Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

KONCEPT DRUŠTVENE PRAVDE I NAGON ZA MOĆ

Sažetak

Predmet ovog članka je odnos između moći i pravde u ljudskom društvu, govoreći u širem smislu. Uže posmatrano, odnos između, od čoveka neodvojivog, osećaja inferiornosti, iz kojeg se, usled sprege straha i potrebe za većom bezbednošću tela, rađa nagon za moć, koji u većini slučajeva nikada ne biva zadovoljen. Cilj članka je da pokaže da postoji veza između nedovoljne količine akumulirane moći koja se uvek meri u odnosu na nečiju tuđu moć, sa jedne strane, i porekla potrebe za društvenom pravdom, sa druge strane. Teorijski okviri koji su korišćeni se odnose, pre svega, na psihologiju čoveka Alfreda Adlera i teoriju pravde Džona Rolsa, ali i na teorije društvenog ugovora i realpolitičku teoriju. U članku smo došli do zaključaka koji se odnose na potvrdu teze da se održavanje koncepta društvene pravde pre da objasniti kroz realpolitičku teorijsku paradigmu, nego gledajući sa pozicija normativno-ontološke paradigme politike.

Ključne reči:

Reference

  • Adler, Alfred. 1999. Poznavanje čoveka. Beograd: Divit.
  • Deretić, Ivana. 2014. Platonova filozofska mitologija – studija o Platonovim motivima. Beograd.
  • Kinđić, Zoran. 2016. „Kantova ideja večnog mira.” Srpska politička misao 52 (2): 61‒92. doi: 10.22182/spm.5222016.4.
  • Koljević, Bogdana. 2016. „Etika slobode vs. etika liberalističkog pragmatizma.” Srpska politička misao 52 (2): 27‒42. doi: 10.22182/spm.5222016.2
  • Lok, Džon. 2002. Dve rasprave o vladi. Beograd: Utopija.
  • Rols, Džon. 1998. Teorija pravde. 1998. Beograd, Podgorica: CID i JP Službeni list.
  • Ruso, Ža Žak. 1993. Društveni ugovor. Filip Višnjić. Beograd.
  • Simeunović, Dragan. 2009. Uvod u političku teoriju. Beograd: Institut za političke studije.
  • Simeunović, Dragan. 2018. „Fenomen granica”, Srpska politička misao 61 (3): 9‒25. doi: 10.22182/spm.6132018.1.
  • Simeunović, Dragan. 2009. „Određenje ekstremizma iz ugla teorije politike”, Srpska politička misao 24 (2): 11‒30. doi: 10.22182/spm.2422009.1.
  • Simenunović, Dragan. 2013. “Politik als Kunst der Illusion (Auf den Spuren von Hegels Ästhetik).” Serbian political thought 8 (2): 119-136. doi: 10.22182/spt.822013.7.
  • Stanković Pejnović, Vesna. 2013. „Politika kao moć kod Makijavelija i Ničea.” Srpska politička misao 40 (2): 11‒29. doi: 10.22182/spm.4022013.1.
  • Stančić, Vesna. 2013. „Rolsova ideja javnog uma.” Srpska politička misao 40 (2): 47‒59. doi: 10.22182/spm.4022013.3.
  • Hobs, Tomas. 2004. Levijatan. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2021 1/2021 УДК 172:17.036 87-109
ç