Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ

КОЛЕКТИВНИ ИДЕНТИТЕТ У СРБИЈИ ДАНАС

Сажетак

У тексту је реч о садржају, смислу и обликовању колективног идентитета помоћу симболичних, вредносних и структурних средстава културе. С обзиром на то да је узајамна сазнајна повезаност индивидуалног и колективног идентитета најеклатантнија у сфери културе, ту се најбоље види, како кључна улога друштвених представа у условљавању друштва, тако и важност самосвести, односно, самосазнања за еволуцију друштва. Испитује се потенцијал културне еволуције на основу успостављања одговарајућих класификација вредности и/или социјалних структура са процесима који воде повезивању изолованих сегмената друштва насталих из различитих врста друштвених расцепа. Закључује се тезом да свесно сазнање представља неопходан услов и покретачку снагу друштвеног преображаја и да садржи еволутивну перспективу за колективни идентитет друштва у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Ђорђевић Марија, „Шта не знамо о коњима враним испред Скупштине“, Политика 04/02/2016.
  2. Рикер Пол, Сопство као други, Службени лист СЦГ, Београд, Никшић, 2004.
  3. Стојановић Ђорђе, Спасојевић Душан, Стојиљковић Зоран, „Предговор“ Српска политичка мисао, Посебно издање, Социо-структурна парадигма у Србији, Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. I–V.
  4. Aristotel, Nikomahova etika, BIGZ, Beograd, 1980.
  5. Dalton J. Russell, Citizens Politics – Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, Chatham House Publishers of Seven Bridges Press, LLC, New York, London,
  6. Dolphijn Rick, Iris van der Tuin, New Materialism: Interviews & Cartographies, Open Humanities Press, University of Michigan Library, Ann Arbor, 2012.
  7. Douglas Mary, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, Pelican Books, London, 1973.
  8. Džejmson Fredrik, Političko nesvesno. Pripovedanje kao društveno-simbolični čin, Edicija Pečat,  Beograd, 1984.
  9. Đurić Jelena, Globalni procesi i preobražaj identiteta: antropološki aspekti, Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Albatros plus, Beograd, 2012.
  10. Đurić Jelena, „Potiskivanje ekofeminizma“ u zborniku: Ekofeminizam, Nova politička odgovornost (priredili: Rada Drezgić, Daša Duhaček, Jelena Vasiljević), Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2012, стр. 120–141.
  11. Inglehart Ronald, „From Class-Based to Value-Based Politics“, in: West European Party System (ed. Peter Mair), Oxford University Press, Oxford, 1990, стр. 266–284.
  12. Gallagher Shaun, „Ways of Knowing the Self and the Other“, in: Theoria Et Historia Scientiarum ( Shaun Gallagher, Stephen Watson), Publications de l’Université de Rouen. 2004, Vol. 7, No. 1, стр. 1–25.
  13. Hermans Hubert J.M., Harry J.G. Kempen „Moving cultures: The perilous problem of cultural dichotomies in a globalizing society“, American Psychologist, Vol. 53, No. 10, 1998, стр. 1111–1120.
  14. Kriesi Hanspeter, „Restructuration of Partisan Politics and the Emergence of a New Cleavage Based on Values“, West European Politics, Routledge, London, Vol. 33, 3 / 2010, стр. 673–685.
  15. Latouche Serge, „La Societe moderne face au defi technologique: la megamachine at la destin”, Etudes internacionales 29, No. 3 / 1998, стр. 669–681.
  16. Laughlin Charles D., John McManus, Eugene G. D’Aquili, Brain, Symbol and Experience: Toward a Neurophenomenology of Human Consciousness, Columbia University Press, New York,
  17. Manhajm Karl, Ideologija i utopija, Nolit, Beograd, 1968.
  18. Markus Hazel, Kitayama Shinobu, „Culture and the self: Implications for cognition, emotion and motivation“, Psychological Review, 98 / 1991, стр. 224–253.
  19. Morris Roger J., Left Brain, Right Brain, Whole Brain?, PGCE Thesis, Cornwall College St Austell, 2006.
  20. Tchurovsky Dimitar, „The New Paradigm of Social Evolution: Modern Society between Hope and Tragedy“, Cadmus, 2 No. 4 / 2015, 184–195.
  21. Turner Robert, Whitehead Charles, „How Collective Representations Can Change the Structure of the Brain“, Journal of Consciousness Studies, 15 No. 10–11 / 2008, стр. 43–57.
  22. Voronov Maxim, Singer Jefferson A. „The Myth of Individualism–Collectivism: A Critical Review“, Journal of Social Psychology, Vol. 142, No. 4 / 2002, стр. 461–480.
  23. Watson Stephen, Traditions: Refiguring Community and Virtue in Classical German Thought, Indiana University Press, Bloomington, 1997.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 141.319.8+316.75(497.11) 31-50