетак

Примарна истраживачка интенција овога рада су идеациони и бихевиорални феномени који карактеришу процес формулисања стратешке агенде ЕУ. У првом делу рада, аутори анализирају теоретске про­блеме у дефинисању концепта стратешке културе као проблеме односа стратешке културе и понашања политичких ентитета in genere. У другом делу рада, аутори као важне стратешке квалитетe ЕУ идентификује: инклинирање ка мирном разрешавању конфликата и профилактичку употребу проактивних мера зарад иницијалног спречавања конфликата, мултилатерализам и поштовање владавине међународног пра­ва, слабљење супрематије НАТО у сфери европске безбедносне и одбрамбене сарадње и употребу оружаних снага као последњег средства у кризним ситуацијама.

кључне речи:

Референце

  1. Aggestam, L. „A Common Foreign and Security Policy: Role Concepti­ons and the Politics of Identity in the EU”, у Aggestam, L, Hyde-Price, (ур.) New Perspectives on Security and Identity in Europe, Macmillan, London, 2000, стр. 86-115.
  2. Anderson, S. и Thomas, S. „European Security and Defense Policy Demystified”, Armed Forces & Society, 33(1), 2006, стр. 24-42.
  3. Art, R. „Europe Hedges Its Security Bets”, у Paul, V, Wirtz, J. J, Fortman M. (ур.) Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century, Stanford University Press, Stanford, 2004, стр. 179-214.
  4. Barnes, B. „Practice as Collective Action”, у Schatzki, R., Knorr-Cetina, K, Savigny, E. (ур.): The Practice Turn in Contemporary Theory, Routledge, London, 2001, стр. 17-29.
  5. Barnett, M. N. и Finnemore, „The Politics, Power and Pathologies of International Organizations”, International Organization, 53(4), 1999, стр. 699-732.
  6. Berger, T Cultures of Antimilitarism: National Security in German and Japan, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1998.
  7. Booth, K. Strategy and Ethnocentrism, Holmes & Meier Publishers Inc, New York, 1979.
  8. Booth, K. „The Concept of Strategic Culture Affirmed“, у Jacobsen, C. G. (ур.): Strategic Power USA/USSR, Macmillan Press, London, 1990, стр. 121-130.
  9. Borzel, T,. и Risse, „Conceptualizing the Domestic Impact of Europe”, у Featherstone, K, Radaelli, C. (ур.) The Politics of Europeanization, Ox­ford University Press, Oxford, 2003, стр. 57-80.
  10. Cornish, P. и Edwards, G. „Beyond the EU/NATO Dichotomy: The Be­ginnings of a European Strategic Culture”, International Affairs, 77(3), 2001, стр. 587-603.
  11. Duffield, J. World Power Forsaken: Political Culture, International Insti­tutions, and German Security Policy, Stanford University Press, Stanford, 1998.
  12. Elkins, D. J. и Simeon, R. „A Cause in Search of its Effect, or What does Political Culture Explain”, Comparative Politics, 11(2), 1979, стр. 127­145.
  13. Garnett, J. „Strategic Studies and its Assumptions”, у Baylis, J. et al (ур.):
  14. Contemporary Strategy: Theories andPolicies, Holmes and Meier Publis­hers, New York, 1975, стр. 3-21.
  15. Giegerich, B European Security and Strategic Culture: National Respon­ses to the EU’s Security and Defence Policy, Nomos, Baden-Baden, 2006.
  16. Gray, S. „National Style in Strategy: The American Example”, Inter­national Security, 6(2), 1981, стр. 21-47.
  17. Gray, S. Nuclear Strategy and National Style, Hamilton Press, Lanham, 1986.
  18. Gray, C. S. „Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back”, Review of International Studies, 25(1), 1999, стр. 49-69.
  19. Gray, C. S. Out of the Wilderness: Prime Time for Strategic Culture. Fort Belvoir, Defense Threat Reduction Agency, 2006.
  20. Grevi, C. S., Helly, D, Keohane, D. (ур.) European Security and Defence Policy: the first ten years (1999-2009), The European Union Institute for Security Studies, Paris, 2009.
  21. Howorth, J. „The CESDP and the Forging of a European Security Cultu­re”, Politique Europeenne, 8, 2002, стр. 88-108.
  22. Hudson, V „Culture and Foreign Policy: Developing a Research Agen­da”, у Hudson, V. (ур.): Culture and Foreign Policy, Lynne Rienner Pu­blishers, Boulder, 1997, стр. 1-24.
  23. Jepperson, L., Wendt, A, Katzenstein, P. J. „Norms, Identity and Cul­ture in National Security”, у Katzenstein, P. J. (ур.) The Culture of Natio­nal Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York, 1996, стр. 33-75.
  24. Johnston, A. I. Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton University Press, Princeton, 1995.
  25. Johnston, A. I. „Thinking about Strategic Culture”, International Secu­rity, 19(4), 1995, стр. 32-64.
  26. Jones, R. „Soviet Strategic Culture”, у Jacobsen, C. G. (ур.): Strate­gic Power: USA/USSR, Macmillan Press Ltd., London, 1990, стр. 35-49.
  27. Jones, S. The Rise of European Security Cooperation, Cambridge Univer­sity Press, Cambridge, 2007.
  28. Katzenstein, J. „Introduction: Alternative Perspective on National Se­curity”, у Katzenstein, P. J. (ур.) The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York, 1996, стр. 1-32.
  29. Kier, E. „Culture and Military Doctrine: France Between the Wars”, In­ternational Security, 19(4), 1995, стр. 65-93.
  30. Kier, E. „Culture and French Military Doctrine”, у Katzenstein (ур.): The Culture of National Security, Columbia University Press, New York, 1996, стр. 186-215.
  31. Klein, B. „Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and Alliance Defense Politics”, Review of International Studies, 14(2), 1988, стр. 133-148.
  32. Klein, B. „The Textual Strategies of the Military: Or, Have you Read any Good Defense Manuals Lately?“ у Der Derian, J, Shapiro, M. J. (ур.)
  33. International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Po­litics, Lexington Books, Lexington, 1989, стр. 97-112.
  34. Kupchan, C. A. The Vulnerability of Empire, Cornell University Press, Ithaca, 1994.
  35. Legro, J. „Military Culture and Inadvertent Escalation in World War II”, International Security, 18(4), 1994, стр. 108-142.
  36. Longhurst, K. Germany and the Use of Force: The Evolution of German Security Policy 1989-2003, Manchester University Press, Manchester, 2004.
  37. Manners, I. „Normative Power Reconsidered: Beyond the Crossroads”, Journal of European Public Policy, 13(2), 2006, стр. 182-199.
  38. Матић, М. Српска политичка традиција, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  39. Meunier, и Nicolaidis, K. „The European Union as a Conflicted Trade Power”, Journal of European Public Policy, 13(6), 2006, стр. 906-925.
  40. Meyer, C. „Convergence towards a European strategic culture? A con­structivist framework for explaining changing norms”, European Journal of International Relations, 11(4), 2005, стр. 523-549.
  41. Meyer, C. The Quest for a European Strategic Culture: Changing Norms on Security and Defence in the European Union, Palgrave, Houndmills, 2006.
  42. Poore, S. „Strategic culture”, у Glenn, J., Howlett, D, Poore, S. (ур.): Neorealism versus Strategic Culture, Ashgate Publishing Company, Bur­lington, 2004, стр. 45-75.
  43. Posen, B. „European Union Security and Defense Policy: Response to Unipolarity?“ Security Studies, 15(2), 2006, стр. 149-186.
  44. Radaelli, C. „Whither Europeanization? Concept Stretching and Substan­tive Change”, European Integration Online Papers, 4(8), 2000 [наведено 18. 11. 2009.]. Доступно на адреси: http://eiop.or.at/eiop/texte/2000008a.htm.
  45. Rousseau, D. L. Identifying Threats and Threatening Identities: The Social Construction of Realism and Liberalism, Stanford University Press, Stanford, 2006.
  46. Smith, M. E. „Conforming to Europe: The Domestic Impact of EU Fore­ign Policy Co-Operation”, Journal of European Public Policy, 7(4), 2000, стр. 613-631.
  47. Stojanović, Đ. Građansko društvo: istorijski razvoj koncepta, Medijska knjižara toug, Beograd, 2006.
  48. Стојановић, Ђ, Штрбац, К. „Глобалне безбедносне трансформације: експланаторни потенцијал савремених приступа међународној безбедности”, Српска политичка мисао, 26(4), 2009, стр. 201-226.
  49. Synder, Ј. The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuc­lear Operations, Rand Corporation R-2154-AF, Santa Monica, 1977.
  50. Synder, Ј. Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambi­tion, Cornell University Press, Ithaca, 1991.
  51. Swidler, A. „Culture in Action: Symbols and Strategies”, American Soci­ological Review, 51(2), 1986, стр. 273-286.
  52. Swidler, A. „What Anchors Cultural Practices?“ у Schatzki, T , Knorr-Cetina, K, Savigny, E. von (ур.): The Practice Turn in Contemporary Theory, Routledge, London, 2001, стр. 74-92.
  53. Tilly, C. „War Making and State Making as Organized Crime”, у Evans, P., Rueschemeyer, D, Skocpol, T (ур.) Bringing the State Back In, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, стр. 169-191.
  54. Vajdenfeld, V. и Vesels, V. (ур.) Evropa od A do Š, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2003.
  55. Вукчевић, Д. „Спољна и безбедносна политика ЕУ у светлу социјалног конструктивизма.”, Српска политичка мисао, 28(2), 2010, стр. 197-215.
  56. Weber, K., Smith, M, и Baun, (ур.): Governing Europe’s Neigbourhood: Partners or Periphery?, Manchester University Press, Manchester, 2007.
  57. Youngs, „Normative Dynamics and Strategic Interests in the EU’s Ex­ternal Identity“, Journal of Common Market Studies, 42(2), 2004, стр. 415-436.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 316.75+327(4-672EU) 311-344