Изабери језик:
Тема броја

МОДЕЛИ ИЗБОРНОГ СИСТЕМА, ЕКОЛОШКА ПОЛИТИКА, ЕТИКА

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И РЕФОРМА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА

Сажетак

У раду се указује на најзначајније елементе система управљања климатским променама кроз сагледавање институционалних аспеката на три различита нивоа (глобални, регионални, национални). Посебно се наглашава значај реформе система управљања кроз ре­форму Програма УН за животну средину (УНЕП-а), јачање координације измеђуразличитих међународних мултилатералних уговора у области животне сре­дине и формирање Међународне организације за жи­вотну средину. Улога субјеката управљања на националном нивоу доминантно се анализира кроз права и обавезе држава чланица Оквирне конвенције УН о промени климе и других међународних уговора у обла­сти животне средине. Регионални аспекти управљања разматрају се, превасходно, као део активности појединих регионалних организација или као допринос регионалних власти у појединим сложеним државама. Основна теза која се доказује у раду је да у расправама о реформи система управљања доминирају идеје о реформи глобалних елемената система уз извесно занемаривање питања односа између различитих нивоа управљања.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bernauer, Thomas, Böhmelt Tobias: National climate policies in interna­tional comparison: The Climate Change Cooperation Index, Environmental science & policy, Elsevier, New York, 25/2013, 196-206.
  2. Biermann, Frank, Reforming Global Environmental Governance: The Case for a United Nations Environment Organisation (UNEO), Earth System Governance Project, and VU University Amsterdam, The Nether­lands. February 2011.
  3. Building on the Set of options for improving international environmental governance of the Belgrade Process, First meeting of the Consultative Group of Ministers or High-level Representatives on International En­vironmental Governance, Nairobi, Kenya, 7-9 July 2010, UNEP, 20 July 2010.
  4. Chambers, W. Bradnee: Reform of international environmental governan­ce: an agenda for the Commonwealth, Commonwealth Secretariat, Com­monwealth Heads of Government Meeting on Reform of International Institutions, London, 2008.
  5. Eckersley Robyn: Moving Forward in the Climate Negotiations: Multi­lateralism or Minilateralism?, Global Environmental Politics, MIT Press Journals, Cambridge, MA USA, 12:2, May 2012, 24-42.
  6. Engberg-Pedersen, Lars: Climate change negotiations and their implica­tions for international development cooperation, Danish Institute for In­ternational Studies, DIIS, Copenhagen, Denmark, 2011.
  7. Fauchald, Ole Kristian: International Environmental Governance: A Le gal Analysis of Selected Options, Fridtjof Nansen Institute. Lysaker, Nor­way. 2010.
  8. The Global Climate Change Regime, Council on Foreing Relations, New York, 2013.
  9. Ivanova, Maria: Global Governance in the 21st Century: Rethinking the Environmental Pillar, University of Massachusetts, Boston, 2012.
  10. Keohane, Robert, Victor, David: The Regime Complex for Climate Chan­ge, Discussion Paper 2009-33, Cambridge, Mass.: Harvard Project on International Climate Agreements, January 2010. http://belfercenter.hks.harvard.edu/files/KeohaneVictor_Final.pdf.
  11. Meadowcroft, James: Climate change governance, Policy Research Wor­king Paper 4941, World Bank, 2009.
  12. Michonski, Katherine, Levi, A. Michael: Harnessing International Insti­tutions to Adress Climate Change, Working Paper, March, Council on Foreing Relations, New York, 2010.
  13. Moltke, K., On Clustering International Environmental Agreements, in Winter, G., (Ed) Müller, Joachim: Explaining international organizati­ons, United Nations System Coordination: The Challenge of Working Together, Brill, The Hague, 2010.
  14. Olsen, H. Simon, Elder, Mark: Strengthening International Environmen­tal Governance by Two-phased Reform of UNEP: Analysis of Benefits and Drawbacks, IGES Policy Report, Kanagawa, Japan, 2011.
  15. Тодић, Драгољуб, Димитријевић, Душко, „Климатске промене и Уједињене нације“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/2012, стр. 259-276.
  16. UNEP/GC.25/16/Add. 1, 24 December 2008. http://www.unep.org/gc/gc25/working-docs.asp.
  17. Vijge, J. Marjanneke: 2010. Towards a World Environment Organisation: Identifying the Barriers to International Environmental Governance Reform. Global Governance Working Paper No 40. Amsterdam et al.: The Global Governance Project. http://www.glogov.org/images/doc/WP40. pdf
периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 551.583:502.131.1 147-164