Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

KONCEPT LJUDSKE BEZBEDNOSTI U STRATEGIJI NACIONALNE BEZBEDNOSTI IZ 2019. GODINE – KORAK UNAZAD

Sažetak

Sve veći broj razvijenih zemalja poslednjih godina inkorporira koncept ljudske bezbednosti u svoje nacionalne bezbednosne politike. Ovakva tendencija, u izvesnoj meri, prisutna je i u Republici Srbiji još od usvajanja Strategije nacionalne bezbednosti 2009. godine. Novom Strategijom nacionalne bezbednosti Republike Srbije iz 2019. godine, međutim, unose se određene izmene na ovom planu. Imajući u vidu mesto i ulogu Strategije nacionalne bezbednosti u polistrategijskom sistemu Republike Srbije, odnosno činjenicu da je reč o hijerarhijski najvišem strategijskom dokumentu Republike Srbije, u radu se nastoji analizirati obim implementacije ljudske bezbednosti u politiku nacionalne bezbednosti Republike Srbije, identifikovati prisutni indikatori koncepta ljudske bezbednosti, ali i prepoznati oni koji neopravdano iz nje izostaju. Polazeći od kvaliteta života pojedinaca, kao centralne tačke koncepta ljudske bezbednosti, komparativnom analizom Strategije nacionalne bezbednosti iz 2009. godine i Strategije nacionalne bezbednosti iz 2019. godine nastoji se ukazati na prisutnu regresiju u pogledu uvažavanja značaja bezbednosti i sigurnosti pojedinca, uporedo sa sve naglašenijim potenciranjem države kao glavnog referentnog objekta bezbednosti. Takođe, analizom sadržaja Strategije nacionalne bezbednosti iz 2019. godine teži se uočavanju „propusta“ načinjenih kako u fazi analize bezbednosnog okruženja, identifikacije ključnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti Republike Srbije, tako i formulisanja nacionalnih interesa i konkretnih ciljeva za njihovu realizaciju, a koji rezultiraju, u pojedinim aspektima, marginalizovanim uvažavanjem ljudske bezbednosti u ukupnoj nacionalnoj bezbednosti. U zaključku rada, osim uočenih nedostataka i manjkavosti, ukazuje se na zanemarena pitanja od značaja za ličnu bezbednost građana, ali i na dve pojave čije ignorisanje potencijalno može imati ozbiljne negativne implikacije na društvo u celini – siromaštvo i korupciju. Konačno, apeluje se na neophodno usklađivanje ili, preciznije, dopunjavanje državnog pristupa bezbednosti konceptom ljudske bezbednosti.

Ključne reči:

Reference

  • Димитријевић, Бојан. 2008. „Стратегија националне безбедности Србије (модел)“. Војно дело 60 (2): 65-92.
  • Драгишић, Зоран. 2010. „Национална безбедност-алтернативе и перспективе“. Српска политичка мисао 60 (2): 217-232. дои: 10.22182/spm.2822010.11.
  • Драгишић, Зоран, Драгаш, Орхан и Хаџић, Демир. 2013. „Људска права и људска безбедност“. Теме 37 (4): 1655-1667.
  • Dulić, Dragana. 2005. Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji, Izveštaj za 2004. godinu. Beograd: Fakultet civilne odbrane.
  • Ђорђевић, Дејан и Катанчевић, Владимир. 2016. „Компаративна анализа стратегијско-доктринарних докумената у сфери безбедности и одбране“. Војно дело 68 (3): 122-140. дои: 10.5937/vojdelo1603122D.
  • Đorđević, Ivica. 2013. Ljudska bezbednost: globalni kontekst i primena u Srbiji. Beograd:  Institut za uporedno pravo – Dosije Studio.
  • Ejdus, Filip. 2012. Međunarodna bezbednost: teorije, sektori i nivoi. Beograd: Službeni glasnik, Beogradski centar za bezbednosnu politiku.
  • Jolić, Tvrtko. 2013. „Nacionalni interes i moral u međunarodnim odnosima“ Politička misao 50 (1): 38-57.
  • Кековић, Зоран. 2009. „О нацрту Стратегије националне безбедности-критички прилог за расправу“. Војно дело 61 (2): 89-104.
  • Ковач, Митар. 2007. „Теоријски и методолошки аспекти израде и примене стратегије националне безбедности“. Војно дело 59 (3): 31-52.
  • Ковач, Митар и Стојковић, Дејан. 2009. Стратегијско планирање одбране. Београд: Војноиздавачки завод.
  • Републички завод за статистику [РЗС]. 2019. Сиромаштво и социјалне неједнакости, 2018.  Београд: Републички завод за статистику. https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20191015-siromastvo-i-socijalna-nejednakost-2018, 09.03.2020.
  • Simić, Dragan. 2007. „Savremene teorije bezbednosti“. U Antologija tekstova sa Škola reforme sektora bezbednosti, ur. Pavle Janković, 165-194. Beograd: ISAC Fond.
  • Стајић, Љубомир, Радивојевић, Ненад и Митровић, Владан. 2017. „Неки аспекти политике унутрашње безбедности као елементи Стратегије националне безбедности Републике Србије“. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 51 (4): 1325-1342. дои: 10.5937/zrpfns51-16569.
  • Стојковић, Биљана. 2009. „Различити приступи употреби појма стратегија у савременом добу“. Војно дело 61 (3): 241-269.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2009. Београд: Република Србија.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019. Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2019.
  • Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва. 2020. Апсолутно сиромаштво. Београд: Влада Републике Србије. http://социјално-укључивање-у-рс/подаци/апсолутно-сиромаштво, 09.03.2020.
  • United Nations Development Programme [UNDP]. 1994. Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. http://www.hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1994, 09.03.2020.
  • Форца, Божидар, Стојковић, Биљана. 2014. „О хијерархији стратегијских докумената“. Војно дело 66 (2):  145-165. дои: 10.5937/vojdelo1402145F.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2021 1/2021 УДК: 342.7:355.02(497.11)“2019“ 75-109
ç