Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, ПОЛИТИКА, ЕКОНОМИЈА

КОНЦЕНТРАЦИОНИ ЛОГОР ЈАСЕНОВАЦ И КРШЕЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА

Сажетак

Као предмет рада у чланку се обрађује проблематика међународноправног аспекта концентрационог логора Јасеновац, највећег логора у окупираној Југославији. Циљ овог рада је да се усташки концентрациони логор прикаже са међународноправног аспекта, који у литератури није довољно обрађен, као и да се на овај начин супротстави покушајима поражених нацистичких страна да се изврши ревизија Другог светског рата, укључујући и минимизирање статуса Јасеновца да није био логор смрти него радни логор, као и покушају драстичног смањењења броја жртава. Нацистичка Немачка и фашистичка Италија које су извршиле агресију на Југославију и исту окупирале, формирале су квислиншку државу тзв. Независну Државу Хрватску. На тај начин су извршиле кршење читавог низа међународних конвенција о ратном праву. Марионетска тзв. Независна Држава Хрватска је донела читав низ расистичких и нацистичких закона и уредаба на основу којих се вршила физичка ликвидација Срба, Јевреја, Рома, антифашиста и свих других који нису прихватали усташку власт. У раду је примењен историјско правни метод, затим компаративни метод као и позитивноправни метод. Наведени су најважнији расистички и нацистички закони и уредбе тзв. Независне Државе Хрватске који су се односили на геноцид и ратне злочине над Србима, Јеврејима, Ромима и антифашистима. Такође су обрађене тадашње важаће међународноправне конвенције које су се односиле на ратно право. Наведена масовна и свакодневна физичка ликвидација се вршила у бројним концентрационим логорима, а највише у логору смрти Јасеновац. Обрађен је и став Римокатоличке цркве у Хрватској, као и Ватикана према геноциду над Србима, Јеврејима, Ромима и другим који нису били по вољи усташкој власти.

кључне речи:

Референце

  1. Акција Виктора Томића и покретни преки суд у Срему 1942, (приредио: др Драго Његован), ИК Прометеј Нови Сад, Мало историјско друштво-Нови Сад, Нови Сад, 2009, стр. 14-50.
  2. „Дискусија у Друштву Народа о санкцијама против тероризма и Марсељски злочин”, Полиција број 3-4, Београд, 1935, стр. 152-157.
  3. Други свјетски рат – 50. година касније, Том I. и II, (приредио: Владо Стругар), Црногорска академија наука и умјетности, Српска академија наука и умјетности, Подгорица, 1997.
  4. Качаки Јован, Краљеубиство у Марсељу, Завера, дезинформације, мистификације 1934-9. октобар-2004, Жагор, Београд,
  5. Костић М. Лазо, Хрватска зверства у Другом светском рату према изјавама Павелићевих савезника, Књижарница Обрадовић, Београд, 1990.
  6. Лопичић Н. Ђорђе, Немачки ратни злочини 1941-1945. пресуде Југословенских војних судова, Музеј жртава геноцида, Београд, 2009.
  7. Почетак окупације и стварање НДХ као и први месеци државно-правног” уређења, (приредио др Драго Његован), ИК Прометеј Нови Сад, Мало историјско друштво-Нови Сад, 2013.
  8. Ристовић Милан, У потрази за уточиштем – Југословенски Јевреји у бекству од холокауста 1941-1945, Службени лист СРЈ Београд, Београд, 1998.
  9. Симић Сима, Ватикан против Југославије, Култура, Београд, 1990.
  10. Almuli Jaša, Jevreji i Srbi u Jasenovcu, Službeni glasnik Beograd, Beograd, 2009.
  11. Arons Mark, Loftus Džon, Pacovski kanali, Kako je Vatikan, krijumčareći naciste iz Evrope, izdao Sovjetima obaveštajce sa zapada, Glorariju, Arsvalea, Beograd, 1991.
  12. Bauer Yehuda, The Holocaust Perspective, Sheldon, London, 1978.
  13. Berger Egon, mjeseca u Jasenovcu, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1966.
  14. Bulajić Milan, Jasenovac – uloga Vatikana u nacističkoj Hrvatskoj, Fond za istraživanje genocida, Pešić i sinovi, Beograd, 2007.
  15. Bulajić Milan, Jasenovac ustaški logori smrti: srpski mit?: hrvatski ustaški logori genocida nad Srbima, Jevrejima i Ciganima, Muzej žrtava genocida, Beograd, 1999.
  16. Bulajić Milan, Misija Vatikana u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj Politika Stepinac” razbijanje jugoslovenske države pokatoličavanja pravoslavnih Srba po cijenu genocida Civitas Dei-Anttemurale Christiantitatis, I-II, Politika, Beograd, 1992.
  17. Bulajić Milan, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine III, „Rad” Beograd, Beograd, 1989.
  18. Bulajić Milan, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, IV, „Rad” Beograd, Beograd, 1989.
  19. Colić Mladen, Takozvana Nezavisna Država Hrvatska 1941, Delta-Pres,Beograd, 1973.
  20. Čolaković H. Drago, Jasenovac 21.VIII. 1941-31. 1942, Svjetlost, Sarajevo, 1948.
  21. Ćirković C. Simo, Marsejski krst kralja Aleksandra, Mandala, Beograd, 2014.
  22. Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, Redigirali i izdali Joža Horvat i Zdenko Štambuk, Zaklada August Cesarec (reprint izdanja 1946), Zagreb, 2008.
  23. Green C. Leslie, Contemporary Law of Armed Conflict, Manchester University Press, Manchester, 1993.
  24. Horstenau fon Glez, Između Hitlera i Pavelića (Memoari kontreverznog generala), Drugo izdanje, Beograd, Pravoslavna reč Novi Sad, More-Beograd, Novi Sad, 2013.
  25. Izvori međunarodnog humanitarnog prava, (priredili: prof dr Vesna Knežević-Predić, Saša Avram, Željko Ležaja) drugo, dopunjeno i prerađeno izdanje, Fakultet političkih nauka, Crveni krst Srbije, Međunarodni komitet Crvenog krsta, Beograd, 2007, стр. 304-314.
  26. Jelić-Butić Fikreta, Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945, Sveučilišna naklada Liber-Zagreb, Školska knjiga-Zagreb, drugo izdanje Zagreb, 1978.
  27. Kogon Eugen, Država SSa Sistem njemačkih koncentracionih logora, Globus, Zagreb, 1982.
  28. Kornvel Džon, Hitlerov papa, Beograd, Javno preduzeće Službeni list SRJ, Beograd, 2000.
  29. Krivokapić Boris, Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
  30. Krizman Bogdan, Ante Pavelić i ustaše, drugo izdanje, Globus, Zagreb, 1983.
  31. Lemkin Raphael, Axis Role in Occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 1944.
  32. Lengel-Krizman Narcisa, „Prilog proučavanja terora u tzv. NDH: Sudbina Roma 1941-1945, Časopis za suvremenu povijest broj 1,Zagreb, 1986, стр. 29-42.
  33. Lukić Dragoje, Bili smo samo deca, Jasenovačka grobnica 432 devojčice i dečaka, knj. I. i II, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2000.
  34. Lukić Dragoje, „Logori za decu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945”, Vojnoistorijski glasnik broj 1, Beograd, 1995, стр. 312-328.
  35. Međunarodne konvencije o ratnom pravu i o sigurnosti, (priredio: Boško Petković), Zavod za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu, Zagreb, 1979, стр. 329-336.
  36. Miliša Đorđe, U mučilištu paklu Jasenovac, „Politika”, Stručna knjiga, Beograd, 1991 (reprint izdanja − Zagreb, 1945).
  37. Milovanović B. Nikola, Od Marseljskog atentata do Trojnog pakta, Epoha, Zagreb, 1963.
  38. Mirković Jovan, Objavljeni izvori i literatura o Jasenovačkim logorima, GarfoMark Laktaši, Besjeda Banja Luka, Muzej žrtava genocida Beograd. Banja Luka-Beograd, 2000.
  39. Nezavisna Država Hrvatska, Zakoni, zakonske odredbe, naredbe i t.d. proglašene od 11. travnja do 26. svibnja 1941. knjiga I (svezak 1-10) (priredio: Adam Mataić: Tisak i naklada knjižare St. Kugli, ), Zagreb, 1941.
  40. Nikola Nikolić, Jasenovački logor, Nakladni zavod, Zagreb, 1948.
  41. Nojbaher Herman, Specijalni zadatak Balkan, Službeni list SCG Beograd, Beograd, 2004.
  42. Novak Viktor, Magnum crimen: Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Nova knjiga, Beograd, 1989.
  43. Paris Edmond, Genocide in Satellite Croatia, 1941-1945: A Record of Racial and Religious Persecutions and Massacres, The American Institute for Balkan Affairs, Chicago, 1962.
  44. Perazić Gavro, Međunarodnopravna zabrana sredstava za masovno uništavanje u ratu, Naučna knjiga, Beograd, 1968.
  45. Perazić Gavro, Međunarodno ratno pravo (drugo dopunjeno izdanje), Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd, 1986.
  46. Peršen Mirko, Ustaški logori, Globus, Zagreb, 1990.
  47. Riffer Milko, Grad mrtvih Jasenovac 1943, Zagreb, 1946.
  48. Sećanja Jevreja na logor Jasenovac, (priredio: Dušan Sindik), Savez Jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd, 1972.
  49. Suđenje Lisaku, Stepincu, Šaliću i družini, ustaško-križarskim zločincima i njihovim pomagačima, (priredio: Milan Stanić), Zagreb, 1946.
  50. Trifkovic Srdja, Ustaša Croatian Fascizam and European Politics, 1929-1945, Second Edition, The Lord Byron, Foundation for Balkan Studies, Chicago-Ottawa-London, 2011.
  51. Trivunčić Radovan, Jasenovac i jasenovački logori, drugo prošireno i dopunjeno izdanje, Jasenovac Spomen područje, Jasenovac, 1974.
  52. Volkov K. Vladimir, Ubistvo kralja Aleksandra Hitlerova zavera, Nova knjiga, Beograd 1983.
  53. Zločini fašističkih okupatora i njihovih saradnika protiv Jevreja u Jugoslaviji (priredio: Danko R.Vasović), Savez Jevrejskih opština Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Beograd, 2005, стр. 15-97.
  54. Zločini u logoru Jasenovac, Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Ringer Axel Springer doo, Beograd, 2016, стр.5-45.
  55. Žegarac Vujo Vukašin, Dnevnik o Jasenovcu, izdanje autora, Beograd, 1987.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 341.322.5(497.13)“1941/1945“ 229-253