Tema broja

PRIKAZI

Kominterna: burni događaji po SFRJ i Srbiju

Sažetak

Prikaz knjige:

Dušan Čkrebić,
Kominterna: burni
događaji po SFRJ i
Srbiju,
Zavod za udžbenike,
Beograd, 2018, 264 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2018 2/2018 УДК 327.323.3(497.1)”1919/1943” (049.3) 193-198
ç